PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
gdha

- (-)
中文翻譯
詞性
拿兩個
rmirih han(代名詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dmptgdha ka qpahun nami.
   (我們的工作分成兩份。)
2.Emptgdha nami ka musa qmpah.
   (我們分兩隊去工作。)
3.Asi ku gdha mangal ka yaku.
   (我一次拿兩份。)
4.Knrudan mu o mgdha taan ka kingal.
   (我老眼昏花把一個看成兩個。)
5.Seejiq ga o mnegdha dqras na.
   (那個人是雙面人。)
6.Mntgdha ka alang hiya o ga mseupu duri.
   (曾經是分成兩個的部落又合併起來了。)
7.Mtgdha gnbing na ka sagas da.
   (西瓜已切成兩半。)
8.Ini bi pnegdha hma na ka baki gaga.
   (我祖父不會說謊。)
9.Kingal sapah o iya bi ptgdha .
   (一個家庭不要分裂為二。)
10.Iya usa sgdha pnniqan hiya, pnkingal ta ka ita.
   (別去分兩份那裏,我們是每個人一份的。)
11.Tgdha ku laqi snaw ka yaku.
   (我是排老二的男孩。)
12.Sai tmgdha ka sagas paru bi gaga.
   (把那大西瓜切成二半。)
13.Tnegdha do yaku ka isil na da.
   (已分成兩個一邊是我的了。)
14.Ttgdha na masug o mgsmay.
   (每份分成二份很費時。)
15.Tgdhaa su kingal libu dxgal mu.
   (別把我的一分田地割兩半。)
16.Tgdhaan na gmbing ka sagas.
   (他把西瓜切成二半。)
17.Tgdhaaw mu ka baun su gaga.
   (我把你的南瓜切半。)
18.Tgdhaay ta 2 ta ka mirit.
   (我們兩個人把山羊分成一半。)
19.Tgdhai dha namu ka 1 mneudus bowyak.
   (你們兩個人把一隻山豬分成一半。)
20.Tgdhaun nami mgay lupung ka kacing.
   (他把一半的牛肉分給朋友。)
21.Tgdhanay ta ha smaax ka qhuni na.
   (我們幫他把木材劈成兩半。)
22.Tgdhaani mgay buan su ka 1 lubuy buwax.
   (一包米分一半給你母親。)
23.Ma su tgdhadur mangal pila seejiq?
   (你怎麼貪別人的錢呢?)
24.Pnhgliq na nrungan kacing ka lukus na o asi ptgdha.
   (他的衣服被牛角撕成兩半。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang