PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dmudul

- (-)
中文翻譯
詞性
帶領
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tmnbahing ku dmudul dmbbiyax o ida na embahing do ebahing ki da.
   (我輔導過怠惰的青年人,懶惰的還是很懶。)
2.Ttbhraw na bowyak dmudul huling o msnkingal bi mrduung dgiyaq.
   (他帶狗追捕山豬時只差一小山。)
3.Pnkbiyax mu dmudul paah bilaq ka laqi mu.
   (我從小就鼓勵孩子。)
4.Kbyaxun mu nanak dmudul ka laqi mu.
   (我自己要努力教導我的孩子。)
5.Ga tmbbriqul dmudul mksa ka bubu mu.
   (我母親在扶著視力模糊的人走路。)
6.Tbrqlanay ta dmudul mksa ka hiya.
   (我們讓他扶助視力模糊走路。)
7.Tmnbsukan ku dmudul shiga.
   (昨天我專門帶領酒醉的人。)
8.Tmndahaw ku dmudul laqi.
   (我教導孩子設套頸陷阱。)
9.Ini tdrsani dmudul mksa ka kacing.
   (牛不能在懸崖上牽著走。)
10.Mkla bi dmudul qmpah ka seejiq gaga.
   (那個人很會帶人工作。)
11.Msndudul nami peeutux dmudul.
   (我們為了他蓄意誤導而爭吵。)
12.Skndudul na dhiya nanak dmudul ka seejiq raaw uri.
   (他也將別人當作自己人帶。)
13.Empkdudux ku dmudul euda laqi ka yaku.
   (我要作孩子的表率。)
14.Kkdulus su radax qhuni dmudul kacing o qlahang balay.
   (你用牛拉木頭時要小心。)
15.Geetung dmudul ka isu.
   (你來帶瞎眼的人。)
16.Gmneetung ku dowriq dmudul ka shiga.
   (昨天我引導眼瞎的人。)
17.Nii ku tmeetung dmudul muda elug naqih ksaan.
   (我在領瞎眼的人走不好走的路。)
18.Gisu ku tmgdma laqi mu dmudul tmgsa matas.
   (我在忙著教導我智力不足的孩子。)
19.Ttgdma na dmudul snaw na o ki smgila hyaan.
   (為了帶她做事遲鈍的先生讓她拖累。)
20.Gmnhana ku pbaya qmpah dmudul dhyaan o saw smeuwit wah!
   (我帶領初學者工作很累!)
21.Yami o gmnhasaw nami dmudul laqi saw empkdrumut qmpah hici.
   (我們曾勸過精神萎靡不振的孩子使他們以後勤勞工作。)
22.Gmnhbaraw ku dmudul mrata musa tmgjiyal ka yaku.
   (我帶領過一群的兵去打仗。)
23.Tmnhbaraw nami dmudul seejiq musa rmigaw ka mk3 jiyax.
   (我們帶領很多人去旅遊三天。)
24.Gmnhunat ku dmudul laqi musa ptgsa dxgal ka bitaq shiga.
   (我直到昨天帶領孩子確認領地。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang