PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dmaa

- (-)
中文翻譯
詞性
別只去一些人
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Saw dmaaduk kari dha ka kyikuyuh gaga.
   (那些婦女們在說狩獵禁忌的話。)
2.Sdmaa ta bi mtaqi ha msa ku.
   (我一直擔心睡覺時作惡夢。)
3.Sdmaan mu bi ka laqi mu o kla empknarux.
   (我作孩子的惡夢原來是要生病。)
4.Sdmaaw saku paataqi sapah qndnqan seejiq ha.
   (別讓我在意外死亡人的床上睡會作惡夢的。)
5.Sdmaay ta psbaang pusu qhuni tnbsqran seejiq ka hiya.
   (我們讓他在別人吊死的樹下休息作惡夢。)
6.“sdmaanay saku balay ha”knsa mu dmurun ka skbaki mu.
   (我向我過逝的祖父說:「別讓我作惡夢。」)
7.Sdmaani hi ka sowbaw bi gaga.
   (讓那沒出息的人作惡夢好了。)
8.Dmaa namu ka miyah, kana namu ka iyah.
   (不要只一些人來,大家都來。)
9.Dmaan na ppatas ka laqi na.
   (他的孩子只有少數人去上學。)
10.Dmaaw mu ptqsurux ka laqi mu.
   (我有的孩子去當漁夫。)
11.Dmaay ta masug ka siyang gaga.
   (那豬肉只分給我們一些人。)
12.Dmaanay ta mgay seejiq ka yabas.
   (我們的番石榴只送一些人。)
13.Dmaani paapa lupung ka tlahi su.
   (你讓你的朋友揹一些文旦回去。)
14.Gdmaa su matas, tgeaguh hari.
   (你讀書不要遲鈍,動作快一點。)
15.Gdmaan na pseusa ka laqi na kuyuh do emputut da.
   (讓他的女孩子不努力做技藝變笨拙了。)
16.Gdmaaw su powsa bbuyu ka laqi snaw.
   (不要讓你的男孩子打獵很遲鈍。)
17.Iya gdmaay quri qmpah ka laqi snaw.
   (不要讓男孩工作遲鈍。)
18.Gdmaanay su quri ttpusu ka risaw su.
   (你不要讓你的男孩慢吞吞沒有基礎。)
19.Iya gdmaani quri kkeudus ka laqi ha.
   (不要讓孩子慢吞吞忽視生存之道。)
20.Ga mtghlama ka bluhing na o “ini ku hlama”msa dmaaw.
   (他的簸箕露出米糕他卻裝著說我沒有做米糕。)
21.Dmaa su mkan ha, taga kana han.
   (等大家一起來,你不要先吃。)
22.Dmaan na mtaqi ka tqian mu.
   (他已經先在我的床上睡著了。)
23.Dmaaw su tluung ka tleengan lupung.
   (不要先坐在朋友的座位上。)
24.Dmaay ta tmikan ka hlama yahun mkan kneaguh su.
   (我們先搗米糕,給你請來的人吃。)
25.Dmaanay ta kmrut ka kacing yahun dha mkan.
   (讓我們先殺牛他們要來吃。)
26.Dmaani ku mhapuy ka khmaun mu mha bbuyu.
   (請為我先煮要去打獵前吃的飯。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang