PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
basur

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

msmeuwit [懶散]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

ini khada naqih hnpuyan [未煮熟]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

spriq msmeuwit (msqlung) [草枯萎]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tayal basur su qmpah, stmaun su manu isu ga?
   (你怎麼那麼懶得工作,能靠你做什麼?)
2.Seejiq dbasur uwit o ungat stmaan.
   (懶散的人不可靠。)
3.Dmpsbasur qmpah ka empeedawi qmpah.
   (懶惰者工作時很懶散。)
4.Embasur kana ka spriq bbuyu qnqan hidaw.
   (烈日照射下原野的草叢都枯萎。)
5.Mtgeaguh ku do gmbasur ku mkan nhapuy.
   (在倉促時我就拿不熟的飯吃。)
6.Gmnbasur ku smqit djima lnowman ga, mkray bi paqan.
   (我砍了火燒過的桂竹,砍起來很堅硬。)
7.Gnbasur su mhapuy ka bunga o tbgani babuy ki da.
   (你煮不熟的地瓜拿去餵豬吧!)
8.Paru bi bgihur snii o asi kbasur kana ka bbuyu.
   (上次的大颱風造成原野的草叢枯萎。)
9.Aji kksbasur ka nhapuy su sari o endwai gmumuk.
   (為使你煮的芋頭煮熟,鍋蓋要蓋好。 )
10.Pida ku uqun nbuyas o kmnsbasur qmita uwit qmpah knan ka dhiya.
   (我正肚子痛時,他們看我工作很懶散。)
11.Knsbasur pnsealu na o ini sbbutul uqan.
   (他蒸過未熟的糯米飯,吃起來沒有糯米的味道。)
12.Rahuq na uqan mnarux ni mdawi ka seejiq o ungat ka maabasur qmpah.
   (除了在生病和懶惰以外,沒有人是懶散的。)
13.Mgbasur hari ppatas na ka laqi mu.
   (我孩子讀書有點懶散。)
14.Ana ga mtgbasur ka nhapuy na o, ini na gmuki.
   (他煮的雖然不熟,也不蓋鍋蓋。)
15.Nkbasur binaw nidaw su ga, saw bi ima ka meekan?
   (你煮的飯不熟看看,到底哪一個會吃?)
16.Ini pnegsbasur qmpah ana thidaw ka laqi su.
   (你的孩子即使大太陽也不會懶惰工作。)
17.Iya psmbasur qmpah, meekan namu manu?
   (工作不要懶散,將來你們吃什麼?)
18.Sbasur na muduh bunga ka kuyuh ga srjingan.
   (他為害喜的妻子烤不熟地瓜。)
19.Sbbasur knux ka nhapuy na.
   (他煮的食物有不熟的味道。)
20.Ga sgbasur uwit qbrungan hi ka laqi su.
   (你的孩子在和割稻懶散的人一起。)
21.Smbbasur bi nhapuy na ka kuyuh mu.
   (我妻子煮的飯常常不熟。)
22.Spbasur su ppatas ka laqi o empaamanu brihun na?
   (你讓孩子懶散讀書,將來能得什麼?)
23.Stnxan ku do tbasur tnaqi mu da.
   (我被吵時就睡不好了。)
24.Uqun nami hidaw dga, tbbasur nami uwit.
   (我們被太陽曬時就累昏了。)
25.Ima ka ga tmbbasur mkan nuduh bunga gaga?
   (那位在吃沒烤熟的地瓜是誰?)
26.Tmnbasur ku nhapuy dha bunga stabug mu rudux.
   (我曾取他們不熟的地瓜來餵雞。)
27.Tnbasur mtaqi keeman o tksiyuk mtaqi jiyan.
   (夜晚沒睡好白天又再睡。)
28.Ttbasur dha mkan dga, ga snbuyas da.
   (他們經常吃不熟的食物,就拉肚子了。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang