PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
jiyah

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kiyig, gtgut [旁邊]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddjiyah
   (每一邊)
2.dmptjiyah
   (……旁邊的人)
3.empeejiyah
   (要去旁邊)
4.emptjiyah
   (要在旁邊)
5.enjiyah
   (盼望能在隔壁)
6.gjiyah
   (用來……旁邊)
7.gmjiyah
   (專門……的旁邊坐)
8.gmnjiyah
   (曾經在……旁)
9.gnjiyah
   (在……旁得以)
10.kjiyah
   (就……旁邊)
11.kkjiyah
   (要是……旁邊)
12.kmkjiyah
   (想……旁邊)
13.knjiyah
   (在……旁邊的樣子)
14.mdjiyah
   (和好了)
15.mgjiyah
   (像……相鄰一樣)
16.mkdjiyah
   (沿著……)
17.mkmjiyah
   (想在旁邊)
18.mnegjiyah
   (喜歡在……旁邊)
19.mnjiyah
   (曾……在旁邊)
20.msjiyah
   (相鄰)
21.msnjiyah
   (為了……旁邊起爭執)
22.pnegjiyah
   (喜歡相鄰)
23.pnsjiyah
   (推在……旁)
24.ppjiyah
   (叫……旁邊)
25.psjiyah
   (……旁邊)
26.sgjiyah
   (為……旁邊而去)
27.skjiyah
   (老是……旁邊)
28.smdjiyah
   (總是……旁邊)
29.smjiyah
   (來接近)
30.smnjiyah
   (親近)
31.spjiyah
   (請……接近)
32.tgjiyah
   (比較親近)
33.tjiyah
   (靠近……)
34.tmjiyah
   (專在……旁邊)
35.tmnjiyah
   (曾耗時交男孩)
36.tnjiyah
   (鄰居)
37.ttjiyah
   (經常……邊)
38.sjyaha
   (別……旁邊)
39.sjyahan
   (到……旁邊)
40.sjyahaw
   (要坐在……旁邊)
41.sjyahay
   (不要在……旁邊坐)
42.sjyahi
   (不要在旁邊……)
43.sjyahun
   (要在……旁邊)
44.sjyhanay
   (不要讓……旁邊)
45.sjyhani
   (讓……靠近)
   
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang