PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dhqa

- (-)
中文翻譯
詞性
別太晚
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gnplealay mu dhqan ka snadu nii.
   (這個獎勵是我要給先到終點的。)
2.Mqita plealay dhqan ka hiya.
   (他是終點的裁判。)
3.Msnbayug nami ana kktuy masu qmdhqan na ka snaw mu.
   (我為了我先生連收小米都半途而廢而爭吵。)
4.Dhqan mu mkaraw ka tgbowli bi qhuni.
   (我能爬上樹的最頂端。)
5.Msnbtut ku dhqan lupung ungat pnsrmalan mu.
   (我為了朋友「btut」突然到來沒有預備而生氣。)
6.Sqndhuq na dalih dhqan ka thiyaq.
   (他把遠處當作很近一樣到達。)
7.Dhqa su smdangaw hidaw ka qmpahan.
   (你不要很晚才到田地。(hidaw smdangaw約9~10點))
8.Dhqan na bi ppatas ka laqi na.
   (他終於讓孩子讀完書。)
9.Dhqaw ta ptpusu ka laqi msa nami.
   (我們一定要把孩子安頓好。)
10.Miyah su o dhqay saku gbiyan ha.
   (你要來不要到傍晚才到。)
11.Dhqanay ta miri tmgsa tminun ka laqi kuyuh.
   (我們一定要讓女孩子學挑紋織。)
12.Dhqani tmgsa mkla dmuuy mnhungul ka laqi snaw.
   (一定要讓男孩子懂得會用利器。)
13.Gndungus mu paah qnlqian ka maamsapuh pnrhulan o nii mu dhqan da.
   (我從小盼望成為教會的牧師我達到了。)
14.Kkgbiyan ka dhqan su o iya tqsuqi keeman.
   (你若傍晚回來不要太遲。)
15.Msnhana nami dhqan 1 idas tnegaan ka laqi rmnigaw.
   (我們為了在外遊盪等了一個月的孩子才到家而吵架。)
16.Tmnhana nami dhqan lupung paru ka yami shiga.
   (昨天我們接待剛來的親家。)
17.Kkhrinas mu dhyaan o aji ku empsangay bitaq dhqan.
   (我為了要超越他們,我就不休息,不停地走到達目的。)
18.Kneiyah na nhari o tna dhuq ddhqan.
   (他為了早一點來他早就到要去的地方。)
19.Mmeiyah ku bi do dhqan ku lupung da.
   (我正要來的時候朋友就到我家了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang