PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
gdunuq

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
用來割
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dmpgdunuq rnabaw lumak ka dhiya.
   (他們是專門採煙葉的人。)
2.Gdunuq mu blbul ka sowki kawir nii.
   (這把鐮刀我用來割香蕉枯葉。)
3.Ggdunuq mu sibus ka sowki nii.
   (這把鐮刀要用來取甘蔗的枯葉。)
4.Mgdunuq sari ka dunuq brayaw.
   (姑婆芋的枯葉像芋頭枯葉一樣。)
5.Mnegdunuq bi rnabaw na ka bruling.
   (通心樹的葉很容易變成枯葉。)
6.Brayaw ka ga mtgdunuq gaga.
   (那露出枯葉的是姑婆芋。)
7.Ini pnegdunuq mhuriq ka ruru.
   (鴨子不容易被水浸濕。)
8.Wada ptgdunuq huriq ka wawa rudux mu.
   (我的雞因淋濕而死。)
9.Sgdunuq bruling mtaqi ka kangi.
   (蝙蝠棲息在通心樹枯葉上。)
10.Spgdunuq na smadu ka pixil lupung mu.
   (我朋友雇人來清理青U+8471枯葉。)
11.Tgdunuq qrul ka tqian bi kuwi.
   (昆蟲喜歡棲息在筆筒樹枯葉上。)
12.Gdunuq isu ka rqnux gaga.
   (你去殺鹿得靈氣。)
13.Dmpgdunuq peeru bhring knan ka dhiya gaga.
   (他們那些人是要得靈氣的人。)
14.Empgdunuq ku bowyak peeru bhring ka yaku.
   (我要殺山豬而得靈氣。)
15.Ggdunuq mu mirit baki mu ka pucing nii.
   (這個刀是我用來殺我祖父的山羊得靈氣。)
16.Mu gngdunuq rqnux lupung mu ka smbran gan nii.
   (我用過長茅殺朋友的鹿得靈氣。)
17.Gmngdunuq ku kumay na o asi seedul ka bhring na.
   (我殺了他的熊馬上得到靈氣。)
18.Qqgdunuq su bowyak o asi su ka mgaya balay.
   (為了要得到殺山豬的靈氣必須要守忌諱。)
19.Qmgdunuq su kumay o iyah knan.
   (你想得殺熊的靈氣就到我這裡來。)
20.Qmpgdunuq ku bowyak lqian mu sunan o rngagi ku quri pgyaun hug?
   (我想讓孩子得你殺山豬的靈氣告訴我有什麼忌諱?)
21.Mmgdunuq ku bi bowyak siida msqgu ni wada mstuq ka bowyak da.
   (我正要殺山豬得靈氣時山豬跳躍斷線而逃了。)
22.Mggdunuq su ggdunuq na mirit ka hiya.
   (他殺羊得靈氣像你一樣。)
23.Mkmgdunuq su pais o tqnay knan.
   (你想要殺敵人得靈氣就跟我。)
24.Msngdunuq nami bgilaq baki empgeeluk ka yami qbsuran mu snaw.
   (我們為了曾祖父的白鼻心得靈氣而與我哥哥發生爭執。)
25.Seedal ka bhring o asi ka maagdunuq.
   (要得到靈氣就必須殺的有技術。)
26.Ngdunuq su nhari han, wada tglkan seejiq da!
   (你為什麼不早一點殺得靈氣,被別人搶走了!)
27.Asi paagdunuq pais ka isu mtama na kumay da!
   (你這個大英雄就去殺敵人吧!)
28.Mha ku pgdunuq mtbhring bi samat ka yaku.
   (我要去找有獵物靈氣的人那裡得靈氣。)
29.Pnegdunuq mu sunan o seedal da!
   (我向你要的靈氣我得到了!)
30.Pntealay bi tjiyal ka pada o ppgdunuq mu sunan.
   (我初次抓到的山羊我要讓你殺得靈氣。)
31.Miyah sggdunuq bhring mu ka hbaraw bi seejiq.
   (很多的人向我要靈氣。)
32.Saw sqgdunuq mirit mu ka swayi su snaw.
   (我弟弟老是向我要殺羊的靈氣。)
33.Sqnegdunuq na bowyak ka babuy o aji bhring ki da!
   (殺豬當作殺山豬得靈氣,這不是靈氣喔!)
34.Smgdunuq bi ka ini sdlci sgsayang.
   (很久不會得靈氣的需要很多次殺獵物得靈氣。)
35.Ini tduwa spgdunuq txaun ka ngngalan su bhring.
   (你要得靈氣是不能託給別人獲得。)
36.Ida asi ka ssgdunuq ka bhring?
   (要得靈氣是一定要殺獵物得靈氣的。)
37.Tgdunuq bi rqnux ga o lala bi rqnux qrunang dha.
   (那很會殺鹿得靈氣的人,他們的獵場有很多水鹿。)
38.Ga su tmgdunuq manu, tayal drumut su?
   (你在殺什麼的靈氣,怎麼這麼認真呢?)
39.Tmngdunuq ku kumay lupung mu o mk3 jiyax hana mu ngalun.
   (我殺朋友的熊得靈氣我花了三天才殺到。)
40.Tngdunuq samat sunan o hiya ga gmutu samat da.
   (從你得到殺獵物靈氣的人他現在獵物一大堆。)
41.Tggdunuq rqnux kana do gmdunuq ku mirit ka yaku.
   (所有的人都殺鹿而我殺羊。)
42.Ttgdunuq dha bowyak o ini pskla pgdunuq.
   (他們經常殺山豬讓別人措手不及。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:4164人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang