PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bangah

-(日用品)
中文翻譯
詞性
(1)

qpuruh tahut qhuni [木炭]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

btunux sqama [煤炭]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

rdax pucing smipaq btunux ni xiluy [刀擊打石頭及鐵所產生的光]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(4)

rdax msqar puniq [槍射擊的光]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(5)

saang [生氣]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpsbangah
   (做木炭的人)
2.dmptbangah
   (挖煤炭)
3.empbangah
   (燒木炭)
4.empeebangah
   (……要成炭)
5.empsbangah
   (燒……做木炭)
6.emptbangah
   (……成火紅)
7.gbangah
   (用來……木炭)
8.ggbangah
   (用來……炭)
9.gmbangah
   (挑選……取炭)
10.gmnbangah
   (一直挖煤炭)
11.gnbangah
   (木炭賺來的……)
12.kbangah
   (都成木炭了)
13.kkbangah
   (為了成……的木炭)
14.kmnbangah
   (看成木炭)
15.knbangah
   (木炭的樣子)
16.maabangah
   (變成炭)
17.mgbangah
   (像……的木炭一樣)
18.mkmpsbangah
   (想……木炭)
19.mnegbangah
   (……燒成木炭)
20.msnbangah
   (為了木炭……起爭執)
21.mtbangah
   (已……成炭)
22.mtgbangah
   (露出木炭)
23.nbangah
   (原來是)
24.nkbangah
   (希望……的木炭)
25.paabangah
   (變成木炭)
26.pbangah
   (……燒成木炭)
27.pkbangah
   (使……燒成木炭)
28.pnbangah
   (用木炭……)
29.pnegbangah
   (會……木炭)
30.pnsbangah
   (燒成)
31.pntbangah
   (因……燒起來)
32.psbangah
   (會做木炭)
33.ptbangah
   (燒成炭的程度)
34.ptgbangah
   (為了木炭……而死)
35.sbangah
   (有很多炭)
36.sbbangah
   (有煤炭味)
37.sgbangah
   (依賴……木炭)
38.skbangah
   (老是燒木炭)
39.sknbangah
   (當作木炭)
40.smbbangah
   (需要很多木炭燒)
41.snegbangah
   (當作木炭燒)
42.spsbangah
   (為……做木炭)
43.stbangah
   (燒炭使成為……)
44.tbangah
   (會起火炭)
45.tbbangah
   (都燒成炭了)
46.tgbangah
   (木炭樣子)
47.tmbbangah
   (忙著……木炭)
48.tmnbangah
   (一直採煤炭)
49.tnbangah
   (……炭的主人)
50.ttbangah
   (很會製造木炭)
51.tbngaha
   (別把……火紅)
52.tbngahan
   (燒成火紅……)
53.tbngahaw
   (要燒成火紅)
54.tbngahay
   (要燒成)
55.tbngahi
   (讓……要燒成炭)
56.tbngahun
   (要成炭……)
57.tbhnganay
   (不要……燒成火紅)
58.tbhngani
   (替……燒紅)
  
目前無相關詞語
1.Kkeamah na o iya qsqii pkbangah.
   (為了要染成淡色不要太紅。)
2.Dseejiq ga o dmpteayang bangah btunux.
   (那些是提煉石油的人。)
3.Hici do empsneayang bangah btunux ka babaw dxgal nii.
   (將來這個世界會為了石油發生戰爭。)
4.Gneayang na bangah btunux ka gaga na skeudus.
   (他靠提煉石油過活。)
5.Ini pgeayang bangah btunux ka ayang sakus.
   (樟腦油不會變成石油。)
6.Bangah manu ka gaga?
   (那是什麼木炭?)
7.Dmpsbangah sraw ka dhiya.
   (他們是做九芎樹的木炭。)
8.Dmptbangah btunux ka qpahun dha.
   (他們的工作是專挖煤炭。)
9.Empbangah ku mhapuy damat ka yaku.
   (我要燒木炭煮菜。)
10.Empeebangah ka pntahu su da.
   (你燒的火要成炭。)
11.Empsbangah ku qhuni mrata ka yaku.
   (我要燒相思樹製造木炭。)
12.Emptbangah ka xiluy nuduh su da.
   (你燒的鐵要火紅了。)
13.Gbangah mu qmuway ka quway xiluy.
   (火鉗是我用來夾火炭的。)
14.Ggbangah mu btunux hmaqul ka tdruy mu.
   (我的車要用來搬運煤炭的。)
15.Gaga gmbangah qhuni ka hiya.
   (他在選取木炭。)
16.Gmnbangah ku btunux kmari ka bitaq sayang.
   (到今天我一直是挖煤炭的。)
17.Gnbangah mu smbarig o marig ku 1 sapah.
   (我賣木炭賺來的錢買了一棟房子。)
18.Wada asi kbangah ka kana qhuni.
   (木頭都成為木炭。)
19.Saw kkbangah raus ka bangah su o iya bi gmaxi.
   (為了使你的木炭完全是青剛櫟的就不要混別的。)
20.Kmnbangah qhuni qmita bangah btunux ka baki mu.
   (我的祖父把煤炭看成是木炭。)
21.Knbangah qhuni pnsbangah su o ini pnqbulit nhari.
   (你燒的木炭不會立刻變灰燼。)
22.Thuun ka qhuni do maabangah da.
   (木頭燒後變成炭。)
23.Mgbangah raus ka bangah balus.
   (大石櫟的木炭像青剛櫟一樣。)
24.Mkmpsbangah ku bi ka yaku uri.
   (我也很想製木炭。)
25.Qhuni manu ka mnegbangah balay?
   (什麼樣的樹會燒成很多木炭?)
26.Msnbangah ka empsbangah.
   (製木炭的人為了木炭發生爭執。)
27.Mtbangah ka tahut da.
   (火已經燒成炭了。)
28.Mtgbangah napa na.
   (他揹的木炭露出來了。)
29.Nbangah shiga ka tahut gaga.
   (那個火昨天是火炭。)
30.Nkbangah bi sraw ka brigi na msa ku.
   (我希望他買的是九芎樹的木炭。)
31.Ini paabangah thuun ka rnabaw.
   (樹葉燒了不會變成木炭。)
32.Pbangah bi ka nii.
   (這個燒了很多炭。)
33.Pkbangah mtahu ka qhuni gaga.
   (把木頭燒成木炭。)
34.Pnbangah muduh ka siyang o malu bi uqun.
   (用木炭烤的豬肉很好吃。)
35.Ini pnegbangah thuun ka rnguung.
   (黃山麻燒了不會成木炭。)
36.Pnsbangah ayung ka nii.
   (這是工友燒的炭。)
37.Aji empkphing o pntbangah mu balay mtahu.
   (我燒的是木炭不會熄滅。)
38.Mkla bi psbangah ka lupung mu.
   (我的朋友很會做木炭。)
39.Ini ptbangah ka duma niya na.
   (有的還沒有燒成炭。)
40.Wada ptgbangah mhuqil.
   (為了燒木炭而死。)
41.Sbangah ka qhuni mrata nii.
   (這個相思樹很多炭。)
42.Sbbangah btunux.
   (煤炭味。)
43.Sgbangah seejiq ka hiya.
   (他靠別人的木炭。)
44.Ma su saw skbangah mtahu?
   (你怎麼老是燒木炭呢?)
45.Sknbangah na qhuni mtahu ka bangah btunux.
   (他把煤炭當作木炭燒。)
46.Smbbangah bi ka mkNihung.
   (日本人需要很多木炭燒。)
47.Snegbangah na mtahu ka qhuni.
   (他把木頭當作木炭燒。)
48.Payi na ka spsbangah na.
   (他為他的祖母做木炭。 )
49.Stbangah na o empqbulit.
   (炭火燒會成火灰。)
50.Tbangah lmhang ptungan ka qrari.
   (水晶石敲打時會起火炭。)
51.Tbbangah bi ka tahut su da.
   (你燒的已成火炭了。)
52.Tgbangah manu ka malu bi bangah?
   (什麼樣的木炭比較好?)
53.Ga tmbbangah sbrigun na ka hiya.
   (他忙於做他要賣的木炭。)
54.Tmnbangah ku btunux ka yaku bitaq sayang.
   (到現在我一直是煤炭工人。)
55.Ima tnbangah ka nii?
   (誰是這木炭的主人?)
56.Ttbangah na o mkla bi psbangah.
   (他很會製造木炭。)
57.Tbngahun mu mtahu ka sru ngalan mu bangah.
   (我要把青鋼礫樹燒成火炭我要拿來當作木炭。)
58.Gbarux mu bangah tahut ka quway nii.
   (這鉗子是我用來挾火炭用的。)
59.Sbraxaw mu muduh babaw bangah ka siyang.
   (我要把豬肉翻烤在火炭上。)
60.Aji na kkcilux ka xiluy pntbangah mtahu o rbgi qsiya.
   (為了不使鐵燒紅就給它浸水。)
61.Stlxun mu babaw bangah ka mnhada siyang enshiga.
   (我把昨天的熟豬肉烤在火炭上加熱。)
62.Empgayaw ku tahut duhan mu siyang bangah na.
   (我要把火打散用它的火炭烤肉。)
63.giyagi nhari ka pntahu su gaga, duhan ta siyang bangah na.
   (趕快把火打散,我們要用它的火炭烤肉。)
64.Hhabung mu mubung psbangah ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來封木炭窯的口。)
65.Ini bi tgbruq hnabung na psbangah ka mkla bi psbangah.
   (很會燒窯炭的人做的封窯口不會坍塌。)
66.Asi ka shabung mubung ka psbangah.
   (木炭窯必須要封土堆。)
67.Hbungaw ta mubung saman ka pnsbangah hiya.
   (那裏的木炭窯明天我們覆蓋成土堆。)
68.Hbungi nanak mubung ka pnsbangah su, khaw paru.
   (你的木炭窯不大,你自己覆蓋土堆就好了。)
69.Kmeiyuk su bangah tcingan o jiyi kulu iyuk mu.
   (你想起火鑄鐵的話就用我的風鼓。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang