PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
sdhriq

- (-)
中文翻譯
詞性
因……滑使
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ppeagil mu pgimax sunan ka emu btunux psdhriq mu rmisuh.
   (我要託你攪拌水泥成黏黏的,我要用來磨平。)
2.Gbiqir psdhriq ka qngqaya nii.
   (這個工具是用來琢光樹瘤。)
3.Mmdaung ku napa mu siida, yaku ka sdhriq ni mtucing ku rbuq da.
   (我正要勾揹的東西時,我反而滑落到窪地。)
4.Msdhriq bi qahan ka btunux sdmliqan.
   (長苔蘚石頭踏下去很滑。)
5.Mnlala ka sdhriq mtakur do slaq kana lukus mu.
   (我因多次滑倒全身滿是污泥。)
6.Sdhriqa su mtakur.
   (你不要滑倒。)
7.Sdhriqan bi mtakur ka elug gaga.
   (那條路容易使人滑倒。)
8.Sdhriqaw mu lmpax ka pucing su.
   (讓我把你的番刀磨亮。)
9.Sdhriqay su ptakur ka laqi.
   (別讓小孩滑倒。)
10.Sdhriqi bi pkrimu tmabug ka bru babuy su.
   (你的小豬要呵護飼養。)
11.Neglang su ka elug daan bi sdhriq ga da.
   (那個走起來很滑的路你應該做台階。)
12.Msdhriq bi ppshlpa na mdahik qcinuh ka tama su.
   (你爸爸刨的木板很平滑。)
13.Saw hramay msdhriq bi qtaan ka wawa kacing mu.
   (我的小牛看起來皮膚很光滑。)
14.Hmnramay ta psdhriq laqi rbnaw kana ka tmnquli laqi.
   (我們都把嬰孩養的皮膚光滑。)
15.Pnhramay su bi manu ka hiyi su msdhriq balay ga?
   (你的身體到底是怎麼皮膚光滑的呢?)
16.Tmnhuda mrrawa sdhriq ka risaw na.
   (他的兒子滑雪過。)
17.Ini pneghukut ana sdhriq elug ka luhay dha.
   (習慣走滑路不用拐杖的人是不會跌倒。)
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang