PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
ndudux

- (-)
中文翻譯
詞性
期望……梢
psping(副詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Pnsbrakaw paah bilaq ka laqi o mkndudux psdkaan mrakaw.
   (從小練習跳越的孩子在跳越比賽時會跑第一。)
2.Kkdudug su kkmalu laqi o asi su ka maakndudux lqian ka isu.
   (你要鼓勵孩子好,就必需在孩子面前有很好的典範。)
3.Endudux sibus gnutu mu hini o wada uqun kacing su.
   (我堆在這裏的甘蔗梢被你牛吃了。)
4.Gmndudux mkan bhngil ka pseeras o asi k5 wada mu qrapun.
   (在吃芒芽梢的細剪斯蟲我一下就抓了五隻。)
5.Gndudux mu smqit sibus ka sowki kawir nii.
   (我用這鐮刀來砍甘蔗梢。)
6.Kkndudux su musa o iya jiyax muda pqaya elug.
   (若你要走在別人前面就別在路上耽擱了。)
7.Nii ka yaku rudan na, wada mkndudux kana ka laqi da.
   (我這老人還在,所有的孩子都先走了。)
8.Msndudux nami sruhing empgeeluk.
   (我們為了搶山蘇梢而爭。)
9.Sibus ga o ndudux ka uqi na hiya hki msa ku o ki ka sbgay na.
   (我期望他吃甘蔗梢但是他給了我。)
10.Ini pnegkndudux mdrumut matas ka rudan o mdawi ka laqi uri.
   (父母不認真讀書作表率,孩子也會懶惰。 )
11.Skndudux mu gmiya qmita ka dudux payay.
   (我把稻草尾稍看成是茅草的尾稍。)
12.Spkndudux na quri maduk ka laqi na snaw.
   (他讓孩子走在前頭去狩獵。)
13.Tmndudux ku quwaq, ki ka brihan mu balay.
   (摘龍鬚菜梢是我的經濟來源。)
14.Tndudux sruhing nii o ga pslituk lala sruhing.
   (這山蘇菜的主人在種植一大片山蘇。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang