PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
gdaya

- (-)
中文翻譯
詞性
去上方
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tgdahaw mu ka mgdaya bi.
   (我架設捕捉飛鼠的套頸陷阱比較在上方。)
2.Gdaya taalang ka yamu.
   (你們去上方建立家園。)
3.Gaga mgdaya bi ka skuy mu.
   (我的箭竹園在最上方。)
4.Mnegdaya bi saan na smqit qwarux ka baki mu,“ ki ka malu bi slusan”msa.
   (我的祖父很喜歡到上方砍黃藤他說:「比較好拉。」)
5.Sai pgdaya bi pteetu ka peypay su.
   (你的旗要插在最上方。)
6.Ini pnegdaya ssaan na qmpah ka baki na.
   (他的祖父不適合到上方工作。)
7.Wada sgdaya tbarah ka swayi mu snaw.
   (我弟弟朝上方遷居。)
8.Skndaya na ka pusu qsiya mu o niqan duri ka ga tgdaya balay.
   (他把我的水源地看作是最上方的但還有更上面的。)
9.Tgdaya bi ka dupan mu.
   (我的獵場在最上方。)
10.Ttdaya na o nhiya kana ka djima ga tgdaya.
   (他經常在上方因上方的桂竹都是他的。)
11.Iya gdayak pnrngagan seejiq.
   (不要干涉人的決定。)
12.Mnegdayak bi seejiq qpahun na.
   (他的工作是喜歡干涉別人。)
13.Ini ta pnegdayak o ini ta dha jiyapi uri.
   (我們不干涉,他們也不會干涉。)
14.Wada ptgdayak nuda dha ka duma seejiq.
   (有些人因干涉別人行為不檢而死。)
15.Iya usa sgdayak ungat pnegluban ta hiya.
   (不要跟著去干涉與我們沒有關係的事。)
16.Tgdayak bi seejiqun o ini dha si malu qmita.
   (比較會干涉的人沒有人看得起他。)
17.Gdayaw mu laqi mqrinut ka pila nii.
   (這錢是我要用來幫助孤兒。)
18.Mgdayaw su ddayaw na knan ka laqi su.
   (你的孩子幫我就像你幫我忙一樣。)
19.Mnegdayaw bi msula seejiq ka hiya.
   (他很喜歡幫助缺乏生活費的人。)
20.Ini su pnegdayaw sjiqun o yaa ungat ka rrngat su hici?
   (你不會幫助別人,爾後難道你不會有求助於別人嗎?)
21.Wada ptgdayaw qmpah lpungan na ka seejiq kiya.
   (那個人因幫助他朋友而死。)
22.Iya wana sgdayaw nanak dayaw bi ka isu uri.
   (你不要只求助別人,你也幫助別人。)
23.Tgdayaw bi mapa ga ka laqi mu.
   (我的孩子是比較會幫我揹東西的那位。)
24.Mkmhjil ku qlubung mu quri tgdaya da.
   (我想把我的陷阱移到較上面的地方。)
25.Ungat ka quri tgdaya do ghunat ta ka maduk da.
   (北邊沒了我們就往南邊打獵。)
26.Gmhunat ta maduk o paarana ta samat quri tgdaya.
   (我們往南邊打獵物為了使北方獵物繁殖。)
27.Knhunat qmpahan nami o ungat tgdaya da.
   (我們的田地都在南邊,北邊就沒有了。)
28.Entgdaya o maahunat sayang da.
   (原來是北邊,現在變成南邊了。)
29.Pnhunat mu ka masu o yaasa ini iyah saan pgdaya.
   (我把小米種在南邊因為在北邊長不出來。)
30.Sknhunat nami smkuxul ka tgdaya uri.
   (我們喜歡北方像喜歡南方一樣。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang