PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
bagu

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

sqrul [燒焦]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

nhapuy sqrul [煮東西燒焦]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

nuduh sqrul [烤焦]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(4)

rnaung sqrul [燒焦]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tayal bagu ka nhapuy su sqmu.
   (你煮的玉米燒焦了。)
2.Kana bgbagu damat ga qdeani ki da.
   (所有燒焦的菜餚都丟棄了啦。)
3.Dmptbagu nhapuy ga o knlgan dha hiya.
   (那些人煮東西會燒焦是他們的毛病。)
4.Mhapuy su o iya taqi, empsbagu su mhapuy da.
   (你煮東西的時候不要睡覺,你煮東西會燒焦喔。)
5.Psai lala qsiya emptbagu ka nhapuy do.
   (水放多一點要不然煮的東西會燒焦。)
6.Gbagu mu liwas sminaw ka qngqaya nii.
   (這個東西我要用來洗燒焦的鍋子。)
7.Mkla bi gmbagu sminaw ka hiya.
   (他很會洗燒焦的東西。)
8.Gmnbagu ku sminaw gukung o smka jiyax.
   (我花了半天洗燒焦的飯鍋。)
9.Gnbagu su sminaw ka qngqaya o ksyukay ta hug?
   (你用來洗燒焦的用具借我好嗎?)
10.Asi bi kbagu nanak ka idaw do ungat uqan ki da.
   (飯都燒焦就不能吃了。)
11.Saw aji kkbagu nanak ka nhapuy su o pshwayi ka tahut.
   (為了使你煮的東西不會燒焦,火放小。)
12.Kmnbagu qmita malu bi hnpuyan mu knrudan na ka payi.
   (祖母因老了把我煮很好的東西當成是燒焦的。)
13.Kntbagu nhapuy na o empruq ka limuk.
   (他煮東西燒焦的程度,連鍋子都破了。)
14.Nii maabagu da.
   (已變焦了。)
15.Mgbagu nhapuy su ka nhapuy mu.
   (我煮燒焦的東西像你煮的一樣。)
16.Mnegtbagu bi lowman ka djima.
   (竹子燒起來很容易燒成灰。)
17.Msnbagu nami nuduh na bunga saw smkrawah.
   (我們為了他烤的地瓜燒焦很可惜而吵。)
18.Gaga mtbagu ka nhapuy su da.
   (你煮的東西燒焦了。)
19.Ntbagu sqama binaw lukus su ga, aji su krwahun?
   (若你的衣服燒焦看看,你不會覺得可惜嗎?)
20.Pbagu psqama.
   (給它燒毀。)
21.Ini pnegbagu pphapuy na ka ina mu.
   (我的媳婦煮的不會焦。)
22.Pntbagu na muduh.
   (他烤焦的。)
23.Ptbagu nhapuy qqita na sasaw samaw(tiribi).
   (他因看電視使煮的東西燒焦。)
24.Sbbagu knux nhapuy na o mdngu mtaqi hiya na.
   (他煮的東西燒焦有味道了,他仍在熟睡。)
25.Duma kuyuh srjingan o saw skbagu lumak shpan dha.
   (有些懷孕的女孩喜歡恬煙灰。)
26.Sknbagu na lumak qmita ka ragu tahut.
   (他把火灰看成煙灰。)
27.Smbbagu bi puyan ka limuk mu.
   (我的鍋子煮起來常常燒焦。)
28.Spbagu na psqama txaun ka buraw qowlit.
   (他叫人把腐爛的老鼠燒毀。)
29.Sptbagu na phapuy empdawi ka nhapuy na.
   (他叫懶惰的人煮焦了他的飯。)
30.Ini na endwai kmlawa kika stbagu nhapuy na.
   (他煮的東西會燒焦是他沒有好好看火。)
31.Tbagu sqama ka sapah na.
   (他的房屋已燒成灰了。)
32.Tbbagu ka nhapuy su o laxun su hiya?
   (你煮的東西燒焦了而你放著不管嗎?)
33.Nii ku tmbbagu nuduh bunga sraki mu cyaqung.
   (我在做烤焦的地瓜,要用來作烏鴉的餌。)
34.Tmnbagu ku sminaw liwas tnbguan dha mhapuy sari.
   (我洗他們煮芋頭燒焦的鍋子。)
35.Nhapuy na o tnbagu shiga han, tbagu duri sayang.
   (他煮的東西昨天燒焦,今天又燒焦了。)
36.Ttbagu dha mhapuy o sqqrul knux.
   (他們煮燒焦的東西發出燒焦的味道。)
37.Saw kkgeaway kana ka qwarux bgbagun su o geegi mslagu.
   (如果你要剝的黃籐都用來作緯線的話就選直的。)
38.Iya dsi bbuyu ka laqi hbagun bhngil da.
   (別帶孩子到草叢裡會被芒草割傷。)
39.Hnua su pucing mu hiya, hbagun su na da.
   (別去……那個我的刀,你會被割傷的。)
40.Iya thhrapas ka dmuuy mnhungul thbagun namu da.
   (不要用利器玩耍,你們會被割傷。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang