PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
kdrumut

- (-)
中文翻譯
詞性
要認真
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ini kdrumut qmpah ka seejiq o embahing sun.
   (不努力工作的人叫懶惰。 )
2.Gmnbahing ku pssli laqi tgsaan mu kkdrumut dha ka qpahun mu.
   (我的工作是聚集懶惰的孩子教導他們認真工作。)
3.Mkmptbhring ku lqian mu o ini bi kdrumut.
   (我很想要讓孩子擁有靈氣,但他不認真。)
4.Kksbowlung su mqaras mangal malu pntasan o kdrumut matas.
   (你要高興地跳躍得成績優良獎,就要認真讀書。)
5.Empkdrumut ku matas paah sayang da.
   (從現在開始我要認真讀書。)
6.“kdrumut bi matas”msa ka rudan mu dmudug balay.
   (我父母鼓勵我要認真讀書。)
7.Kkdrumut su qmpah o iya stghuy empeedawi.
   (為了使你努力工作絕不要和懶惰的人在一起。)
8.Mkkdrumut bi mggaluk ka dhiya gaga.
   (他們忠實相待。)
9.Nkdrumut bi mmkay sapah ka ina ta hki msa ku!
   (我真希望我的媳婦認真做家務事該多好呢!)
10.Pkdrumut bi lqian ka rudan o gnaalu na lqian.
   (很鼓勵孩子勤勞工作的父母是他們愛孩子。)
11.Ppkdrumut na pqeepah knan ka tama mu o sksaang na bi ka mdawi.
   (我父親教我認真工作,對懶惰的就會生氣。)
12.Skdrumut misu bi ppatas ka ddawi su ga ni.
   (像你這樣子懶惰還值得我認真的讓你讀書!)
13.Kkdungus su quri tsmatan o kdrumut.
   (為了專注於獵場你要努力。)
14.Kmduuy su lala pila o kdrumut qmpah.
   (你想要很多錢就努力工作。)
15.Aji empneelug uuda na qmpah, ini hari kdrumut.
   (他不認真,工作會比較不順。)
16.Yami o gmnhasaw nami dmudul laqi saw empkdrumut qmpah hici.
   (我們曾勸過精神萎靡不振的孩子使他們以後勤勞工作。)
17.Hciun mu kari kkdrumut dha matas ka laqi.
   (我要交代孩子要好好讀書。)
18.Kslikaw! Kdrumut! Mmkay! Iya saw tapu!
   (手腳要勤快! 不要惰慢!)
19.Kdrumut matas! Kika aji su empkuru hici.
   (努力讀書! 未來才不會勞苦。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang