PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
huyuq

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mshungul ini kbngtuh [尖]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.huyuq
   (尖)
2.dmphuyuq
   (欣賞山峰的人)
3.dmpthuyuq
   (建尖塔的人)
4.emphuyuq
   (要作尖的)
5.emptghuyuq
   (會被長刺……而死)
6.empthuyuq
   (做箭鏃)
7.ghuyuq
   (拿來……山峰)
8.gmhuyuq
   (做……尖)
9.gmnhuyuq
   (磨過刀鋒)
10.gnhuyuq
   (用……望山頂)
11.hhuyuq
   (用來……磨尖)
12.hmnuyuq
   (在……山峰)
13.hmuyuq
   (做…...尖)
14.hnuyuq
   (磨尖過……)
15.mghuyuq
   (像……尖一樣)
16.mhhuyuq
   (都……尖)
17.mhuyuq
   (非常尖)
18.mneghuyuq
   (很尖)
19.mqmhuyuq
   (想……尖)
20.mqmphuyuq
   (想請……尖)
21.msnhuyuq
   (為了箭鏃……而爭吵)
22.mtghuyuq
   (尖的……看起來)
23.nhuyuq
   (原本尖……)
24.nkhuyuq
   (期待……鋒利)
25.phuyuq
   (會磨尖)
26.pneghuyuq
   (會尖)
27.pnhuyuq
   (請……磨箭鏃)
28.pphuyuq
   (磨……尖)
29.pshuyuq
   (凸出)
30.ptghuyuq
   (因尖刺……而死)
31.qhuyuq
   (尖的)
32.qmhuyuq
   (想……尖)
33.qmnhuyuq
   (把……看作尖)
34.qnhuyuq
   (尖的樣子)
35.qqhuyuq
   (要爬……尖)
36.sghuyuq
   (為了……挺)
37.shuyuq
   (都是尖的)
38.smhhuyuq
   (很多尖的)
39.sphuyuq
   (請……尖)
40.sqhuyuq
   (老是……尖的)
41.sqnhuyuq
   (像……尖一樣)
42.tghuyuq
   (比較尖的)
43.thhuyuq
   (都尖形)
44.tmhhuyuq
   (在……尖)
45.tmnhuyuq
   (設置……尖)
46.tnhuyuq
   (尖……的主人)
47.tthuyuq
   (編尖)
48.hiyuqa
   (別嘟著……)
49.hiyuqan
   (嘟著)
50.hiyuqaw
   (在……尖形)
51.hiyuqay
   (讓……尖)
52.hiyuqi
   (在……尖的)
53.hiyuqun
   (要……磨鋒利)
54.hiyqanay
   (幫……磨尖)
55.hiyiqani
   (嘟著)
 
目前無相關詞語
目前無相關句子
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang