PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
ula

- (-)
中文翻譯
詞性
不可……拴住
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Neaji bi musa pnrhulan o hiya ka mdrumut bi sayang da.
   (他未曾去教會的現在很認真的去了。)
2.Ini pnegaji ku skgulan kntduwa na ka laqi mu.
   (我的孩子很聽話,從來不會說:「不。」)
3.Pnealang nami na kruh dxgal ka rudan nami o msula nami uqun.
   (祖先使我們居住在貧瘠的地方,食物匱乏。)
4.Taalangun nami ka pusu ulay hiya.
   (讓我們在溫泉的水源地建聚落。)
5.Tteayang dha o ungat msula dha djiyun.
   (經常提煉石油的人經濟不匱乏。)
6.Iya bhngani musa pnrhulan ka laqi.
   (別讓孩子懶惰上教會。)
7.Mnegbanah sulay na ka rungay.
   (猴子的屁股是紅的。)
8.Ttbarig dha sapah tqian pusu ulay o empgeeluk.
   (他們經常搶購在溫泉旁的房子。)
9.Lala bi bbaki ka qmpahan mu miyah tmbbulang.
   (我的田地很多鳥來吃雞母蟲。)
10.Empeebbaraw bi kulaw na ka sibus su gaga.
   (你那甘蔗都會長的很長。)
11.Gbbaraw misu gmaaw kulaw djima ka puyan su tutu hlama.
   (我會為你挑選長節的桂竹,作為煮竹筒飯之用。)
12.Msnbbaraw nami kulaw djima empgeeluk.
   (我們為了長節的竹竿彼此爭搶。)
13.Knbeybay lukus na o hmut mtgsulay.
   (他衣服破的連屁股都露出來。)
14.Meytaq qumi sulay.
   (注射屁股。)
15.Ungat bi kkbglaw na musa bbuyu ka qbulit sulay kiya.
   (那位死賴在家裡他真沒有意願去打獵。)
16.Nqbilaq hari ka ekan su lumak da, ulan su hiraw ga!
   (你被咳嗽纏著,煙應該少抽一點!)
17.Tkbirat bi embahang kari Utux Baraw ka pnrhulan su.
   (你的教會頃聽上帝的話。)
18.Mtbisur smbtan qaraw ka sari sulay laqi gaga.
   (那個孩子屁股有被鞭打的鞭痕。)
19.Jiyax su tmbkiluh kacing hini na, pkulaw gaing seejiq da.
   (你還在這裡忙於長疥癬的牛,人家早已走遠了。)
20.Gblngani ku ha paru hari ka sulay kulu luan.
   (蒸桶底部的口替我鑿大一點。)
21.Knbowluk pnlkusan kiyikuyuh sayang o naa asi bbulang.
   (現在婦女穿的迷你裙,乾脆裸體好了。)
22.Ga tmbowraw rmangay quyu ga ulan ka laqi.
   (孩子在專玩被綁而彈動的蛇。)
23.Brasan hmnang mgsbu ka samat o tna pkulaw wada da.
   (追獵時發出「bras」的聲音野獸早就逃離了。)
24.Brbranay saku ha ka btakan bulan mu qsiya.
   (你別把我要扛水用的桂竹筒弄碎了。)
25.Tbrqula su mhulis ha, ruun su na da.
   (不要嘲笑視力模糊的人,會傳染給你的。)
26.Tbrqulan kana ka 3 laqi na.
   (他的三個孩子都是視力模糊的。)
27.Tbrqulaw ta pdanga ka hiya.
   (我們讓他給視力模糊的人領養。)
28.Tbrqulay bi ka laqi ta ha msa nami slhbun.
   (我們很擔心孩子會變成視力模糊。)
29.Tbrtula bi ka laqi rbnaw gaga.
   (希望不要使嬰孩的身體發腫。)
30.Tbrtulan bi qan sliliq ka kacing.
   (牛被牛蝨咬容易發腫。)
31.Tbrtulaw ta smapuh ka laqi su.
   (我們要治療你孩子的腫塊。)
32.Tbrtulay ta hi ka wawa kacing ga han, ungat jiyax mu smapuh.
   (就讓小牛發腫吧!我沒有時間治療。)
33.Ida tbrtulun tatat na ka bubu huling ga tbrtulan gaga.
   (身體長有皮膚病的母狗牠的狗仔一定會長皮膚病。)
34.Pbsrux nhari, pkulaw kana seejiq da.
   (趕快種構樹,別人種的已經有一段矩離了。)
35.Tbtrqanay su peekan qbulit sulay ka btriq.
   (你別給懶惰的人吃大腿。)
36.Tbbuan na phuqil ka rudux rrulan na tama.
   (他把母雞殺了要養公雞。)
37.Mkmbubul ku bbulan su ka saman.
   (明天我想在你的水源挑水。)
38.Msnbubul bbulan ni gaga mreurus qsiya do saw bisay huriq da.
   (為了挑水的水源互相潑水而爭吵使全身濕透。)
39.Mubul bbulan.
   (去挑水的地方挑水。)
40.Pbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我要在你父親的水源挑水。)
41.Mhuway su balay, pnbubul su bbulan su knan.
   (謝謝你,你讓我使用你水源挑水。)
42.Ptgbubul ku bbulan tama su ka yaku.
   (我在你爸爸的水源挑水而死。)
43.Hmuya ma su sknbubul bbulan su ka bbulan seejiq?
   (你為什麼把別人的水源當作是你挑水的水源呢?)
44.Bbula qsiya nubul mu.
   (你不要去挑我挑過的水。)
45.Bbulan rudan mu paah sbiyaw ka nii.
   (這裡是我祖先從以前挑水的地方。)
46.Bbulaw ta cih qsiya su hug?
   (我挑一點你的水好嗎?)
47.“bbulay ta qsiya su hug? ”sun ku na.
   (他對我說:「讓我來挑你的水好嗎?」)
48.Bulang qowlit o ini tduwa mkan ka laqi.
   (孩子不能吃幼鼠。)
49.Ini bbulang trima brah seejiq ka kuyuh Truku seuxal.
   (以前的太魯閣族婦女不會在人面前脫光衣服。)
50.Kana dwauwa ga o dmpbulang gmgrig.
   (那些全都是脫衣舞女郎。)
51.Yami o dmptbulang nami psraki qbhni.
   (我們找雞母蟲來誘鳥吃的人。)
52.Mgaya bi embulang brah seejiq ka wauwa Truku.
   (太魯閣族婦女很忌諱在人面前裸體。)
53.Empbulang ku ni emptrima ku.
   (我要脫衣服洗澡。)
54.Emptbulang siyang ngalan na qalu ka hiya.
   (他專門拿肥肉榨成豬油。)
55.Gbulang mu kmari ka parih nii.
   (這鋤頭用來挖雞母蟲的。)
56.Gmbulang siyang sbrigun na qalu ka hiya.
   (他挑肥肉榨成豬油賣。)
57.“gmnbulang mkan wawa qbhni ga, qun knskiyan misan da”msa nkari rudan Truku ka nii.
   (「我吃尚未生毛的雛鳥,冬天會發冷」,這是太魯閣耆老說的。)
58.Gnbulang siyang ka qalu o malu bi uqun sruhug damat.
   (肥肉榨出來的豬油拿來炒菜很美味。)
59.Msburaw ka pusu bngrux do asi kbulang ka rmrih hiya.
   (大芒草根腐爛之後那裏就都是雞母蟲。)
60.Aji su kkbulang musa sjiqun o qbahang bi kari rudan.
   (為了妳不會空手嫁出去妳要聽從長輩的話。)
61.Kmnbulang siyang qmita ratuk ka payi mu.
   (我祖母把脂肪看成肥肉。)
62.Knbulang dkuyuh seejiq mniyah o bitaq mtgrayuh.
   (外來的婦女裸露身體直看到腹股溝。)
63.Hana mtucing ka qowlit o maabulang han.
   (剛生出來的老鼠是無毛。)
64.Mgbulang siyang babuy ka siyang bowyak nangal mu.
   (我捕到的山豬的肥肉像豬的肥肉一樣。)
65.Mkmbbulang ku tuhuy hidaw qmpah psbiyax hiyi.
   (我想脫衣服曬太陽工作來強健身體。)
66.Mkmpbulang nami qmpah dgiyaq sipaw ga ka enduray.
   (我們過幾天想在對面的山打赤膊工作。)
67.Mnbulang ku trima ni emplukus ku da.
   (我脫衣服洗澡現在我要穿衣服了。)
68.Mnegbulang bi tuhuy hidaw qmpah ka tama mu.
   (我父親很喜歡曬太陽工作。)
69.Msnbulang siyang ka huling ni mkeekan da.
   (狗為了爭肥肉打架。)
70.Mtgbulang siyang ka lnabu na.
   (他包的肥肉露出來。)
71.Nbbulang su bi brah hlmadan hki, empeeki klaun su.
   (若你在親哥哥弟弟面前脫衣看看,你就會知道後果。)
72.Pbbulang bi dgiyaq ka bgihur paru.
   (颱風使山吹的光禿禿。)
73.Pnbulang ku na pthidaw qmpah ka tama mu.
   (我父親使我在烈日下脫衣工作。)
74.Kuyuh o ini pnegbulang pthidaw qmpah.
   (婦女不適合脫衣曬太陽工作。)
75.Ppbulang tuhuy hidaw qmpah o tama ka weela na.
   (父親先脫衣在太陽下工作)
76.Wada ptgbulang qmpah uqun hidaw ka baki mu.
   (我祖父在烈日下因赤膊工作而死。)
77.Sbulang ka qmpahan mu, ungat hari ka psiyus.
   (我田地滿是雞母蟲,蟋蟀倒是很少。)
78.Musa sgbulang kuyuh ga trima ka snaw o niqan hug?
   (會有男人跟著脫衣的婦女一起去洗澡嗎?)
79.Saw skbulang mtaqi ka laqi na.
   (他的孩子老是光著身睡覺。)
80.Sknbulang mu wawa qowlit ka wawa tuku.
   (我把小金鼠當作是幼鼠。)
81.Mhupung o spbulang na ni sptrima na txaun ka hiyi na.
   (斷手的人請人為他脫衣洗澡。)
82.Tbbulang trima kana ga, ini ku tduwa qun siqa ka yaku.
   (都同時光著身洗澡,我因害羞不脫。)
83.Tgbulang bi siyang ka sbgay na knan.
   (他把那最肥的肉給我。)
84.Nii ku tmbbulang siyang ngalun mu qalu.
   (我專取肥肉榨成豬油。)
85.Tmnbulang dgiyaq pssunu o runug paru.
   (山光禿禿是被大地震震禿的。)
86.Tnbulang huling qnqan bkiluh ga o aji tama su?
   (那因皮膚病脫毛的狗不是你父親的嗎?)
87.Ttbulang na mkan wawa qowlit ga, ana sun psaniq o ini qbahang.
   (雖然對他說是禁忌,但他仍然經常吃剛出生的幼鼠。)
88.Blngani kmari bulang sraki qbhni ka hiya.
   (讓他挖雞母蟲來誘鳥。)
89.Dburaw sulay sun smngahan ka dkuyuh qmpah naqih.
   (性工作的婦女被稱作爛陰道。)
90.Kbtula su mkan tkanun mu hlama.
   (不要把糯米飯吃了我要搗糯米糕。)
91.Kbtulan unuh ka wauwa ga da.
   (那個女孩胸部隆起了。)
92.Kbtulaw mu mkan ka butul gaga.
   (那個糯米飯我要拿來吃。)
93.Kbtulay ta ka hjiyuun mha bbuyu.
   (我們蒸糯米飯給去打獵的人做便當。)
94.Tgbuwan sari qluqun ka embbulang ungat gamil.
   (里仔芋比較光滑無根。)
95.Ini pkbbuyu ka snaw qbulit sulay.
   (懶惰的男人不會山上打獵。)
96.Ttcina na bgiya o htulan quci da.
   (他因經常吃母虎頭蜂而造成便秘。)
97.Empciq ku meytaq yudun qsiya ga kmhtulan.
   (我要去「ciq」刺通塞住了的水管。)
98.Tciqi meytaq ka luqi kulaw buut.
   (骨髓用刺「ciq」的。)
99.Csdula su musa ha, taga ta.
   (我們等一下,你不要提早走。)
100.Baka bi csdulan kmeuruy wauwa ka risaw su da.
   (你的男孩可以為他提早物色女孩了。)
101.Csdulaw mu smlaq ka slaq su.
   (你的水田讓我來提早做。)
102.Csdulay su lmamu ka gitu.
   (枇杷你不要提早採。)
103.Encsiyus su bi qmuci kmtuy masu hki, trilun su esig sulay da.
   (如果你收小米放屁時,你的屁股會長膿包。)
104.Csngyaay su bi ka sulay su mquci su siyus da.
   (你不要把屁股放氣你會放屁。)
105.Tndhuan Tuxan Baraw ka sapah prhulan.
   (教堂是讚美上帝的聚會所。)
106.Gmndamat ku smbarig o ini ku ksula ka djiyun.
   (我一直賣菜使我生活不致匱乏。)
107.Dngaanay su laqi ka bulang wawa qbhni.
   (不要拿雛鳥餵孩子吃。)
108.Niqan msula su o msdaring su emaan?
   (你有所缺乏向誰祈求?)
109.Niqan msula su o nsdaring su knan, ma su thksaw bi.
   (你有所求時應該向我伸手求援,你怎麼會裝蒜。)
110.Mnegdayaw bi msula seejiq ka hiya.
   (他很喜歡幫助缺乏生活費的人。)
111.Dkaan mu ha ka enlaqi psthulang ga do tayal lingis da.
   (我把自大孩子的那一份切成兩半時,哭的要命。)
112.Dmhganay su rmgrig embbulang ka laqi.
   (不要讓孩子觀看脫衣舞。)
113.Kmndngil sulay sunan ka seejiq o mdaa bi hi ka kneini su cih ptruwas bbuyu.
   (別人把你當成黏著不去打獵,理所當然是因為你不想去。(太魯閣俗語))
114.Tgdngil bi skgulan ini kmusa ka laqi gaga.
   (那孩子很難叫他去做事,他不願意。)
115.Kdrmtani quri pnrhulan ka laqi su.
   (讓你孩子認真做禮拜。)
116.Pndudug mu maamsapuh pnrhulan ka laqi mu snaw.
   (我曾經鼓勵我的兒子要成為教會的牧師。)
117.Ddugan na balay quri maamsapuh pnrhulan ka laqi na.
   (他很鼓勵他孩子成為教會的牧師。)
118.Malu ddulan ka alang o maadudul uri.
   (能夠把部落帶好要看帶領人。)
119.Smdudul bi ka tgsula hari tunux dha.
   (遲鈍的人帶起來很吃力。)
120.Ddula su muda dowras ka bsukan.
   (不要帶領酒醉的人通過懸崖。)
121.Ddulan na bi quri pnrhulan ka laqi na.
   (他很會帶領孩子上教會。)
122.Ddulaw ta quri malu uuda ka laqi.
   (我們要帶領孩子走正路。)
123.Ddulay mu quri mseusa ka laqi su kuyuh.
   (我來帶領你的女兒學習織布。)
124.Nknddudux su lqian mkbbuyu hki, ma su saw tpaqan sulay.
   (你應率先帶領孩子去狩獵,你為什麼那麼懶散。)
125.Gisu ku tmdudux quwaq (krung sulay).
   (我在摘龍鬚菜梢。)
126.Ima mnsa “dmula su mgay rdanan”sunan?
   (誰對你說過:「不要照護老人呢?」)
127.Ana dmulan cih do mqaras bi ka rudan.
   (只要給一些,老人就高興了。)
128.Dmulaw ta mgay ka bubu bsu.
   (吝嗇鬼我們給他一點點就好了。)
129.Dmulay ta cih mgay ka hiya uri, pgealu.
   (讓我們也給他一點點,很可憐。)
130.Pndmulan saku ga, ga ka saw babaw na hici, ida misu dmulun uri.
   (你曾給我接濟一點的恩情,以後有甚麼事我一定也會給你。)
131.Gndungus mu paah qnlqian ka maamsapuh pnrhulan o nii mu dhqan da.
   (我從小盼望成為教會的牧師我達到了。)
132.Tmnduri ku musa pnrhulan, ki ka hana mu klaan ka Utux Baraw.
   (我又再次去教會,這樣我才認識上帝。)
133.Asaw krana pnrhulan o tddurun nami endka smapuh Tuxan Baraw kana.
   (為了使教會成長我們每個人一起向神禱告。)
134.Mkmgul ku qnawal mntarail sipaw ulan mu yudun qsiya.
   (我想拉一條鐵絲拴到對面接掛水管。)
135.Ula su bi kacing qmpahan seejiq.
   (千萬不可在別人的田地拴牛。)
136.Ulan na huling ka rhngun sapah.
   (他在家門口拴住了狗。)
137.Ulaw ta gasil papak ka rudux gaga.
   (我們把那隻雞的腳拴住。)
138.Ulay misu haya ka ruru su.
   (我幫你拴住你的鴨子。)
139.Iya uli ka huling msa ku o ma su ulan da?
   (我不是已告訴你不要把狗拴住,你為甚麼還拴狗呢?)
140.Seejiq dmneelu ga o ungat ksula dha sgsayang.
   (那些很節儉的人短時間不會缺乏。)
141.Tgeelu bi dmuuy pila ga o mnkla mqraqil knsula.
   (那個很省錢的人經驗過缺乏的痛苦。)
142.Pgeelug su emaan ka hqulan su qhuni?
   (你要請誰去開運木材的道路?)
143.Jiyax sngayan nii o mgaaw nami msapuh pnrhulan.
   (這個禮拜日我們要選舉牧師。)
144.Gbula su mshjil ka aapa laqi.
   (孩子要揹的不要裝重的。)
145.Gbulan na ptntun huway na ka lupung mu.
   (我的朋友慷慨給我滿滿的。)
146.Gbulaw mu 3 qabang ka masu bgay mu sunan.
   (我要裝三件布毯的小米給你(一件布毯約可裝四個大揹簍)。)
147.Gbulay ta haya ka enlaqi ini kla gmabul.
   (我們替不會裝東西的孩子裝。)
148.Nkgat su nhari musa ka skgulan rudan, ma su jiyax saw tapu.
   (老人派你去時應該盡速去,你U+7232什麼慢吞吞地。)
149.Sai pgatuk pghak rudux bulang waru ka rudux su.
   (讓你的雞與九斤雞配種。)
150.Pgtkanay su rudux bulang waru ka rudux tama su.
   (別讓你爸爸的公雞和九斤雞配種。)
151.Ttgdurug na ka sksula na.
   (他遊手好閒是窮乏的原因。)
152.Tgpeaway snqit su qwarux ka bbaraw kulaw na.
   (你砍的黃籐節很長用作緯線很好。)
153.Geawayun mu bgbaw ka qwarux bbaraw kulaw gaga.
   (我要用那長節的籐條當緯線。)
154.Tghguh bi kacing ga o keelgan ulan bkiluh.
   (那隻很會磨擦止癢的牛是患有各種疥癬。)
155.Tmnegigit smlaq ka seejiq ga, ini ksula buwax hhkawas.
   (堅持種水稻的人他年年不缺白米。)
156.Mkmgtuwit ku sulay gmgrig o mkray hwinuk ka rudan do ini tduwa da.
   (我很想扭屁股跳舞,但年老了腰動不了。)
157.Mneggtuwit bi sari sulay rmgrig ka knxalan sayang.
   (現代人很流行扭腰擺臀地跳舞。)
158.Mha ku sggtuwit smluhay qmada uyug ulan gasil ka yaku.
   (我要跟著去練習甩鏈球 。)
159.Qmada uyug ulan gasil o asi ka sgtuwit qmada.
   (甩鏈球時必須轉身甩球。)
160.Nii nami tmgtuwit sulay rmgrig.
   (我們在扭腰擺臀地跳舞。)
161.Ini bi kguraw skgulan ka laqi su.
   (指使你的孩子去作事都樂意去。)
162.Smgusug sulay na ka cina sari.
   (芋頭種會成為老化的芋。)
163.Hadun mu gbulan asu ka bnaqig nii.
   (這沙子我要送到貨輪上。)
164.Mmhana ku smgasut ka yaku o pkulaw endaan kana da.
   (我正要剛開始工作時他們已經做的很多了。)
165.Saman o empthangan nami laqi sapah pnrhulan.
   (明天我們要在教會給孩子命名。)
166.Risaw mu o qrasun na balay ka hangan na pnthangan msapuh pnrhulan.
   (我的孩子很高興教會牧師為他取名字。)
167.Hqula su gmeeguy buwax mu.
   (別偷搬我的白米。)
168.Hqulan mu ha ka sqmu na.
   (我幫他搬他的玉米。)
169.Hqulaw ta haya ka masu kntuy kykuyuh gaga.
   (我們為那些婦女們搬運摘割的小米。)
170.Hqulay mu yaku ka djima gaga.
   (那竹子我來搬。)
171.Mneghbaraw bi musa prhulan ka yamu hiya.
   (你們那裡有很多人喜歡上教會。)
172.Dmpthghug bbulan qsiya ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門鑿水井。)
173.Asi khghug bbulan qsiya kana ka ngangut sapah dha.
   (他們家的庭院都是水井。)
174.Knhghug bbulan qsiya nami o gqguq hunat gaing.
   (我們用的水井深度非常深。)
175.Msnhghug nami empgeeluk bbulan qsiya.
   (我們為了搶水井而發生爭執。)
176.Wada ptghghug bbulan qsiya ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因掉入水井裏而死。)
177.Maah ku sghghug bbulan su ha?
   (我要去依靠你的水井提水好嗎?)
178.Ulan hiraw ka baki mu.
   (我祖父有咳嗽的毛病。)
179.Gmnhiraw ku smapuh o hbaraw ka ulan brah da.
   (我專門治療過咳嗽有很多人患肺病。)
180.Tmnshiraw ku tmgeeru o yaku ka ulan dguq da.
   (我曾專門譏笑咳嗽的人我得了咳嗽的老毛病。)
181.Emphiyu bitaq knuwan ka sulay qtahi gaga?
   (那螞蟻的屁股翹起到什麼時候?)
182.Empshiyu sulay na saw mqiyut ka qtahi.
   (螞蟻屁股翹起像要攻擊。)
183.Qtahi o ghiyu na qmiyut ka sulay na.
   (螞蟻屁股翹起攻擊。)
184.Hhiyu na hmuya ka sulay qtahi.
   (螞蟻屁股翹起做什麼?)
185.Pshiyu sulay kmnbiyax qmiyut ka qtahi.
   (螞蟻豎起屁股用力刺。)
186.Iya usa sghjil ulan dha kacing hi ka yamu da.
   (別把牛跟著移到別人放牛的地方。)
187.Dhlama sulay ini slikaw tmalang ka lutut nami.
   (我們的親戚們是跑步慢吞吞的人。)
188.Kkhlama na sulay tmalang o knlgan na hi ki da.
   (他跑的很慢,他就是那個樣子了。)
189.Hmnengak ku mkan ni pqsul muhing ka pulas idaw do mnlala ku sbngut.
   (我吸氣吃飯時,碎飯卡在鼻孔而致使我多次打噴嚏。)
190.Tmnrhngul ku yudun, qsiya mu htulan.
   (我抽掉被堵塞的水管。)
191.Hrngula su qwarux bnkuy mu ha.
   (別抽我捆好的黃藤。)
192.Hrngulan na 5 ka bnkuy mu qhuni do hmut sruhaw da.
   (他抽了五根我捆好的木材就鬆脫了。)
193.Hrngulaw mu 1 ka uraw bnkuy su ha?
   (讓我抽一根你捆好的高山細竹好嗎?)
194.Hrngulay ta 1 ka sibus su pqdal mu payi.
   (讓我們抽一根你的甘蔗給我祖母吃。)
195.Gmnhtul shmu smapuh ka hiya o ga kmhtulan shmu ka hiya uri da.
   (他治療尿道阻塞他自己也尿道阻塞了。)
196.Sknhtul na shmu smapuh ka kmhtulan quci.
   (他把便秘當作治療尿道阻塞一樣。)
197.Htula su yudun qsiya mu.
   (別把我的水管堵塞了。)
198.Htulan dara ka mnarux na.
   (他患高血壓的病。)
199.Htulaw bi muhing ka pihiq gaga ha?
   (那嬰兒的鼻子不知會不會鼻塞?)
200.Htulay mu smpuy ka hbuy yudun gaga.
   (讓我來塞住漏水的水管。)
201.Dmhuaw kulaw elug ini adas qsiya ka dhiya.
   (他們是不帶水途中口渴的人。)
202.Srsi bi ka hulaq su.
   (把陰液擦乾。)
203.Knhuma na uqun o ungat msula na hhkawas.
   (他種的農作物很多年年都不會缺糧。)
204.Tghthut bi sulay na gmgrig ga o nii ta malu bi taan da msa.
   (那些在扭腰擺動跳舞的以為很好看。)
205.Hthtani ku gmgrig binaw, ki snbut mu sulay su o!
   (在我面前扭腰擺動跳舞看看我馬上鞭打妳的屁股喔!)
206.Pshuyuq sulay na ka bgiya.
   (虎頭蜂使牠尾部凸出。)
207.Gneimut na tminun paah sulay ka rawa do msrqling quwaq da.
   (他從底部開始就編緊過的背籃到了口就變小了。)
208.Neimut cih sulay ka brunguy su, ki ka malu bi paan.
   (你背簍的底部應該小ㄧ點,這樣才好背。)
209.Musa ku gmeiyaw sgeulah rdrudan ka yaku.
   (我熬夜陪著老人家。)
210.Gmneiyaw sgeulah dmcinun gbgbiyan ka laqi mu kuyuh.
   (我的女孩每天傍晚陪著織布的人。)
211.Myeiyaw bi embahang kari Utux Baraw ka pnrhulan hiya.
   (那邊的教會很儆醒地聽上帝的話。)
212.Empjiyax su hmuya isu na, pkulaw qnpahan kana da.
   (你還要做什麼,他們在田裡都做了很多。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang