PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
negul

- (-)
中文翻譯
詞性
栓過
hangan(名詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.SknBowli na gmeuqu smnegul ka hiya.
   (他錯以為是Bowli就跟著他走。)
2.Pnbukuy mu psnegul hmadut o 1 mneudus bowyak.
   (我隨後送的是一隻山豬。)
3.Enteetung su sgdngdang pnmiyakan dha ga, psnegul kari o klaun su?
   (你老是等別人煮的熱水,而別人背後講話你不知道嗎?)
4.Ini pkddudux lqian ka rudan o empsnegul emaan ka laqi?
   (父母不成為孩子的表率,孩子要跟誰呢?)
5.Asi saw enegul smnegul tama na musa bbuyu.
   (好像被拴住一樣的跟隨父去打獵。)
6.Mggasig namu pngahi o qlhangi bi ka negul ngahi namu mgeegul .
   (當你們坐在一起釣魚時,要小心你們的魚線會相互纏結。)
7.Mnegul ku gasil bhniq ngahi o wada mtucing ska qsiya da.
   (我曾拴住魚竿線時,都掉落到水中了。)
8.Negul manu ka nii?
   (這拴過甚麼?)
9.Ppegul mu buan ka negul ramil mu.
   (我請我母親拴住我鞋子的繩子。)
10.Asi naalu sgnegul ini lu smuyuk ka hiya.
   (他只依賴別人的繩子,他從不自己編繩子。)
11.Skneegul na wahug brunguy smuyuk ka negul wahug paga.
   (他把背架帶當作背簍的肩帶一樣。)
12.Tmnegul ku kacing smuyuk gasil.
   (我曾專門編織拴牛繩子。 )
13.Ulun misu haya ka negul ramil su.
   (我要替你拴住你鞋子的繩子。)
14.Gnegigit mu smnegul tmaan ka mkla ku tmsamat.
   (我堅持地跟著父親我才會狩獵。)
15.Negul wahug towkan o gnhaut mu brunguy.
   (背網的捆繩是我取自背簍。)
16.Mhici ku mmkay ni empsnegul ku munan da.
   (我先留下做家事隨後跟著你們後面走。)
17.Saw skhmut smnegul seejiq ka huling mrigaw.
   (流浪狗老是隨便跟著別人走。)
18.Mnthurah ka kacing negul su o ga musa mkan payay dha da.
   (你綁的牛鬆開去吃別人種的稻米了。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang