PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
iyus

samat(動物)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan qbhni [冠羽畫眉]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tmeama ka baki o smiyus.
   (虐待女婿的岳父,會不吉利。)
2.Iya bi teata , “smiyus msa ka rudan.”
   (老人家說:「絕不要欺負嫂子,會受詛咒。」)
3.Tmneata ku o kla smiyus, wada ka nniqan mu da.
   (我虐待嫂子,原來會受詛咒,使我太太過世了。)
4.Tbhringa su kumay ha, smiyus.
   (你不要擁有對獵熊的靈氣,那是忌諱。)
5.Nkbling binaw dxgal ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (如果你房子裡的地面有洞看看,是禁忌喔!)
6.Iya tbngxani ska rahul seejiq ka siyus quci su.
   (別在群眾中放屁味。)
7.Sbqrus ku na smiyus rmngaw.
   (他咒我死。)
8.Wada ptgbrang smiyus qqada na qngqaya sapah saang na ka ina mu.
   (因觸犯甩家裡的東西忌諱而氣死。)
9.Ini pgbru hnigan na ka bru o smiyus.
   (生畸形小豬會不吉利。)
10.Mnbbruwa bi ka sapah mu, kla smiyus wah, wada mqspiq 1 ka laqi mu da.
   (我家常常爭吵過原來是詛咒,我家一位孩子死。)
11.Brwaa su ka sapah, smiyus o.
   (不要在家吼叫,是禁忌喔!)
12.Qmuci siyus brah seejiq ka sqbsiyaq na msiqa ka wauwa mu.
   (因在別人面前放屁使我女孩羞愧很久。)
13.Gnbsqar mu mirit ka puniq su o ensuwil csiyus.
   (我用你的槍射山羊有時沒有擊發。)
14.Thiyaq bi psnbtraw na qduriq ka psiyus btraw.
   (蟋蟀彈跳的很遠逃走。)
15.Sbulang ka qmpahan mu, ungat hari ka psiyus.
   (我田地滿是雞母蟲,蟋蟀倒是很少。)
16.Csiyus isu ka damat gaga.
   (你來炒那道菜。)
17.Csiyus ka patus mu da.
   (我的槍火藥不擊發。)
18.Dmcsiyus uqun ka dhiya gaga.
   (他們是炒菜的人。)
19.Emcsiyus ku damat.
   (我要炒菜。)
20.Encsiyus su bi qmuci kmtuy masu hki, trilun su esig sulay da.
   (如果你收小米放屁時,你的屁股會長膿包。)
21.Gmncsiyus ku idaw paah bilaq ka yaku.
   (我從小就炒飯。)
22.Gmpcsiyus damat mkan ga o ini ekan aji pncsiyusan.
   (只吃菜炒過的人是不會吃沒有炒過的菜。)
23.Gncsiyus mu mkan ka uqun ku nbuyas.
   (我吃炒過的東西而拉肚子。)
24.Qmuyux do asi kcsiyus kana ka puniq nami.
   (下雨時我們每個人的槍都不擊發了。)
25.Aji kkcsiyus ka patus namu o iya psmri ka emputung na.
   (為了不使你們的槍不擊發的話火藥別弄濕。)
26.Kmpcsiyus su damat o ptsiyusi nanak uqun su.
   (你想吃炒的菜你炒自己吃的。)
27.Maatncsiyus kana ka uqun do kmsiyi uqan da.
   (菜都是炒的吃起來會吃膩。)
28.Mgcsiyus mu ka ccsiyus na.
   (他像我炒的方式一樣。)
29.Mkmpcsiyus ku pngsul.
   (我想要炒蝸牛。)
30.Mnegcsiyus bi damat ka kuyuh mu.
   (我太太很喜歡炒菜。)
31.Msnpcsiyus nami damat dmgiyal qalu.
   (我們為了炒菜放太多油而爭吵。)
32.Ncsiyus binaw patus su ga, isu ka buun pais do o!
   (如果你的槍不擊發看看,你會被敵人擊中喔!)
33.Pcsiyus su damat o spung ka qalu na.
   (你要炒菜用油適量。)
34.Pncsiyus ka qsurux o malu bi uqun.
   (煎的魚很好吃。)
35.Pncsiyus qmuci brah risaw ka wauwa o bitaq mk3 jiyax uqun siqa.
   (小姐在男人面前放屁羞愧了三天時間。)
36.Ini pnegcsiyus ka puniq bnarig mu.
   (我買的槍不能擊發。)
37.Ppcsiyus bi hlama knan ka baki mu.
   (我爺爺常叫我煎糯米糕。)
38.Ptsiyus bi quci ka mnkan pngusul.
   (吃蝸牛很會放屁。)
39.Scsiyus na bi wawaq ka dangi na.
   (他為他的女朋友炒野肉。)
40.Miyah sgcsiyus damat mu ka laqi.
   (小孩子跟著我來炒菜。)
41.Saw skcsiyus sbsqar ka patus nii.
   (這槍老是不擊發。)
42.Skncsiyus mu qsurux ka karang ubal.
   (我炒毛蟹像煎魚一樣。)
43.Smcsiyus bi uqun ka embbiyax sayang.
   (現在的年青人需要吃很多炒的菜。)
44.Spcsiyus mu enaan mu ka spriq utux.
   (我讓我媳婦炒昭和菜。)
45.Stciyus quci knux snowlan ka baki su.
   (跟著爺爺後面會有臭屁。)
46.Tcsiyus dha damat o smqqalu balay.
   (他們炒的菜需要很多油。)
47.Tgcsiyus su ka ini pnegqalu.
   (你炒的菜油不會太多。)
48.Tmncsiyus ku patus smmalu ka shiga.
   (昨天我專修不擊發的槍。)
49.Csiyusa su msqar rqnux ha.
   (射鹿時槍不要不擊發。)
50.Csiyusan na msqar ka bowyak do wada msbitaw qduriq.
   (他射山豬時沒有擊發山豬跳躍地逃掉了。)
51.Csiyusaw mu ka qsurux uqun su.
   (我要煎魚給你吃。)
52.Csiyusi damat ka isu sun mu ka ina.
   (我叫我的媳婦說妳來炒菜。)
53.Csngyaay su bi ka sulay su mquci su siyus da.
   (你不要把屁股放氣你會放屁。)
54.Tndadal nii o ana psiyus ini hjiyal ka mtmay bbuyu.
   (有妾的人去打獵時連個蟋蟀都沒有捉到。)
55.Laqi na o csiyus ddakil na.
   (他孩子這麼快的長大。)
56.Mqddriq ku murug liyus kumay.
   (我沿著山角跟蹤熊的足跡。)
57.Iya hari saw skdurah msping, smiyus msa ka kari rudan.
   (俗話說不要總是妝扮的太亮麗會有不祥之事。)
58.Tbbtraw saang kana ruwan sapah dha o smiyus wah!
   (家人一個個負氣離家會遭不吉祥。)
59.Ini pgaya qmuci siyus brah seejiq ka wauwa o klhbnun dha.
   (小姐在別人面前不禮貌放屁,會對她很嘔心。)
60.Tayal geiyus sneunux laqi gaga.
   (那孩子的頭髮裡好多頭蝨卵。)
61.Msaang su ga, iya ghpani qmada ka qngqaya sapah, smiyus o!
   (你生氣的時候,不要把家裏的物品往外丟會招來厄運!)
62.Mgimax ku puyaw pcsiyus damat ka sayang.
   (現在我要炒配小魚的菜餚。)
63.Ga knrxan ka sapah o ini sruwa pgtuwit trak rmgrig ka rudan, smiyus msa.
   (家裡有人生病,老人不準揮著毛巾跳舞,說是忌諱。)
64.Gmhabung psiyus ka laqi su.
   (你孩子在找蟋蟀土堆。)
65.Kmnhabung ku qibu qnquran psiyus.
   (我把蟋蟀掘洞的當作是小田鼠巢穴土堆。)
66.Ini tduwa shahuy ka ga nbsiian, kiya o paru bi smiyus.
   (不可以在哀悼中發出 「hahuy」地笑聲那是很嚴重的忌諱。)
67.Hhuyan su ka ga nbsian o paru smiyus.
   (在哀傷中發出「hahuy」地笑是最大的禁忌。)
68.Saw skhangut damat ka Truku suuxal ini pcsiyus.
   (以前太魯閣族老是煮菜不炒菜。)
69.Nkhbal binaw ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (你屋裏如果龜裂了,是禁忌喔!)
70.Hbali binaw ruwan sapah su ga, smiyus o!
   (你屋內若龜裂看看,是禁忌喔!)
71.Tama su o hmdayu bi idaw pncsiyusan.
   (你爸爸常帶炒飯的便當。)
72.Bubu mu o phdayu bi pncsiyusan balung.
   (我母親很會讓我帶煮炒蛋便當。)
73.Gmnhghug nami kana do asi keungat bhangan uyas na smiyus da.
   (我們把卜鳥射光就聽不到卜鳥詛咒人的叫聲了。)
74.Hbgani hiyi binaw girang sowki ga mliyus o!
   (生銹的鐮刀傷到身體看看一定會發炎喔!)
75.Wada ka siyusan mu o hmici malu bi kari aji mu hhuya.
   (我父母去逝後留下好遺言使我平安。)
76.Tghilit bi knrxan na ka mliyus.
   (發炎的痛比較厲害。)
77.Miyah ptghini ka siyusan mu o saw smnaqih kuxul.
   (我父親因來這裡而死,我很感傷。)
78.Iya hhqani mhulis ka wauwa qmuci siyus.
   (別對著放屁的小姐「hiq」的笑。)
79.Gmnhngak ku pcsiyus pririh ribaw tdruy ka shiga.
   (昨天我放輪胎的氣換車胎。)
80.Nhngak ribaw tdruy mu o wada tsiyus da.
   (原來我車子輪胎漏氣了。)
81.Tghngak quci siyus ka sknux balay.
   (放屁的氣比較臭。)
82.Iyus o niqan ququl tunux na.
   (畫眉鳥的頭部有冠羽。)
83.Mkla su pcsiyus damat hug?
   (你會炒菜嗎?)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang