PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
baki

dutut(親屬關係)
中文翻譯
詞性
(1)

tama tama, tama bubu [祖父、外公、祖父]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

tama kuyuh, tama snaw [妻子或丈夫的父親 (pnqjingan 姻親關係的父母親)]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

knrdanan [老化]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.bkbaki
   (老人)
2.dbaki
   (那些老人)
3.dmptbaki
   (虐待老人者)
4.empaabaki
   (成為親家)
5.empeebaki
   (成為岳父)
6.emptbaki
   (善待岳父)
7.gbaki
   (拿來U+7ED9祖父)
8.gmbaki
   (專使老人)
9.gmnbaki
   (一直照顧老人)
10.gnbaki
   (為老人……)
11.kbaki
   (老了才……)
12.kkbaki
   (將要做岳父)
13.kmnbaki
   (當成岳父)
14.kmnsbaki
   (一直稱呼)
15.kmsbaki
   (孝敬岳父)
16.knbaki
   (活的樣子很老)
17.knsbaki
   (孝敬岳父程度)
18.maabaki
   (變成岳父)
19.mgbaki
   (像我祖父一樣)
20.mkbaki
   (互相稱岳父)
21.mkkbaki
   (結親)
22.mkmbaki
   (想結親)
23.mkmpbaki
   (想成為……岳父)
24.mnegbaki
   (適合作岳父)
25.mnkbaki
   (曾……岳父)
26.msnbaki
   (為了親家……而吵)
27.nbaki
   (原來……岳父)
28.nkbaki
   (若成岳父於)
29.paabaki
   (作岳父)
30.pbaki
   (讓……做岳父)
31.pnegbaki
   (給……岳父)
32.ptgbaki
   (因老……而死)
33.sbbaki
   (像祖父一樣)
34.sgbaki
   (靠向岳父)
35.skbaki
   (過逝的岳父)
36.sknbaki
   (當作祖父一樣)
37.spbaki
   (要作岳父)
38.tbbaki
   (都叫祖父)
39.tgbaki
   (岳父比較……)
40.tmbbaki
   (虐待岳父)
41.tmnbaki
   (曾虐待祖父)
42.tnbaki
   (屬……的祖父)
43.ttbaki
   (為孝敬祖父……)
44.tbkia
   (別虐待祖父)
45.tbkian
   (虐待祖父)
46.tbkiaw
   (讓……祖父)
47.tbkiay
   (讓……岳父)
48.tbkii
   (要善待祖父)
49.tbkiun
   (要……祖父)
50.tbkyanay
   (不要……祖父)
51.tbkyaani
   (要給祖父)
 
目前無相關詞語
1.Tgeaba lumak ka nbaki mu.
   (煙袋是我祖父的。)
2.Baki mu ka abu.
   (Abu是我的祖父。)
3.Pruway gmeacih ptjiyal kumay ka baki na.
   (他的祖父每一次差一點捉到熊。)
4.Tteacih bi usa shiga ka baki mu da.
   (我祖父昨天差一點走了(死了)。)
5.Neadas su tutu qsurux, ki ka smiyahun bi baki su.
   (你應該帶魚罐頭的這是你祖父所期待。)
6.Dpani ka baki su, ki ha ga muudus.
   (趁你祖父還活著時去為他打獵。)
7.Kana egeaga ga o snalu baki mu.
   (那些三叉箭都是我祖父製作的。)
8.Seaga ka sapah baki mu.
   (我祖父的家有很多三叉箭。)
9.Eglanay su brah baki ka halus su.
   (不要在爺爺面前流口水。)
10.Eglani tmhnuk idaw dhquy masu ka tgmuun baki su.
   (你爺爺要做甜粥的小米粥,替他攪拌成黏稠狀。)
11.Psgqanay su haya mkug ka erut baki su.
   (你祖父的柱不要排不齊。)
12.Mnegeakay bi smdaring uqun mnarux ka baki mu.
   (我的祖父生病時很容易叫痛。)
13.Aki knrudan ka baki mu da.
   (我祖父很老了。)
14.Wada ptgeaki knrudan ka baki mu.
   (我祖父因活得很老而死。)
15.Pllyanay su peekan laqi ka rumul uqun baki.
   (祖父要吃的肝臟先別給孩子吃了。)
16.Mkmpealu ku bbaraw ka qlubung rqnux ga, “ana llbu”sun ku baki.
   (我想把捉鹿的陷阱延長線很長,但我祖父說:「短就好了。」)
17.Ama mu o kmsbaki bi.
   (我的女婿很孝敬岳父。)
18.Dneama nami ka dhiya ga o kmsbaki balay.
   (那些我們的女婿很孝敬岳父。)
19.Kmeama bi ka baki na.
   (他的岳父稱呼女婿很親切。)
20.Ini hari kseama ka baki mu wah!
   (我的岳父不太親近女婿!)
21.Ana wada ka nniqan mu, ida na skneama ka baki na.
   (雖然我太太已經過世,岳父仍然把我當作女婿。)
22.Tmeama ka baki o smiyus.
   (虐待女婿的岳父,會不吉利。)
23.Smeamih quwaq na mhaal mshjil ka baki mu ga, jyagan mu da.
   (我祖父歪著嘴扛重物時,我就幫他了。)
24.Mmeanak ku mangal ramus siida, tprqi ku msaang baki mu da.
   (我正想拿禁忌獵物,我祖父吼叫著罵我。)
25.Smeeanak bi mkan rumul ka baki mu.
   (我祖父喜歡單獨吃肝。)
26.Enanun mu mgay luqi ka baki su.
   (我要另外拿腦給你祖父。)
27.Mneanay ku cih hyaan ni baki mu ka ptgaliq mnan da.
   (過去我曾是他的堂、表姊(妹)夫但是我的岳父拆散了我們。)
28.Nglanay mu tutu qsurux ka uqun baki mu.
   (我要拿魚罐頭給我祖父吃。)
29.Ppgeasu na asu babuy knan ka baki mu o “tnanay misu gupuq”sun ku nu.
   (我祖父託我做一個豬槽,他說:「我會為你藤編便當盒。」)
30.Baki mu o spgeasu na qpras knan ka tglian na qsiya.
   (我祖父叫我做水泥的蓄水槽。)
31.Baki mu o sduuy na wihi tmgeasu mkan ka snkaan kingal sagas.
   (我祖父用湯匙挖半邊的西瓜吃。)
32.Tgeawing bi psthiyaq mhuma lhngay pksiyaw qmpahan ga o baki na.
   (在田地邊種鳩麥間隔很大的是我祖父。)
33.Mgeax baki mu, saang na lqian smbbirat ka hiya.
   (他喝令罵孩子很吵,很像我。)
34.Tgeax bi kari na ga o ki ka baki su.
   (正在喝令叫罵的那位是你的祖父。)
35.Exai msaang ka laqi ga smbbirat tqian baki su.
   (喝令阻止孩子吵得你祖父無法入睡。)
36.Kmeayig ku qsurux uqun baki mu.
   (我想要燻乾祖父要吃的魚。)
37.Gyani ha ka hukut qwarux baki su.
   (替你祖父燻乾拐杖。)
38.Mkbbaang dgiyaq dmahaw ka baki mu.
   (我祖父沿著山的正面放樹上套頸陷阱。)
39.Ga tmbbaang srakaw smmalu ka baki mu.
   (我祖父專門在做床的正面。)
40.Tgbaga baki su ka mslikaw bi mseusa.
   (你祖父的手藝相當快速。)
41.Iya ha tbgeani mhapuy ka uqun baki su.
   (你祖父要吃的不要煮焦了。)
42.Tmnbahu tminun ka baki ga o srngaw dha balay knmalu na.
   (他們一直稱讚那位老人編的藤製衣箱。)
43.Wada msdrudan bi muudus ka baki mu.
   (我的祖父活的很老。)
44.Kana bkbaki alang nami hiya o msdrudan bi muudus.
   (我們部落的老人活的很老。)
45.Kana dbaki ga o hdqani tleengan.
   (讓位子給那些所有的老人坐。)
46.Dmptbaki ga o ida saw ki uuda dha aji lngu seejiq.
   (那些虐待老人的行為不是人。)
47.Empaabaki nami ka yami.
   (我們會成為親家。)
48.Empeebaki mu ka tama wauwa gaga.
   (那女孩的父親將來要成為我的岳父。)
49.Ki bi ka sblaiq mu baki o rnahun ku dha msa emptbaki .
   (我這麼的善待岳父他們反而說我是虐待岳父。)
50.Gbaki mu peekan ka tutu qsurux.
   (魚罐頭我要給我祖父吃。)
51.Gmbaki smpiq ka utux.
   (神專使老人死亡。)
52.Gmnbaki ku kmlawa mnarux.
   (我是專門照顧老人家的。 )
53.Gnbaki mu tmabug ka rudux o prparu kana da.
   (我為老人飼養的雞都長大了。)
54.Paah nami wada mswayay ga, asi nami kbaki knrudan mqqita sayang.
   (自從我們分開,到老了才見面。)
55.Kkbaki su hyaan o rimu bi ka wauwa na.
   (你要他做你的岳父就要討好他的女兒。)
56.Kmnbaki seiyax knan ka wauwa ki o balay bi maaina mu da.
   (那個女孩對我開玩笑稱我岳父真的變成我的媳婦了。)
57.Krwahun mu bi ka skeina mu kmnsbaki balay.
   (我很婉惜孝敬岳父已過逝的媳婦。)
58.Kmsbaki bi ka ina mu.
   (我媳婦很孝敬岳父。)
59.Knbaki na knrudan ga, bitaq ini qbahang birat ni ini qita ka dowriq na.
   (他活的很老,直到耳聽不見眼看不到。)
60.Knsbaki na ka ina mu o ungat mu tbrnahan.
   (我媳婦對岳父的孝敬我真的沒話說。)
61.Maabaki ku sunan ka sayang da.
   (現在我成為你的岳父了。)
62.Mgbaki mu huway na ka baki su.
   (你的祖父像我的祖父一樣慷慨。)
63.Mkbaki nami ka yami da.
   (我們是親家了。)
64.Ga mkkbaki bi embbgay sinaw ka rudan nami kuyuh mu.
   (我的祖父和我的岳父彼此親切地相互敬酒。)
65.Mkmbaki ku sunan.
   (我想和你結為親家。)
66.Mkmpbaki ku risaw mu hyaan.
   (我想讓我男孩作他的女婿。)
67.Mnegbaki bi mnan ka hiya.
   (他很適合作我們的岳父。)
68.Aji nami mnkbaki han, mkkbaki nami da.
   (我們原來不是親家,但我們現在是親家了。)
69.Msnbaki ka dhiya gaga.
   (他們為了爭親家爭吵。)
70.Nbaki mu han o aji sayang da.
   (原來是我岳父現在不是了。)
71.Niqan bi pusu na ga o nkbaki ta bi hki msa ku.
   (那很有成就的人如果是我岳父多好啊!)
72.Paabaki wauwa ga ka isu hug?
   (你作那小姐的岳父好嗎?)
73.Pbaki su emaan ka wauwa su?
   (你讓女兒稱誰做她的岳父?)
74.Pnegbaki na ka nii.
   (這是指定要給岳父的。)
75.Wada asi ptgbaki mhuqil.
   (活到老而死。)
76.Sbbaki mu knux na ka baki su.
   (你祖父的體味和我祖父一樣。)
77.Wada sgbaki malu baki hi ka wauwa na.
   (他女兒嫁到好的岳父。)
78.Malu bi ka skbaki mu.
   (我過逝的岳父是好人。)
79.Sknbaki ku na qmita knrudan.
   (他把我看作像祖父一樣老。)
80.Spbaki ku na hyaan ka yaku.
   (他讓我作他的岳父。)
81.Tbbaki kana do kmppayi nami ka yami.
   (每個人都叫祖父而我們就叫祖母。)
82.Tgbaki na ka kmseama balay.
   (他的岳父對女婿親切。)
83.Tmbbaki ka ina.
   (媳婦虐待岳父。)
84.Tmnbaki ku ka yaku o balay bi aji malu wah!
   (我曾虐待祖父確實不好呢!)
85.Aji yaku ka tnbaki hyaan.
   (我不是他的祖父。)
86.Ttbaki na gmealu ga, pklmuan na peekan malu uqun.
   (他孝敬祖父,給他吃各種最好的食物。)
87.Tbkii bi ka baki.
   (好好善待祖父。)
88.Blayun mu mgay qabang snurug ka baki mu.
   (我一定要把厚被毯給我的祖父。)
89.Mnegbalung bi bowyak uqun na ka baki mu.
   (我祖父喜歡吃山豬睪丸。)
90.Tblngani ruru paru uqun na ka baki su.
   (讓鵝生蛋給你祖父要吃。)
91.Kmnbanah qmita lukus mu mrhibung ka baki mu.
   (我祖父把我黃色的衣服看成是紅色的)
92.Kmnbangah qhuni qmita bangah btunux ka baki mu.
   (我的祖父把煤炭看成是木炭。)
93.Tbhngani mtahu ka baki su duhan na bunga.
   (替你祖父燒炭他要烤地瓜。)
94.Brhanay ta haya hmakaw ka hakaw baki su.
   (我們幫你祖父的橋,重新架起來。)
95.Smkuxul bi mkan baraq mirit ka baki su.
   (你的祖父很愛吃山羊肺臟。)
96.Tbrganay su plamu mami ka baki.
   (你不要讓祖父到樹上摘橘子。)
97.Mnegbarig bi tutu qsurux ka baki mu.
   (我祖父很喜歡買魚罐頭。)
98.Bsgani ha ka damat baki su.
   (替你祖父端菜餚。)
99.Gmbawa mkan gnmaxan beyluh mrata ka baki.
   (祖父挑紅豆麵包吃。)
100.Ana asi kbayu ka qmpahan tkuyan mu ga, masu na o smkla nbaki.
   (我播種的地雖然窄小但收成的小米趕上舊小米。)
101.Lala bi bbaki ka qmpahan mu miyah tmbbulang.
   (我的田地很多鳥來吃雞母蟲。)
102.Bbaraw bi kndsan na ka baki mu.
   (我的祖父很長命。)
103.Knbbaraw kndsan baki mu o bitaq psjilan ptluung.
   (我的祖父長壽到連坐下時也需從旁扶持。)
104.Ana mksa thiyaq o ini pnegbbruq qaqay na ka baki na.
   (他的祖父既使走遠路,他的腳不容易起水泡。)
105.“pbaun misu wada ku ungat”msa ka baki ga, iya bi ki! sun mu rmimu.
   (我祖父說:「當我死了以後我會咒詛你得多頭膿瘡。」我安撫說:「祖父!絕對不可 。」)
106.Gnbeenux mu smlaq ka payay o smkla nbaki.
   (我在水田裡種的稻趕上舊稻。)
107.Sbeyhuy mu smkur bunur brunguy ka baki mu.
   (我幫祖父的背籠骨架弄彎。)
108.Bhyani haya binaw buji baki su ga, sita su na hyaun.
   (你把你祖父的弓箭弄彎看看,看他對你怎麼樣。)
109.Pbwtani haya ka bngbang ddamux sapah baki su.
   (幫你祖父要蓋屋頂的鐵皮做成浪板。)
110.Biqan na qabang snurug ka baki na.
   (他送粗的布毯給祖父。)
111.Kmnbgihur hnang asu skaya ka baki mu.
   (我的祖父把飛機的聲當作是風的聲音。)
112.Wada ptgbgihur nusa na bbuyu ka baki mu.
   (我的祖父因為颱風天去打獵而死。)
113.Baki mu ga sknbgihur na embahang ka hnang quyux paru.
   (我的祖父把下大雨的聲音當作是風吹的聲音。)
114.Dpi ka rhngun, iya sbhrani ka baki su ga mnarux.
   (把門關起來,不要讓生病的祖父被風吹了。)
115.Saw skbglaw qaqay mtaqi ka baki su.
   (你祖父老是把腳撬起睡覺。 )
116.Bglganay saku haya ka pusu erut baki mu.
   (你不要把我祖父家的柱子的根基撬開。)
117.Bglgani haya ka btunux rtgun baki su.
   (你祖父要滾的石頭替他撬開吧。)
118.Smbbgu bi ruru ka baki mu.
   (我的祖父喝很多鴨湯。)
119.Pmbgaani uqun baki su ka qihung.
   (你把蕈草煮成多湯給祖父吃。)
120.Gmnbgus bowyak mkan ka baki mu ga, tglhayun na mkan da.
   (我祖父已習慣吃山豬的龜頭。)
121.Kmnbhgay qmita lukus mu mgqbulit ka baki mu.
   (我祖父把我灰色衣服看成白色。)
122.Saw skbhring kumay ka baki su.
   (你的祖父一定要捕捉黑熊的靈氣。)
123.Tbhrnganay misu rqnux sun mu ka baki mu o “ana rabang ki da”sun ku na.
   (我的祖父告訴我說:「我給你捕捉水鹿的靈氣那實在太了不起了。」)
124.Bhryani ha smkur ka bunur brunguy baki su.
   (你把你祖父的背簍龍骨弄彎。)
125.Qmnbiqir gmeuqu qmita ruquh waru mu ka baki su.
   (你的祖父把我的喉結瘤誤以為是甲狀腺腫。)
126.Ana rudan ka baki mu o embahang bi ka birat na.
   (我祖父雖然老但他的耳朵很靈。)
127.Sbbirat knux ka baki su.
   (你祖父的耳朵有臭味。)
128.Ina na ka mgsmay tmbisi baki na uqun bisi.
   (只有他的媳婦很盡心地照顧得浮腫病的公公。)
129.Tbsrani haya ka qmpahan baki su.
   (替你祖父的田地養蚯蚓。)
130.Ga tbkluhan ka baki mu.
   (我祖父身體在長疥癬。)
131.Bkrgani haya ka elug baki su ga na gyuqan.
   (替你祖父放刺腳陷阱的地方圍起來。)
132.Mgbkuy baki su ka bbkuy na babuy.
   (他捆綁豬隻像你祖父捆綁的一樣。)
133.Wada ptgbkuy wahir mtucing dowras ka baki na.
   (他祖父因被蔓藤纏住墜崖而死。)
134.Sknblbil na laqi blbil ka baga baki.
   (他牽祖父的手像牽孩子手一樣。)
135.Tbblngani ta ha qmpah ka layan baki su.
   (我們一起「blung」替你祖父的綠豆園除草。)
136.Smbbnat bi babuy ka empeebaki mu.
   (我的準岳父喜歡肥肥的豬。)
137.Btanay ta ha tmabug ka rungay tbowki baki su.
   (我們幫你父親的猩猩養的肥肥的。)
138.Wada saan gmbngci baki mu ka pais.
   (我的祖父挑巨大的敵人殺。)
139.Saw skbngci kalat pgsaun na ka baki mu.
   (我的祖父老是要巨大的鳳梨。)
140.Tmnbngci mangal rqnux bhring na ka baki su.
   (你的祖父專門獵捕巨大的水鹿。)
141.Wada ptgbngtuh btriq mntakur dowras ka baki mu.
   (因我祖父墜崖而跌斷了大腿。)
142.Baki mu o pdaun na muhing ka bngux mkan lumak.
   (我祖父抽煙時讓煙霧從鼻孔冒出。)
143.Smbbnilaq bi krut ka baki mu pha na qmpahan.
   (我祖父需要很多鋸過的木屑要撒在田裡。)
144.Tnbnilaq harung ga o baki su.
   (那松木片是你祖父削過的。)
145.Blaqi cih msiyang bi harung ka baki su.
   (去削一些較有油脂的松木片給你祖父。)
146.Pnbowli ku ngungu samat pntjiyal baki mu do seedal knan ka bhring na da.
   (自從我取了我祖父獵來的獵物尾巴後,他打獵的靈氣附在我身上了。)
147.Baki mu ka tnbowli ngungu bowyak gaga.
   (我祖父是那山豬尾巴的主人。)
148.Smbbownuk bi wawa rudux ka baki mu.
   (我的祖父需要養很多肥肥的小雞。)
149.Bqbqani haya ka lumak baki su.
   (幫你的祖父取煙草莖。)
150.Qmnbqrus qmita hnabung bowyak ka baki su.
   (我父親把山豬挖成的土堆看作是墓地。)
151.Tgbqrus paru bi ga ka nbaki su.
   (那比較大的墳墓是你祖父的。)
152.Ga tmbbqrus baki mu ka tama.
   (我父親忙於做我祖父的墓地。)
153.“pbqrsani ku inu”msa ka baki su?
   (你祖父說:「我的屍體要葬在那裏? 」)
154.Ppbrang na ptukuy masu o wana yaku stmaan na ka baki mu.
   (我祖父播種小米種子都依靠我。)
155.Kmnbratang qmita ramang pnlahan mu tahut ka baki mu.
   (我祖父把我烤火斑紋的皮膚當作是過敏。)
156.Brbrani djima hiru na ka baki gaga.
   (幫那老人把竹子弄碎作照明用。)
157.Mnegbrbur bi lmnglung skwada ungat ka baki mu.
   (我祖父想起已過逝的妻子會觸景生情的難過。)
158.Mkmpbruh pstmay lqian mu sapah baki na o tna mkla ka baki na da.
   (他想讓我孩子「bruh」進入祖父的家他祖父早就知道了。)
159.Mnegbruq bi hmnang glu na rmqun ka baki su.
   (你祖父吃下東西喉嚨很容易被聽到「bruq」的聲音。)
160.Brtanay su ptalang ka baki.
   (別讓祖父「brut」聲跑步。)
161.Gmbrutul mkan waru rudux kawa ka baki mu.
   (我的祖父挑火雞脖子的肉瘤吃。)
162.Ini pnegbrutul hiyi na ana hyaun ka baki mu.
   (我祖父的身體無論怎麼樣不容易發腫。)
163.Kmnbruwa embahang hnang qowngu ka baki mu.
   (我祖父把砲聲當成打雷聲。)
164.Bsbsani ha bgbaw ka djima hiru baki su.
   (為你祖父用來照明的竹子打碎。)
165.“mqmtbsqur ku thrakas mnarux mu”msa ka baki mu.
   (我祖父說:「因病想先自盡」。)
166.Spbsus na plihug knan ka siyang baki mu.
   (我祖父託我「bsus」串他的豬肉。)
167.Bttaani ha ptkumax ka pnspada baki su.
   (替你祖父「btat」鬆開他的山羌捕捉器。)
168.Saw qqbtriq nanak ka qun baki su o qa ta brah ka ita.
   (為了你祖父只吃大腿肉我們就吃胸肉。)
169.Smbbtriq bi rapit ka baki mu wana ha uqun na.
   (我祖父只喜歡吃飛鼠大腿需要很多飛鼠的大腿。)
170.Btrani qmita utux baga baki su ka daran nii.
   (用這聽診器來診斷你祖父的胸腔。)
171.Iya btaani pskluwi dhuq ka baki su, pglai rmngaw.
   (不要突然「btut」地去你岳父家,要事先通知。)
172.Mqaras bi ka baki mu sgbubul knan.
   (我的祖父非常地高興的依靠我為他挑水。)
173.Bblani tuyan ka qsiya mahun baki.
   (用葫蘆來裝祖父喝的水。)
174.Nbuji baki ka ga jiyun tama mu.
   (我父親用的箭是我祖父的。)
175.Sbuji ka sapah baki su.
   (你祖父的家有很多箭。)
176.Wada ptgbulang qmpah uqun hidaw ka baki mu.
   (我祖父在烈日下因赤膊工作而死。)
177.Gbuluq gitu ka isu, dsani baki su.
   (你選熟的枇杷給你祖父吃。)
178.Wada ptgbuluq tunux mtakur dowras ka baki mu.
   (我祖父掉落懸崖腦部撞爛而死。)
179.Saw sqbuluq yabas ka baki.
   (我祖父老是喜歡軟軟的番石榴。)
180.Tbnrani ha ka brunguy baki su.
   (你祖父的背簍替他裝龍骨。)
181.Wada ptgburux musa bbuyu ka baki mu.
   (我祖父因單獨去打獵而死。)
182.Gbwaxani payay rungay ka baki su.
   (日本外來的米給你的祖父。)
183.Saw skbuyak pada kuxul na ka baki mu.
   (我祖父老是喜歡肢解山羌。)
184.Iya kbyaani ha ka ngangut baki su.
   (別使你祖父的庭院長滿雜草。)
185.Ini pnegcihung dowriq ka baki mu.
   (我祖父的眼睛不太容易被異物侵入。)
186.Ini pnegcik msaang sjiqun ka baki mu.
   (我祖父不會發出「cik」的生氣聲罵人。)
187.Tnani tleengan qwarux ka baki su.
   (為你的祖父編藤椅。)
188.Pciq msa hmnang quwaq na tmuyuq ku baki mu.
   (我祖父嘴巴吐口水 時發出「ciq」聲音。)
189.Mnegcsdudul bi tmdhug sapah eiyah bgihur ka baki mu.
   (我的祖父提早固定房子防颱。)
190.Ppcsiyus bi hlama knan ka baki mu.
   (我爺爺常叫我煎糯米糕。)
191.Stciyus quci knux snowlan ka baki su.
   (跟著爺爺後面會有臭屁。)
192.Csiysani hlama ka uqun baki.
   (為祖父煎糯米糕吃。)
193.Ini pnegdaaw asi daus rmngaw ka baki mu.
   (我祖父說話耿直毫不隱瞞。)
194.“dhagi bi rapit”sun ku baki mu.
   (我祖父說:「一定要設捕捉飛鼠的套頸陷阱。」)
195.Ana hyaun o ini pnegtdahung ka baki mu.
   (無論怎麼弄我祖父不會瘀血。)
196.Wada ptgdahung ka baki na.
   (他祖父因瘀傷而死。)
197.Yami mnswayi o empgeeluk nami msndanga baki.
   (我們兄弟姐妹爭著要照顧祖父。)
198.Mnegdangar bi karus dgiyaq ka baki mu.
   (我祖父很喜歡在深山設小老鼠的壓陷阱。)
199.Dngrani haya ka qawlit ga mkan trabus baki su.
   (替你祖父設吃花生老鼠的壓陷阱。)
200.Smddara bi mirit mahun na ka baki mu.
   (我的祖父需要喝很多羊的血。)
201.Baki mu o mnegsdaran bi utux.
   (我祖父一向求神問卜。)
202.Tgdaran baki mu ka tqliwaq dniyan na da.
   (我祖父使用的竹占器,他用的已經光滑了。)
203.Ini pnegsdaring ana hmuya ka baki mu.
   (我祖父無論如何不會呻吟。)
204.Skndaring mu baki mu embahang ka daring baki su.
   (我把你祖父的呻吟當作是我祖父的呻吟。)
205.Tgdaring baki su ka saw smbasi bhangan.
   (你祖父的呻吟很刺耳。)
206.Sdringay su ka baki mu ungat nhqlan.
   (別向我沒什麼的祖父求什麼。)
207.Iya sdringi pqbahang daring mnarux ka baki su.
   (不要讓你祖父聽到你生病的呻吟。)
208.Kdrhanay su mhapuy sari ka baki su.
   (你不要給你祖父煮半熟的芋頭。)
209.Smddaun bi pphuma mdngu knan ka baki mu.
   (我祖父常常要我種旱稻。)
210.Mnegdaus bi uraw tunun na gupuq ka baki mu.
   (我祖父喜歡剝平高山細竹編竹製飯盒。)
211.Tgdaus bi sru ga ka baki mu.
   (那在剝平杵的是我的祖父。)
212.Mnegdaya bi saan na smqit qwarux ka baki mu,“ ki ka malu bi slusan”msa.
   (我的祖父很喜歡到上方砍黃藤他說:「比較好拉。」)
213.Ini pnegdaya ssaan na qmpah ka baki na.
   (他的祖父不適合到上方工作。)
214.Ini pnegddmut aanak na mangal ka baki mu.
   (我祖父不會多拿四條豬背肉。)
215.Kndgit gupun baki ga o saw smbasi bhangan.
   (我祖父切齒時很刺耳。)
216.Pndgit gupun msaang ni wada ka baki na.
   (他祖父發出生氣切齒後氣絕而死。)
217.Qaqay baki mu o psdgiyaq balay.
   (我祖父的前脛骨很突出。)
218.Ini bi pnegdha hma na ka baki gaga.
   (我祖父不會說謊。)
219.Nangi na msrqraq do msdhug mtaqi ka baki su da.
   (你祖父稍為躺下就熟睡了。)
220.Smkuxul bi tmdhug biyi tnbgan ka baki mu.
   (我祖父很喜歡做固定家畜舍。)
221.Dkaani ha ka nbaki su.
   (你祖父的替他切成兩半。)
222.“sdmaanay saku balay ha”knsa mu dmurun ka skbaki mu.
   (我向我過逝的祖父說:「別讓我作惡夢。」)
223.Taan mu o gmdngdang mimah bgu knrudan ka baki su da.
   (我看你祖父老得只會挑熱的湯喝了。)
224.Sdngdang mu bgu gisang ka uqun baki ni payi.
   (我替我的祖父和祖母煮鵲豆湯。)
225.Dngdangay mu ha ka trmaan baki su.
   (你祖父要洗的熱水我來燒。)
226.Skndngil mu harung qmita ka gluq ruciq waru baki na.
   (他祖父脖子的污垢我誤以為是松樹汁。)
227.Mkmdngu ku lala ka puyaw uqun baki mu.
   (我很想曬很多小魚干給我祖父吃。)
228.Wada ptgdngu uqan huwaw ka baki na.
   (他祖父因口渴而死。)
229.Miyah sgdngu qhuni mu thuun na ka baki mu.
   (我的祖父到我這裡來拿要燒的柴火。)
230.Mgdnguq baki mu ka dnguq tama na.
   (他父親打鼾像我祖父一樣。)
231.Gaga mssdnguq mtaqi hi ka tama ni baki mu.
   (我父親和祖父二人在一起睡覺打鼾。)
232.Sqndnguq mu tama embahang ka dnguq baki su.
   (我把你祖父打鼾當作是我父親的一樣。)
233.Dngqanay su kmluwi ka baki su ga msdngux mtaqi.
   (你睡覺不要打鼾驚醒沉睡中的祖父。)
234.Pdngur mu plahan baki ni payi ka phaal mu.
   (我扛樹幹是要給我的祖父母烤火。)
235.Dngri mtahu ka plahan baki ni payi su.
   (用樹幹當柴火燒讓祖父母取暖。)
236.Baki mu o spdowriq na pswaray ka walu.
   (我祖父眺望蜜蜂的去向。)
237.Sqndqras mu tama qmita ka dqras baki su.
   (我把你祖父的臉看成我父親。)
238.Saw skdudux lxi ka uqun baki mu, ini ekan pusu na.
   (我祖父只吃竹筍尾梢不吃根部。)
239.Maadurang mu ka nbaki mu.
   (我祖父的套頸陷阱變成我的了。)
240.Ppdurang na knan ka baki mu o smayan ku na tmgsa.
   (我祖父很費心地教我放套頸陷阱。)
241.Ga tmduri tminun brunguy ka baki mu.
   (我的祖父忙著又再編織背簍。)
242.Mnegdurun bi meysa hlama uqun na ka baki mu.
   (我祖父喜歡傳話要吃糯米糕。)
243.Gaga tmdduuy baga baki na ga kgguun mnarux ka hiya.
   (他專心握住他祖父重病快死的手。)
244.Gmneedal bi eangal tunux pais ka baki na.
   (他祖父曾ㄧ下子就獵到敵人的頭。)
245.Teeguay ta psalu ka baki.
   (讓爺爺製釀酒的酒麴。)
246.Mkla bi gmeelug kari ka baki su.
   (你爺爺很會開導話語。)
247.Pnblaiq ku na baki mu ka yaku.
   (是祖父使我幸福。)
248.Mgeeran dqras baki mu ka dqras baki su.
   (你祖父臉上皺紋像我祖父一樣。)
249.Baki mu o meetung msdrudan muudus.
   (我祖父瞎到老。)
250.Mnegtgaak bi mnkan ka baki mu.
   (我的爺爺吃飽後很容易打嗝。)
251.Gmgakat bi smmalu sapah ka baki mu.
   (我爺爺挑高搭建房子。)
252.Grgara su hmrig djima napa su paga ka ga knrxan baki su.
   (不要把你揹架上的竹子發出「gar」地聲音倒在你祖父生病的地方。)
253.Saw skgarang mhidaw lumak ka baki na.
   (我祖父老是翻動煙草來日曬。)
254.Wada ptggasig mnarux meeru ka baki na.
   (她祖父因被傳染病感染而死了。)
255.Tgsilay ta psuyuk wahug brunguy ka baki.
   (我們請祖父編背簍頭帶。)
256.Wada ptggasut tmatak tunux dowras ka baki na.
   (他祖父因在懸崖的頂端為砍草的起點意外墜崖而死。)
257.Smggat bi tmutuy knan mmgrbu ka baki mu.
   (每天早上我爺爺很煩著叫我起床。)
258.Dgdani ha ka nbaki su.
   (你爺爺的幫他磨。)
259.Ggdunuq mu mirit baki mu ka pucing nii.
   (這個刀是我用來殺我祖父的山羊得靈氣。)
260.Msngdunuq nami bgilaq baki empgeeluk ka yami qbsuran mu snaw.
   (我們為了曾祖父的白鼻心得靈氣而與我哥哥發生爭執。)
261.Psgduyung bi waru na ka baki mu.
   (我爺爺的後頸很顯著。)
262.Mnegeaway bi kari ka baki mu.
   (我爺爺很喜歡拐彎抹角的說話。)
263.Saw skpeaway kari ka baki su.
   (你祖父老是講拐彎抹角的話。)
264.Gwayani musa mangal qwarux dgiyaq ka baki su.
   (替你祖父到山上拿做緯線的籐條。)
265.Kmnegeeguy ku qmita hnigan su embukuy, mdka su ga rmuyuk baki mu.
   (我偷窺你駝背的身材好像是在潛行襲擊我的祖父。)
266.Kmneghak masu ghak basaw ka baki su.
   (你祖父把小黍的種子當作是小米種子。)
267.Ghguh isu ka bukuy baki gaga.
   (你去那祖父的背抓癢。)
268.Mkla bi kari pkghnuk lnglungan seejiq ka baki su.
   (你祖父很會說讓人心軟的話。)
269.Saw skgikus qulung qmita endaan samat ka baki su.
   (你爺爺看到獵物的路徑老是設置刺樁陷阱。)
270.Gmxani uqun baki ka rumul.
   (祖父吃的要配肝。)
271.Mkggirang smbeytaq pucing ka baki na.
   (他的爺爺佩掛有銹的刀。)
272.Empeegiya ka ga tunun baki mu sayang.
   (我爺爺現在所編的是小簸箕。)
273.Mtgiya taan tninun na giya ka baki ga da.
   (那爺爺編的小簸箕已成形。)
274.Asi pknegiya taan qnqan mnarux ka baki su.
   (你的爺爺因病而身體虛弱。)
275.Mneggiyik bi qhuni smluun na ubung puniq ka baki mu.
   (我爺爺很喜歡切短木頭來製作槍身。)
276.Sgiyik mu sibus uqun na ka baki.
   (我替祖父切短他要吃的甘蔗。)
277.Kmngkala su kngkla mgagu knan o baki mu ka mgkala.
   (你把我當成很會吹笛子,但我的祖父比我更會。)
278.Kmneglang elug glang dowras ka baki mu.
   (我爺爺把懸崖的台階當作是路的台階。)
279.Saw sqgluq ruciq muhing na ka baki rudan da.
   (爺爺老了鼻孔老是會有黑黑的污垢。)
280.Gnwani bi haya tmhnuk misux ka idaw dhquy tgmuun baki su.
   (你爺爺要製甜粥的糯米飯,攪拌軟些。)
281.Mkmgrabun bi bluhing ka baki mu.
   (我爺爺很想滾簸箕的邊緣。)
282.Sgrabun mu haya ka gupuq baki mu.
   (我要替我爺爺修便當盒的邊。)
283.Grbani haya ka 3 gupuq baki su.
   (你把爺爺的三個便當盒修邊。)
284.Ana pucing baki su grqilun su marig?
   (連你祖父的刀子你也賤價買嗎?)
285.Sgrung mu sibus bagah ka uqun baki.
   (我替爺爺折斷甘蔗吃。)
286.Mslikaw bi gmsgas qwarux ka baki gaga.
   (那爺爺削黃籐成細條切的很快。)
287.Saw skgsgas bgbaw mdngu djima hhiru na ka baki na.
   (他爺爺老是破乾竹子用來照明。)
288.Tmurak damat baki mu o sgsgus mu haya.
   (我替我祖父剉絲黃瓜。)
289.Kmnegsilung qmita pusu karat ka baki mu.
   (我爺爺把天邊看作是海。)
290.Spgsilung na tbgan qsurux ka dxgal baki mu.
   (我爺爺將地作為養魚場。)
291.Sglngani haya ka tbgan qsurux baki su.
   (替你爺爺養魚場的水灌水。)
292.Ppgsngut mu meysa towkan baki na ka risaw mu.
   (我叫我的男孩向爺爺暗暗的撒嬌要背網。)
293.Mkmgsuwit bi ka baki mu uri.
   (我爺爺也很想吹口哨。)
294.Pnegsuwit muuyas ka baki mu o saw smdamat bhangan.
   (我爺爺用口哨唱歌讓人非常懷念。)
295.Gswitay ta ka baki msa ku o ini qbahang birat na.
   (我想用口哨聲叫我爺爺但他耳朵聽不到。)
296.Kmnegukung qmita limuk ka baki mu, csrumaw dowriq na.
   (我爺爺因老眼昏花將湯鍋看成飯鍋。)
297.Saw skgukung dsdsun na mhapuy ka baki mu.
   (我爺爺很老是喜歡把飯鍋帶來帶去來煮食。)
298.Negukut baki mu ka nii mu sgukut nii.
   (我使用的鍋墊是我爺爺的。)
299.Kmnegumuk bahu gumuk plian ka baki mu.
   (我的祖父把木箱蓋當作是籐編衣箱蓋。)
300.Msdrudan malu bi gupun na ka baki mu.
   (我爺爺到老牙齒仍然很好。)
301.Gmgupun kacing pssli ka baki ga o ya na hyaun pini?
   (那爺爺只收集牛的牙齒不知道他要拿來作什麼?)
302.Ga mtggupun mtaqi ka baki su.
   (我爺爺露牙睡覺。)
303.Pntgupun rmuba ka baki na o tnrqilan na.
   (他的爺爺露牙詛咒是因為被他虐待過。)
304.Baki su ka tnegupun kadang nii.
   (這個臼齒的主人是你爺爺。)
305.Smkuxul bi tminun gupuq ka baki mu.
   (我爺爺很喜歡編飯盒。)
306.Gaga tmggupuq ka baki mu dnurun dha.
   (我爺爺在編別人訂的飯盒。)
307.Tgpqanay ta pgdurug pcinun ka baki su.
   (我們讓你祖父整天編竹飯盒吧。)
308.Gguquh mu kmari skuan bqrus baki ka bkaruh nii.
   (這個鋤頭公我要用來挖埋祖父的屍體。)
309.Ga tguquh mtaqi gnquhan bluhing ka baki su.
   (你的祖父在編簸箕之處成凹形睡覺。)
310.Tnegusug sari nii o baki su.
   (這老化的芋頭是你爺爺的。)
311.Gsugan na prqdug peekan sari ka baki na.
   (他用老化的芋頭施小惠給他爺爺吃。)
312.Baki su o mkla bi gmuyuq empgeeguy.
   (你爺爺最會設防小偷的刺腳陷阱。)
313.Negxiyux drsiq kana ka gneurung sapah baki mu.
   (我爺爺用漆樹的樹心來支撐房子。)
314.Wada ptgxiyux eiying na gxiyux ka baki su.
   (你爺爺因找樹心而死。)
315.Mghabung bqrus baki mu ka bqrus tama su.
   (你爸爸的墓地像我爺爺的墓地一樣。)
316.Ini su eniq hini do ima ka empshada uqun baki su da?
   (你不在的時候是誰要煮飯給你爺爺吃?)
317.Smkuxul bi mkan mhada samat ka baki mu.
   (我爺爺很喜歡吃獸肉的內臟。)
318.Smhhada bi mirit ka baki mu ki malu na bi uqun.
   (我爺爺老是吃山羊的內臟。)
319.Hhyanay su ga knrxan baki su ka ina su.
   (別讓你的媳婦在公公生病時發出「hahuy」地笑聲。)
320.Saw skhakaw ana aji hkagun ka baki mu.
   (雖然不需要橋我祖父老是要建橋。)
321.Wada ptghalig mrmux tahut pphalig na bkiluh ka baki na.
   (他爺爺因在烘熱他的疥癬而掉進火裏而死。)
322.Saw skhalus quwaq na bitaq rudan ka baki na.
   (他祖父從小到老不斷的流口水。)
323.Tnhangan dxgal nii o baki mu.
   (這土地的主人是我爺爺。)
324.Tmnhbay rungay mkan ka baki su shiga.
   (你的爺爺昨天專吃猴子的肚皮。)
325.Baki mu o sknhbuy na sapah qmita ka tujiq.
   (我爺爺把屋簷滴水看成房子在漏水。)
326.Hjyuun baki su ka tutu qsurux.
   (魚罐頭是你爺爺要帶便當用的。)
327.Hghagi ka bubu su,“ungat baki da”ksa.
   (悄悄的去對你媽媽說:「祖父過逝了。」)
328.Shghug mu haya ka qsiya baki su.
   (我替你爺爺提水井的水。)
329.Hglqani ha ka rijig bkaruh baki su.
   (你替祖父拔鋤頭公的柄。)
330.Mangal su ina snduray o gmnhici khnu ka baki su?
   (最近你娶媳婦時你親家曾回請過你多少?)
331.Saw skhilaw qabang sugah ka baki mu.
   (我祖父一定用披肩當被子蓋。)
332.Smhhilit bi hlama ka baki mu mnegnkan bi hlama.
   (我祖父很需要取一點米糕因他很會吃。)
333.Hltani rumul ka baki su.
   (你去取一點肝臟給你祖父。)
334.Ini pneghini kuxul na ka baki mu.
   (我祖父不適合在這裡住。)
335.Mneghipay bi ddpax na pupu ka baki mu.
   (我祖父磨的斧頭很容易薄。)
336.Maahir glu mnarux knrudan na ka baki mu.
   (我的祖父因老變成喉嚨發出「hir」的氣喘聲。)
337.Mnhir mnarux seuxal ka baki mu.
   (我的祖父以前得過氣喘病。)
338.Sknhir mu glu baki embahang ka glu tama su.
   (我聽你父親的「hir」氣喘聲當作是我祖父的氣喘聲。)
339.Ga phran mnarux dguq ka baki mu.
   (我的祖父患有氣喘病。)
340.Ulan hiraw ka baki mu.
   (我祖父有咳嗽的毛病。)
341.Empaahiraw ka meegul knan, mksaw ku baki mu.
   (咳嗽要成為我的老毛病,像我祖父一樣。)
342.Sknhiraw na baki na embahang ka hiraw tama su.
   (他把你爸爸的咳嗽聲像他祖父的咳嗽聲一樣。)
343.“Aji empaahiya ka baki mu da” msa ku o maahiya duri.
   (我認為我祖父已經沒有希望了,但是他又活過來了。)
344.Mneghiya bi saan na tbasaw ka baki mu.
   (我祖父只到那裡乘涼。)
345.Kmnhiyi qmita buut ka baki mu rudan da!
   (我的祖父因老把骨頭看成是肉。)
346.Ini hari pneghjil tgdhug lnglungan na ka baki mu.
   (我爺爺的心非常堅定比較不容易改變。)
347.Kmnhluug qmita ngalun mu ptgmiya dmamux ka baki su.
   (你爺爺看我搭蓋屋頂的壓條當作是竿子。)
348.Thhma na ka baki mu o psmugan nami hma.
   (我的祖父一直要吃舌頭我們就收集給他。)
349.Thmaan na ka baki na do o hmici tmhma rmuba ka baki na da.
   (他對他的祖父伸舌頭咒詛時,他祖父也伸舌頭留下咒詛。)
350.Ini bi pneghngali sunu hi psapah ka baki mu, miisug sunu.
   (我的祖父不喜歡在過土石流那一邊建房屋,很害怕。)
351.Hrhganay ta haya tmukuy ka brisan baki su.
   (我們幫你祖父稀疏地播種高梁。)
352.Hrhiran mu haya ka yayu baki mu o mqaras balay.
   (我祖父非常地高興我幫他磨的小刀。)
353.Saw skhrinas likaw na mksa ka baki su.
   (你爺爺老是超過我們先走。)
354.Tghrinas bi ddakil ka mami ga o nhuma baki mu.
   (那長的比較高的橘子是我祖父種植的。)
355.Hrnglanay ta haya ka erut qnalang baki su.
   (我們幫你祖父抽拔圍籬。)
356.Mneghtul bi nusa na ngangut ka baki mu.
   (我祖父上廁所很容易便秘。)
357.Kmnhtur elug qhuni mnrqraq ka baki mu.
   (我的祖父認為倒在路上的樹,當作是別人阻擋路。)
358.Kmnhuda qmita rulung knrudan na ka baki mu.
   (我的祖父老了把雲看作是雪。)
359.Hukut baki mu ka nii.
   (這是我祖父的拐杖。)
360.Gmhukut qwarux smbut knan ka baki mu.
   (我爺爺用藤製拐杖鞭打我。)
361.Hmukut knrudan ka baki ga da.
   (那祖父因老了使用拐杖。)
362.“mkmhukut ku bi”msa ka baki na.
   (他祖父說:「我很想使用拐杖。」)
363.Saw skhukut mkksa ka baki mu.
   (我祖父老是用拐杖走路。)
364.Hmut mkshungi rngagan knrudan na ka baki mu da.
   (我祖父因老了而容易健忘。)
365.Sphuqil mu rudux ka baki mu uqun na.
   (我殺雞給祖父吃。)
366.Wada sghurah sapah baki na ka laqi mu.
   (我孩子到他岳父家拆房子。)
367.Kmnshus nghak embahang miyuk ku tahut ka baki mu.
   (我祖父把我吹火的聲音當作“hus”的聲。)
368.Baki, shuya ka mkan su lumak ga?
   (爺爺,抽菸有什麼好處?)
369.Hiyqanay ta ha tmhngul ka hhuyuq baki su.
   (我們幫你祖父磨尖用的工具。)
370.Saw skhwinuk srngat na keeman ka baki mu.
   (我祖父晚上老是叫腰痛。)
371.Hwnikan na smqaras ka baki na.
   (他擺腰取悅他的祖父。)
372.Hmwiras rmngat shiga ka baki mu o saan mu psapuh da.
   (昨天我祖父呻吟腰痛而我帶他去治療。)
373.Smhhuwiras bi ka baki mu wana ha kuxul na muduh.
   (我的祖父只喜歡烤很多的肋間肌肉。)
374.Kneida na ki ka huway baki mu.
   (我祖父就這樣慷慨。)
375.Kmneidas qmita hidaw pada ka baki mu.
   (我祖父把晨曦的陽光看作是月亮。)
376.Tgeima baki su ka hiya?
   (他是你哪一個親家公?)
377.Kmsbaki bi ka ina mu.
   (我的媳婦很孝順公公。)
378.Ini hari pnegeiraq mkan ka baki mu.
   (我祖父比較不喜歡吃腸子。)
379.Qmneiraq babuy iraq bowyak ka baki su.
   (你的祖父把山豬腸當作是豬腸。)
380.Sgeiraq mu haya ka qsurux uqun baki mu.
   (我祖父要吃的魚腸子我替他處理。)
381.Geeraqay ta ha ka rudux baki su.
   (我們替你祖父處理雞腸。)
382.Ini hari pkreiril uuda na ka baki mu.
   (我祖父做事不太會持反對的意見。)
383.Pneisil nami ka 1 lituk slaq baki mu.
   (我岳父一甲地的水田我們各佔一半。)
384.Smeisil 1 hnigan pada eekan na ka baki mu.
   (我祖父能吃山羌的一半。)
385.Etaani ku meysa lumak baki su, ungat naku da.
   (你替我向你祖父要煙,我的已經沒有了。)
386.Ppeiyah bi dara gdara na babuy ka baki na.
   (他的祖父殺豬使豬流的血很多。)
387.Mgeiyaw mu kkeiyaw na tminun towkan ka baki su.
   (你的祖父像我一樣清醒地編織背網。)
388.Tama mu o speiyaw na pklawa knan ka baki mu mnarux.
   (我爸爸把我生病的祖父讓我清醒地照顧。)
389.Mneiying bi walu ka baki mu.
   (我的爺爺很喜歡找蜂蜜。)
390.Iyingani ha ka puyun baki su.
   (我們替你祖父找要煮的東西。)
391.Neiyuk baki mu ka nii.
   (這個吹氣筒是祖父的。)
392.Ana mnarux o ida iyux bi musa qmpah ka baki mu.
   (我的祖父雖然生病還是堅持去工作。)
393.Mkmiyux bi musa pngahi ana rudan ka baki mu.
   (我的祖父老了但堅持想要去釣魚。)
394.Peiyux bi msinaw knan ka baki mu, “mahun ta Mgay Bari”msa.
   (我祖父堅持要我釀酒,他說:「感恩祭要喝的。」)
395.Dlani 3 sangi ka baki su.
   (為你祖父提三個胡瓜。)
396.Saw skjima mtutuy mmgrbu ka baki mu.
   (我祖父老是先早起。)
397.Spjiras na plawa knan ka baki na mqpuhir.
   (他託我大聲喊叫他重聽的祖父。)
398.Asi kjiyah baki na tluung mkan nhapuy ka laqi kiya.
   (那個孩子就坐在祖父旁吃飯。)
399.Saw skjiyah baki tleengan na ka payi mu, ga embbgay uqun.
   (我的祖母老是喜歡坐祖父旁邊互相給吃的東西。)
400.Dasan o sknjiyan na ka baki mu.
   (我的祖父把月光當作白天。)
401.Emptjiyay rqnux ka baki gaga.
   (那個祖父要專門取水鹿的聲帶。)
402.“Tjyani ku samat peekan”msa ka baki su.
   (你的祖父說:「替我拿野獸的聲帶吃。」)
403.Baki mu ka hiya.
   (他是我祖父。)
404.Mkan bunga ka baki.
   (祖父在吃地瓜。)
405.Musa bi bbuyu ka baki mu.
   (我祖父很喜歡去打獵。)
406.Bbaraw bi ngudus na ka baki.
   (祖父的鬍子很長。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang