PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sdngu

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
曬乾……
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Mgbutul taan ka pnsdngu mu midaw payay mgdhquy.
   (我煮乾的蓬萊米煮成像糯米飯一樣。)
2.Npsdara su ka tmayan lupung da, ma su asi bi psdngu damat lpungan.
   (你應該殺一些牲畜招待來訪的朋友,你怎麼什麼東西都沒有準備。)
3.Dmpsdngu mkan ini damat ka dsnaw gaga.
   (那些男人不配菜吃飯。)
4.Empsdngu ku idaw dhquy ka hjiyuun su saman.
   (明天我要煮糯米飯給你作便當。)
5.Rbagan o enpsdngu ku mtuku thuun misan ka qhuni.
   (夏天時我要曬乾木材足夠冬天作柴火使用。)
6.Mkmpsdngu ku nuqih mu ka saman.
   (明天我要將苧麻線曬乾。)
7.Tama mu o mnegpsdngu bi qhuni thuun na misan.
   (我父親常曬乾木頭作為冬天柴火。)
8.Cii psdngu peetaqi ka laqi han, ki ka usa da.
   (讓孩子熟睡後,你就可出去了。)
9.Lupung mu o sdngu lala bi lxi ka yahan na mapa.
   (我要曬乾很多竹筍我朋友來背。)
10.Spsdngu mu midaw payay rungay ka uqun snaw mu.
   (我要煮乾米飯(日本旱稻)給我先生吃。)
11.Yamu dmpsdnguq mtaqi o snruway nanak kingal tqian.
   (你們會打鼾的,聚在另外一處睡覺。)
12.Empsdnguq ku siida, asi ku qsli tmutuy.
   (我正要打鼾時,就捏我醒來。)
13.Mkmsdnguq ku bi do qslan ku kuyuh mu da.
   (當我要打鼾時就被我妻子捏住。)
14.Ima ka mnsdnguq mtaqi skeeman?
   (昨夜睡覺打鼾的人是誰?)
15.Ga msdnguq bi mtaqi ka tama su da.
   (你父親已經打鼾睡著了。)
16.Gaga mssdnguq mtaqi hi ka tama ni baki mu.
   (我父親和祖父二人在一起睡覺打鼾。)
17.Nsdnguq su bi mtaqi kiyig mu hki, kasi misu spiyi muhing.
   (你在我旁邊睡覺打鼾看看,我把你鼻子塞住。)
18.Psdnguq muhing ka snaw su uri huyuh ?
   (你的先生睡覺也會打鼾嗎?)
19.Qnsdnguq na mtaqi o bitaq mgrbu.
   (他睡覺打鼾一直到天明。)
20.Aji mu qqsdnguq mtaqi o tutuy ku nhari.
   (不使我打鼾就趕快叫醒我。)
21.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
22.Ssdnguq na mtaqi ka kuyuh na o msdngux bi mtaqi ngalan na smraki paataqi.
   (他把他妻子睡覺打鼾聲當作是他的睡眠曲。)
23.Dngqanay su kmluwi ka baki su ga msdngux mtaqi.
   (你睡覺不要打鼾驚醒沉睡中的祖父。)
24.Dmpsdngur pradax gnisil qmpahan ka dsnaw gaga.
   (那些男的是用砍下的樹幹在田地做土堰。)
25.Mskuy o empsdngur ku mtahu malah.
   (冷天時我要燒砍下的樹幹來烤火。)
26.Mkpsdngur su mtahu o ma su ka ini phaal ka dngrun su?
   (你想要燒火你為什麼不扛你砍下的樹幹?)
27.Truku o mnegpsdngur bi mtahu plahan.
   (太魯閣族習慣用砍下的樹幹烤火。)
28.Npsdngur su mtahu ka plahan su da, saw ni knskiyan dga?
   (像這麼冷你應該燒砍下的樹幹烤火?)
29.Ida pnsdngur mtahu ka malu bi plahan.
   (用砍下的樹幹燒的火比較好烤火。)
30.Psdngur mtahu o asi ka niqan rowraw na uri.
   (要燒砍下的樹幹也要有枝子。)
31.Qulit o sdngur rqling sida.
   (檜木砍下的樹幹很大枝子很細。)
32.Gukung o malu bi jiyun psdngu midaw.
   (鍋子很適合用來煮乾飯。)
33.Gmnegukung ku psdngu midaw ka yaku.
   (我用飯鍋來煮乾飯。)
34.Mkmpgukung ku psdngu idaw, ki ka malu uqan.
   (我想用飯鍋煮乾飯,才好吃。)
35.Gkungay mu psdngu ka idaw hjiyuan ta.
   (我要用飯鍋來煮乾飯作我們的飯包。)
36.Negutu su lala ka qhuni empsdngur su manu ka misan?
   (你應該堆放很多的木柴,不然冬天要生什火呢?)
37.Tahut nii o ghalig mu psdngu qabang.
   (這火是我要烘乾布毯用的。)
38.Gnhalig mu psdngu tahut ka qabang o sttahut knux.
   (我用火烘乾過的布毯有煙燻味。)
39.Kkhalig su psdngu hmalig lukus siyaw tahut o qlahang bi kgbguk na.
   (為了在火旁烘乾衣服要小心不然會褶皺了。)
40.Pneiyaw ima ka laqi mnsdngux bi mtaqi gaga?
   (那正甜睡的孩子被誰喚醒?)
 
 
 
Flag Counter
總流量:4165人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang