PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bahing

kuhun(情緒)
中文翻譯
詞性
(1)

empeedawi [懶惰]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddbahing
   (那些懶惰者)
2.dmbahing
   (那些懶惰者)
3.embahing
   (懶惰者)
4.empeebahing
   (會懶惰)
5.gbahing
   (用來……懶惰的)
6.gmbahing
   (選懶惰的)
7.gmnbahing
   (挑了懶惰的)
8.gnbahing
   (用來……懶惰的)
9.kbahing
   (懶惰)
10.kkbahing
   (為了……懶惰)
11.kmnbahing
   (當作……懶惰的)
12.knbahing
   (懶惰的樣子)
13.maabahing
   (變成懶惰)
14.mgbahing
   (像……一樣懶惰)
15.mkmbahing
   (想懶惰……)
16.mkmpbahing
   (想要讓懶惰)
17.mnbahing
   (曾經懶惰過)
18.mnegbahing
   (喜歡懶惰)
19.msnbahing
   (為了……懶惰而吵)
20.nbahing
   (若懶惰就會)
21.pbahing
   (使……懶惰)
22.peebahing
   (讓……懶惰)
23.pkbahing
   (使……懶惰)
24.pnbahing
   (使……懶惰……)
25.pnegbahing
   (懶惰)
26.ptgbahing
   (因懶惰而死)
27.sbahing
   (因……懶惰)
28.sgbahing
   (與懶惰者在一起)
29.skbahing
   (懶惰成性)
30.sknbahing
   (誤為懶惰)
31.smbbahing
   (打擾)
32.spbahing
   (讓……懶惰)
33.tgbahing
   (懶惰樣子)
34.tmbbahing
   (忙於罵懶惰的)
35.tmnbahing
   (曾……輔導懶惰者)
36.tnbahing
   (懶惰者)
37.ttbahing
   (全都是懶惰的)
38.bhinga
   (不要懶惰)
39.bhingan
   (成為懶惰地)
40.bhingaw
   (讓……來編)
41.bhingay
   (懶得播種)
42.bhingi
   (懶得)
43.bhingun
   (懶惰)
44.bhnganay
   (別……懶惰地)
45.bhngani
   (讓……懶惰地)
   
目前無相關詞語
1.Pusu bahing ka laqi su o maah manu?
   (你非常懶惰的孩子會有什麼用?)
2.Kana seejiq ddbahing ga o mnssli paah inu kana?
   (那些懶惰的人從哪裡聚集來的?)
3.Iya bi pqjingi dmbahing ka wauwa su.
   (你的女孩子絕對不要嫁給懶惰的人。)
4.Ini kdrumut qmpah ka seejiq o embahing sun.
   (不努力工作的人叫懶惰。 )
5.Empeebahing ka laqi gaga o klaun su?
   (那孩子將會懶惰你知道嗎?)
6.Gbahing mu laqi matas smbut ka sbut nii.
   (這鞭子是我用來鞭打懶惰讀書的孩子。)
7.Gmbahing miing thiyun na ka laqi embahing.
   (懶惰的孩子找懶惰的一起。)
8.Gmnbahing ku pssli laqi tgsaan mu kkdrumut dha ka qpahun mu.
   (我的工作是聚集懶惰的孩子教導他們認真工作。)
9.Gnbahing mu smbut laqi ka qwarux gaga.
   (那藤條是我用來鞭打懶惰的孩子。)
10.Iya kbahing matas, mhuya namu hici?
   (別懶惰讀書,將來你們怎麼辦?)
11.Aji kkbahing matas laqi su o thyani mdrumut bi matas lupung na.
   (為了使你孩子不懶惰讀書讓他和認真讀書的朋友在一起。)
12.Kmnbahing knan ka seejiq kiya o hiya ka pusu bbahing.
   (那把我當作懶惰的他才是最懶惰的人。)
13.Knbahing laqi gaga ga, rngagan ta o ki sa rinah da.
   (那孩子懶惰的習性,勸他就反而更加地懶惰。)
14.Maabahing ka laqi su o nurug na emaan?
   (你孩子懶惰,是向誰學的?)
15.Mgbahing kyuhan su ga o ima?
   (像你妻子一樣懶惰的人是誰?)
16.Mkmbahing su o qnita su emaan?
   (你想懶惰是向誰看的?)
17.Mkmpbahing su pseusa lqian o aji malu.
   (你想要讓孩子懶得學手藝是不好的。)
18.Mnbahing bi ka snaw mu ga, ddugun mu do mdrumut bi qmpah da.
   (我原來懶惰的先生,經我鼓勵後就很認真工作了。)
19.Mnegbahing bi ka snaw na.
   (她的先生很喜歡懶惰。)
20.Msnbahing nami laqi ga, naqih kana nkan mu nhapuy.
   (我們為了孩子懶惰吵架,連飯都吃不好。)
21.Ana laqi su nbahing binaw, ida su mlingis.
   (你孩子也懶惰看看,你一定會傷心哭泣。)
22.Pbahing lqian ka hiya.
   (他使孩子懶惰。)
23.Peebahing binaw ana kacing ga, kmguraw qeepah do o.
   (讓牛怠惰看看,牠就會懶得工作囉。)
24.Busug na ka pkbahing hyaan.
   (酗酒成性使他懶惰。)
25.Pnbahing ka laqi ga, ida maabahing ki da.
   (使孩子懶惰就會成性。)
26.Ini pnegbahing matas ka laqi su o ura nanak.
   (你孩子不懶惰讀書令人羨慕。)
27.Wada ptgbahing pklealang ka 1 laqi mu.
   (我一個孩子因懶惰流落他鄉而死了。)
28.Sbahing na o niqan nanak pusu na.
   (他懶惰有他自己的原因。)
29.Laxi bi ka musa sgbahing ha, laqi nini.
   (孩子們不要跟著懶惰的人在一起。)
30.Saw skbahing qmpah ka seejiq o ana kacing na embahing.
   (懶惰成性的人連他的牛也跟著懶惰。)
31.Sknbahing na rmngaw sjiqun ka snaw mu o embusug ka nhiya.
   (在別人面前說我先生懶惰的,她自己的卻是宿醉的。)
32.Iya ku yahi smbbahing han, mtbiyax ku balay.
   (不要來打擾我,我很忙。)
33.Bitaq laqi spbahing na ka rudan gaga.
   (那長者連孩子也讓他們懶惰。)
34.Tgbahing bi tminun ga o murug buan na.
   (那懶惰織布的是學她母親。)
35.Ga tmbbahing ungat bi brihan kuyuh na ka snaw kiya.
   (那先生在責罵他懶惰的妻子。)
36.Tmnbahing ku dmudul dmbbiyax o ida na embahing do ebahing ki da.
   (我輔導過怠惰的青年人,懶惰的還是很懶。)
37.Tnbahing laqi nii ka rudan na ga, embahing bi uri.
   (懶惰的孩子,他們的父母親也是懶惰的人。)
38.Ttbahing dha o asi endka kana ruwan sapah.
   (他們全家都是懶惰的人。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang