PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
ulay

- (-)
中文翻譯
詞性
幫……拴住
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Taalangun nami ka pusu ulay hiya.
   (讓我們在溫泉的水源地建聚落。)
2.Mnegbanah sulay na ka rungay.
   (猴子的屁股是紅的。)
3.Ttbarig dha sapah tqian pusu ulay o empgeeluk.
   (他們經常搶購在溫泉旁的房子。)
4.Knbeybay lukus na o hmut mtgsulay.
   (他衣服破的連屁股都露出來。)
5.Meytaq qumi sulay.
   (注射屁股。)
6.Ungat bi kkbglaw na musa bbuyu ka qbulit sulay kiya.
   (那位死賴在家裡他真沒有意願去打獵。)
7.Mtbisur smbtan qaraw ka sari sulay laqi gaga.
   (那個孩子屁股有被鞭打的鞭痕。)
8.Gblngani ku ha paru hari ka sulay kulu luan.
   (蒸桶底部的口替我鑿大一點。)
9.Tbrqulay bi ka laqi ta ha msa nami slhbun.
   (我們很擔心孩子會變成視力模糊。)
10.Tbrtulay ta hi ka wawa kacing ga han, ungat jiyax mu smapuh.
   (就讓小牛發腫吧!我沒有時間治療。)
11.Tbtrqanay su peekan qbulit sulay ka btriq.
   (你別給懶惰的人吃大腿。)
12.“bbulay ta qsiya su hug? ”sun ku na.
   (他對我說:「讓我來挑你的水好嗎?」)
13.Dburaw sulay sun smngahan ka dkuyuh qmpah naqih.
   (性工作的婦女被稱作爛陰道。)
14.Kbtulay ta ka hjiyuun mha bbuyu.
   (我們蒸糯米飯給去打獵的人做便當。)
15.Ini pkbbuyu ka snaw qbulit sulay.
   (懶惰的男人不會山上打獵。)
16.Csdulay su lmamu ka gitu.
   (枇杷你不要提早採。)
17.Encsiyus su bi qmuci kmtuy masu hki, trilun su esig sulay da.
   (如果你收小米放屁時,你的屁股會長膿包。)
18.Csngyaay su bi ka sulay su mquci su siyus da.
   (你不要把屁股放氣你會放屁。)
19.Kmndngil sulay sunan ka seejiq o mdaa bi hi ka kneini su cih ptruwas bbuyu.
   (別人把你當成黏著不去打獵,理所當然是因為你不想去。(太魯閣俗語))
20.Ddulay mu quri mseusa ka laqi su kuyuh.
   (我來帶領你的女兒學習織布。)
21.Nknddudux su lqian mkbbuyu hki, ma su saw tpaqan sulay.
   (你應率先帶領孩子去狩獵,你為什麼那麼懶散。)
22.Gisu ku tmdudux quwaq (krung sulay).
   (我在摘龍鬚菜梢。)
23.Dmulay ta cih mgay ka hiya uri, pgealu.
   (讓我們也給他一點點,很可憐。)
24.Ulay misu haya ka ruru su.
   (我幫你拴住你的鴨子。)
25.Gbulay ta haya ka enlaqi ini kla gmabul.
   (我們替不會裝東西的孩子裝。)
26.Mkmgtuwit ku sulay gmgrig o mkray hwinuk ka rudan do ini tduwa da.
   (我很想扭屁股跳舞,但年老了腰動不了。)
27.Mneggtuwit bi sari sulay rmgrig ka knxalan sayang.
   (現代人很流行扭腰擺臀地跳舞。)
28.Nii nami tmgtuwit sulay rmgrig.
   (我們在扭腰擺臀地跳舞。)
29.Smgusug sulay na ka cina sari.
   (芋頭種會成為老化的芋。)
30.Hqulay mu yaku ka djima gaga.
   (那竹子我來搬。)
31.Emphiyu bitaq knuwan ka sulay qtahi gaga?
   (那螞蟻的屁股翹起到什麼時候?)
32.Empshiyu sulay na saw mqiyut ka qtahi.
   (螞蟻屁股翹起像要攻擊。)
33.Qtahi o ghiyu na qmiyut ka sulay na.
   (螞蟻屁股翹起攻擊。)
34.Hhiyu na hmuya ka sulay qtahi.
   (螞蟻屁股翹起做什麼?)
35.Pshiyu sulay kmnbiyax qmiyut ka qtahi.
   (螞蟻豎起屁股用力刺。)
36.Dhlama sulay ini slikaw tmalang ka lutut nami.
   (我們的親戚們是跑步慢吞吞的人。)
37.Kkhlama na sulay tmalang o knlgan na hi ki da.
   (他跑的很慢,他就是那個樣子了。)
38.Hrngulay ta 1 ka sibus su pqdal mu payi.
   (讓我們抽一根你的甘蔗給我祖母吃。)
39.Htulay mu smpuy ka hbuy yudun gaga.
   (讓我來塞住漏水的水管。)
40.Tghthut bi sulay na gmgrig ga o nii ta malu bi taan da msa.
   (那些在扭腰擺動跳舞的以為很好看。)
41.Hthtani ku gmgrig binaw, ki snbut mu sulay su o!
   (在我面前扭腰擺動跳舞看看我馬上鞭打妳的屁股喔!)
42.Pshuyuq sulay na ka bgiya.
   (虎頭蜂使牠尾部凸出。)
43.Gneimut na tminun paah sulay ka rawa do msrqling quwaq da.
   (他從底部開始就編緊過的背籃到了口就變小了。)
44.Neimut cih sulay ka brunguy su, ki ka malu bi paan.
   (你背簍的底部應該小ㄧ點,這樣才好背。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang