PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dmmhaw

- (-)
中文翻譯
詞性
旁觀
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmeamih ku dmmhaw laqi ga lmingis ka yaku.
   (我看歪著嘴哭的孩子。)
2.Gmnbisi ku dmmhaw ga, paah dapil gmksa tunux mllabu.
   (我觀察得浮腫病從腳到頭浮腫。)
3.Ga tmbbnilaq gsilung dmmhaw ka laqi ta.
   (我們的孩子正在注視海浪。)
4.Emptbowlaw ku dmmhaw kksa dha hini.
   (我在這裏只看他們躍起地走路。)
5.Wada sgbows tglaq dmmhaw ka hiya uri.
   (他也為了看瀑布「bows」的水花而去。)
6.Maabrikug dmmhaw gmgrig ka hbaraw bi seejiq.
   (觀看跳舞的人多的像吊飾品佈置一樣。)
7.Dmptbsiyak dmmhaw babuy ga o lupung su?
   (在觀看嬉戲的豬的人是你的朋友嗎?)
8.Gmbuqax dmmhaw gmgrig kuxul na ka seejiq kiya.
   (那個人喜歡看脫衣舞。)
9.Ttbuwa na gsilung dmmhaw o ini na tuku ka 1 jiyax.
   (他觀看浪潮一天還不夠。)
10.Kuxul mu bi ka dmmhaw mrrawa qurug kaji.
   (我最喜歡看網球比賽。)
11.Miyah sggbiyuk dmmhaw ka kana seejiq.
   (很多的人為了欣賞峽谷而來。)
12.Ga maahluug dmmhaw qmpah ka empaadawi.
   (懶惰的人像竿子一樣站立看別人工作。)
13.Gmhthut dmmhaw huling ga smbalas ka seejiq o “mrangi”sun dha!
   (只看狗在交配的人會被稱為是「愚蠢的」!)
14.Manu saan su sghthut dmmhaw huling hiya, tayal rangi su!
   (你怎麼去觀賞狗在交配,你多愚蠢啊!)
15.Rangi ga o sknhthut na babuy dmmhaw ka hthut huling.
   (那愚蠢的人把狗交配像豬在交配一樣觀賞。)
16.Ththut gmgrig kana ka wauwa do ki nalax mu dmmhaw yaku da.
   (少女們都在扭腰擺動跳舞時我就離開觀賞了。)
17.Manu sun namu tmhthut dmmhaw rgrig hiya?
   (你們怎麼在那裡扭腰擺動觀賞跳舞呢?)
18.Tththut na dmmhaw smbalas huling o maahuling ka hiya uri da.
   (他經常觀賞狗交配他也變成狗了。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang