PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
baka

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

dmgiyal [贏過]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

kiya da;mtuku [夠了、剛好]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ggeakuy na knan o ini qita baka.
   (他很過份地利用我。)
2.Knealu na libaw tkurih o baka balay.
   (他做的竹雞陷阱的延長線剛剛好。)
3.Baka uqun ka shikuy do ngalaw ta ki da.
   (可以吃的絲瓜我們把它摘下來。)
4.Baka ka tmnapa da, ma ki pxaan su.
   (別在為揹的東西花時間。)
5.Pxal ptgearay uwit do asi na kbaka hi da.
   (他累一次就受夠了。)
6.Baka bi beexan ka qmpahan su da.
   (你的地正好可以收割後除草了。)
7.Baka misu inu ka isu da.
   (你不是我的對手。)
8.Bkbaka bi knhada na ka yabas ga, lmuun ta ki da.
   (番石榴夠熟可採收了。)
9.Dbaka bi kmpraan dha ka rsrisaw gaga.
   (那些男青年的身高都差不多高。)
10.Empeebaka mu hi knrudan mu da.
   (我老的差不多了。)
11.Gbaka mu qmpah ni sngayan qmita ka tuki.
   (時鐘是我工作及休息要看的。)
12.Gmbaka bi jiyax tkuyan masu ka alang nami.
   (我們部落挑選剛好的時間播種小米。)
13.Gnbaka mu kndlihan smbu buji ka bowyak.
   (山豬我在剛好的距離用箭射。)
14.Asi na kbaka hi wa!
   (他受夠了!)
15.Kkbaka uqan ka blbul ga o pkhada bi han.
   (香蕉可以吃就讓它熟一點。)
16.Kmnbaka paan 4 hiyi mkudaw hnjilan ka tama su.
   (你父親身體的重量要4個人抬才夠。)
17.Hmut mhhalig mhada knbaka qbrungan ka payay su da.
   (你的稻子已經熟的可以收割了。)
18.Maabaka bi kciyan ka basaw ga da.
   (那小黍已經可以收割了。)
19.Biyax na do mgbaka na hari hi da.
   (他的力量差不多了。)
20.Mnegbaka hari kngkla na mseusa ka laqi mu snaw.
   (我兒子的手藝不太精。)
21.Msnbaka nami likaw tdruy o rinah pslikaw ka hiya.
   (我們為了開車限速,但他開的反而更快起爭執。)
22.Nbaka bi knlbangan ka elug o wada na sdgrilan.
   (原來夠寬的路卻被他弄窄了。)
23.Pbaka na peimah sinaw knan ka kuyuh mu o tnglingis rmimu.
   (我妻子為了讓我少喝酒哭著哀求。)
24.Pnkbaka na bi iyax mhuma ka rbuqil o lala ka ini hru.
   (梧桐樹種植的間距剛好有很多長不出來。)
25.Sknbaka na powsa sjiqun ka laqi na kuyuh hana mtrajing.
   (他把未成年的女兒當作是已成年嫁出去了。)
26.Spbaka na peekan nhapuy ka laqi.
   (他給孩子吃的剛剛好。)
27.Tgbaka knhlawax ga ka risaw na.
   (那瘦的剛剛好是他的兒子。)
28.Ttbatu dha o ini qita baka.
   (他們經常貪心不節制。)
29.Knbeebu tdruy su o baka bi knbragan na.
   (你車子的骨架長度剛好。)
30.Knbeenux babaw dgiyaq hiya o baka bi trilan asu skaya.
   (那山上開闢的地剛好可以作為飛機場。)
31.Nsbgihur binaw baka qbrungan ka payay ga, ini rangi ana 1 dmux.
   (可以收割的稻子若颱風看看連一粒稻穀都不會留下。)
32.Qnbilaq na ka ini baka tmalang.
   (他跑輸是因為他個子小。)
33.Mnblbil nami baga ni ini ku na baka.
   (我們比拉手力我輸他。)
34.Ttblung dha qmpah o ini qita baka.
   (他們經常「blung」不停的工作。)
35.Sknbnat na qmita ka laqi mu baka bi qnthran.
   (他看我的孩子剛好的身材像是過胖。)
36.Msnsbowlung nami pstaril ini ku na baka.
   (我們為了我輸他跳遠而爭吵。)
37.Tgbsukan bi ga o ini qita baka mimah.
   (那些酒醉的人喝酒毫無節制。)
38.Gmnbtriq ku rqbux mkan o asi mu kbaka hi.
   (我挑吃狐狸的大腿已經很滿足了。)
39.Baka bi likaw na ka btur utux baga su.
   (你手脈搏跳動很正常。)
40.Mkmpbulih ptngi laqi o “baka bi nkan ka kuxul mu”msa.
   (希望讓孩子吃的飽足,但他說:「我喜歡吃的剛剛好。」)
41.Msbuluq ka tunux esig do baka prqan nalaq na da.
   (膿包變軟了就可以擠出膿來。)
42.Npsbuwan su nhari ka blbul tpaqan, baka bi hmaan ka sayang da.
   (現在是種的時候,你應該早一點取骨盆香蕉苗。)
43.Gmncik ku msaang do baka mu hi da.
   (我用「cik」聲生氣就夠了。)
44.Kcik nak msaang do baka da, mkla ku da.
   (只以「cik」聲生氣就夠了,我了解了。)
45.Stmui nanak saw baka su knsbusan ka damat.
   (你按自己喜歡的鹹度放鹽。)
46.Baka bi csdulan kmeuruy wauwa ka risaw su da.
   (你的男孩可以為他提早物色女孩了。)
47.Tmndadal ku ga, ungat ku brihan uqan kuyuh do asi mu kbaka hi.
   (當我娶妾後, 常被妻子咒罵的,受夠了。)
48.Kmndgril su tleengan mu o ki ka baka bi tleengan.
   (你把我的椅子看成窄小其實坐起來剛好。)
49.Dngusan mu mspung ka mmanang seejiq kiya o ini ku na baka.
   (我面對強壯的男子挑戰摔跤我輸了。)
50.Ma su pduri hyaan, baka hiya da.
   (你怎麼再讓他呢,夠了吧!)
51.Ma su ini qita baka gmdnuuy seejiq?
   (你為什麼毫無限制地要求拿別人的珠寶。)
52.Mtgeelih ka yayung do baka kreegan da.
   (溪水明顯的減退就可以渡過了。)
53.Negabul su nanak saw baka su mapa.
   (你該衡量你要揹的。)
54.Ini qita baka pgabul paapa knan huway na ka tama su.
   (你爸爸慷慨到不會計較我裝來揹的東西。)
55.Pnegabul mu sunan o baka bi hnjilan na.
   (我裝給你揹的重量剛剛好。)
56.Baka saan sapah dgih !
   (可以回家了呢!)
57.Negihat su qmibuh da, baka bi tkuyan do o!
   (你應該急著整地播種的時後到了。)
58.Gnisil su ga o baka bi snthyaqan na.
   (你做土堰的距離剛剛好。)
59.Negisil su nhari baka bi qbuhan ka sayang da.
   (你應該趕快做土堰除草的時間到了。)
60.Gnlang su buji nii o baka balay.
   (你做的箭鉤剛剛好。)
61.Baka bi knixan na mrmux gnblingan o maagnlang ka kiya.
   (剛好緊緊的插入銷口端看做木栓的技術。)
62.Gnqguq mu kmari o baka bi qnegqan na.
   (我挖掘的溝深度剛剛好。)
63.Qneguquh asu babuy snalu na o baka bi.
   (他鑿的豬槽剛好。)
64.Pnhabuk mu sunan o baka bi pnskratan na.
   (我請束上的腰帶緊得剛剛好。)
65.Mhhada bi baka kciyan ka masu su da.
   (你種植的小米都熟的可以收割了。)
66.Thhada kana ka payay baka bi qbrungan.
   (稻子都成熟可以收割了。)
67.Ini pneghadut ana manu bsu na ka lupung mu o baka hi da hyaan ga.
   (我的朋友不喜歡送東西,這種朋友夠了。)
68.Baka ka tmhhangan da, ida su kiya na?
   (為了得名聲,夠了!你還是這樣嗎?)
69.Baka bi knharis na tmabuy ka elug gaga.
   (那路面的向下斜度剛剛好。)
70.Smhhasaw namu bi smqquwaq laqi nini, baka da rrngaw munan ga!
   (常常唸你們懶散的孩子,對你們說的夠了!)
71.Baka rmuxan seejiq ka knhbal ngangut mu.
   (我家庭院的裂痕可以容下一個人。)
72.Baka ka tmhghaw da, tkbaang teuqu ka duma do o!
   (悄悄的說話夠了,有的會誤解而嘔氣了。)
73.Tthibik na msru laqi o ini qita baka.
   (他毒打孩子成鞭紋不會節制。)
74.Knhipay lukus na o ini baka kmiyut labis.
   (他衣服薄的抵不過蚊子咬。)
75.Shipay su smmalu ka bngbang ddamux do ini baka hmgliq bgihur paru.
   (你用太薄的鐵皮做屋頂會抵不過颱風的摧毀。)
76.Gmnhiqur ku smipaq do “baka ta da hug?”sun ku dha.
   (我用手肘攻擊過後,他們對我U+8AAC:「夠了好嗎?」。)
77.Ini qita baka hmiyu ka utas huling gaga.
   (那狗的狗鞭不斷挺起來。)
78.Tghiyu bi utas ka mirit o ini qita baka smayuk.
   (公羊生殖器不時勃起交配不會中斷。)
79.Kkhkrig su o baka dhug?
   (你嫉妒的行為夠了吧?)
80.Msnhkrig nami muda mkeekan do asi na kkbaka hiya.
   (我們為了嫉妒而打架,使他服了。)
81.Baka ka tmhlama da, ma su saw aji mnita hlama.
   (別忙著做米糕了,好像沒看過一樣。)
82.Pnshlpa ku ka slaq do baka bi hmaan ka sipa uri da.
   (我整平好了水田秧苗剛好可以種了。)
83.Gnhlpis na smmalu ka bngbang o ini baka rmhbiq bgihur sdamux.
   (他用薄的鐵皮蓋屋頂無法抵擋颱風的掀開。)
84.Tmnhlpis ku tmukuy basaw ga, baka bi hnru na aji ku lu gmbabaw.
   (我播種的小黍剛好不需要再疏拔。)
85.Kthmuk su mtaqi sapah o baka da!
   (你一直關在家裡睡覺夠了!)
86.Pnhmuk kulu ka empgeeguy ga do asi na kbaka hiya.
   (那個偷竊者被關過後感覺受夠了。)
87.Pnhnang su phnangan ga o baka balay.
   (你吹奏的聲音很適中。)
88.Pnhrghaw su mhuma sqmu o baka bi.
   (你種稀疏的玉米很適度。)
89.Mnhuaw ku bi ga, seekan mu tmurak do asi mu kbaka hiya.
   (我原來口渴, 吃了黃瓜後立刻不渴了。)
90.Mkmhubug ku peimah hyaan o “baka da”sun ku na.
   (我想再斟酒給他喝時他說:「我夠了。」)
91.Kkhulis su seejiq o baka dhug, ma seejiq sun su haya.
   (你譏笑別人夠了吧! 你怎麼這樣對待別人。)
92.Baka ka tmhhulis da, tsqiun ka hulis o psaniq.
   (別再嘲笑了,過份的嘲笑是禁忌。)
93.Tthuriq na rmangay qsiya ka laqi ga o ini qita baka.
   (那個孩子玩水淋溼不知道要停止。)
94.Baka ka hhuway mu hyaan da.
   (我對他已經夠慷慨了。)
95.Manu sun namu haya tmeeiyux mimah, baka da.
   (你們為什麼要勉強喝,夠了。)
96.Baka ka sinaw da! Empdawi!
   (懶惰鬼! 不要再喝了!)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang