PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 單字詳細資料)
 
 
單字
所屬字根
百科類別
dmaus

- (暫不分類)
中文翻譯
詞性
剝平
lglug(動詞)
回上頁單字列表
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dmaus qwarux o dudux pucing ka sdaus.
   (用刀尖來剝平籐條。)
2.Emptdaus ga o mkla bi dmaus.
   (那專剝平者很會剝平。)
3.Dwii dmaus isu ka sru sngqrian mu.
   (我剝削過的杵你來剝平。)
4.Gmndgril ku dmaus uraw tnuun mu giya.
   (我把高山細竹削成小條來編小簸箕。)
5.Gndgril mu dmaus qwarux ka pucing.
   (我用刀來削籐條。)
6.Ma su smdgril dmaus qwarux hyaun su?
   (你把藤削成小條你用來作甚麼?)
7.Emptgeaway ku dmaus qwarux geaway brunguy ka yaku.
   (我要剝平黃籐皮編背簍的緯線。)
8.Tppeaway na brunguy dmaus o hiya ka mkla balay.
   (他擅於剝平黃藤皮來編背簍的緯線。)
9.Gwyanay misu ha dmaus ka peaway su brunguy hug?
   (你要編背簍的緯線,我幫你剝平好嗎?)
10.Dmaus su qwarux o hbagay su pucing ka baga.
   (刀削籐條時別傷到手。)
11.Tnhipay bi dmaus uraw nii o hiya ka mcinun gupuq.
   (削薄這高山細竹的人是要編飯盒。)
12.Hlwaxun mu dmaus ka ngalan gasil sapah.
   (我要把屋頂的橫木削細一點。)
13.Dmhlpis dmaus qwarux tunun dha brunguy ka dhiya.
   (他們是削薄黃藤用來編背簍的人。)
14.Ghlpis dmaus uraw tunun giya ka yamu.
   (你們去削薄高山細竹用來編小簸箕。)
15.Mkla bi hmlpis dmaus uraw ka tama su.
   (你父親很會把高山細竹削薄。)
16.Tnshlpis dmaus qwarux ni o mkla bi psrqling tminun brunguy.
   (削薄這黃藤的主人很會編細的背簍。)
17.Geimut mu dmaus tqring qwarux ka pucing mu.
   (我的刀是用來削尖編籐的末端。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:4122人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang