PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dkaan

- (-)
中文翻譯
詞性
切成塊
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ttbkraw na smmalu o ungat psdkaan likaw.
   (他經常做彈簧的速度不能比。)
2.Knbrakaw na o ungat psdkaan.
   (他跳越的功力無人能比。)
3.Pnsbrakaw paah bilaq ka laqi o mkndudux psdkaan mrakaw.
   (從小練習跳越的孩子在跳越比賽時會跑第一。)
4.Kkdahaw kana ka dgiyaq ga o kndkaanay ta dmahaw.
   (若要使那山都是套頸陷阱我們一起去設。)
5.Gmdgiyal kng1 psdkaan ka laqi su.
   (你孩子都贏得每個競賽。)
6.Mnegdgiyal bi psdkaan ka hiya.
   (他都會贏得每個比賽。)
7.Dkaan mu ha ka enlaqi psthulang ga do tayal lingis da.
   (我把自大孩子的那一份切成兩半時,哭的要命。)
8.Dkaanay su ha ka nhiya.
   (你不要替他切成兩半。)
9.Dkaani ha ka nbaki su.
   (你祖父的替他切成兩半。)
10.Ma su jiyax tmduma , asi kndkaani kana.
   (你不要只為少數人,對大家也應一樣寬待。)
11.Kana deetung ga o endkaanay ta gmealu.
   (所有眼瞎的人我們要憐憫他們。)
12.Ppgaya rudan Truku sbiyaw o ungat psdkaan.
   (以前太魯閣族人遵守規範是無與倫比。)
13.Kkgayaw elug ka uusa qmpahan o kndkaanay ta kana.
   (開闢往田地的路我們一起動員。)
14.Dmpgkala likaw tmalang o ungat psdkaan tmalang.
   (那些飛毛腿沒人能比。)
15.Ttgsilung na trbung o ungat pdkaan ana ima.
   (他潛水沒人能夠比得過他。)
16.Kkhunat ta musa qmpah o kndkaanay ta gmeelug.
   (為了往南邊工作我們一起來建一條路。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang