PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hus

kari phnan(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang hngak [呼吸的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hngak lntadan saang [生氣的聲音]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hus
   (呼吸的聲音)
2.dmshus
   (發出“hus”聲的人)
3.empshus
   (會發出“hus”聲)
4.gshus
   (用來…...發出“hus”聲)
5.gmshus
   (只…...“hus”聲)
6.gmnhus
   (“hus”的呼吸聲)
7.hhshus
   (發出“hus”聲)
8.hmhus
   (會發出“hus”聲)
9.hmnshus
   (發出“hus”的喘氣聲)
10.hnshus
   (發出……“hus”聲)
11.kkhus
   (會發出“hus”聲)
12.kmnshus
   (把……當作“hus”的聲)
13.knshus
   (發出的“hus” 聲的樣子)
14.kshus
   (使……發出“hus”的聲)
15.mgshus
   (發出 “hus” 的聲像…...一樣)
16.mkmpshus
   (想讓…...發出“hus” 的聲)
17.mkmshus
   (想發出“hus” 的聲)
18.mnegshus
   (容易…...發出“hus” 的聲)
19.mnshus
   (發出“hus” 的聲)
20.mshus
   (發出“hus” 的聲)
21.msnshus
   (為了發出“hus” 的聲…...而爭吵)
22.nshshus
   (發出“hus” 聲)
23.pnegshus
   (會發出“hus” 的聲)
24.pnshus
   (“hus”吐氣的樣子)
25.ppshus
   (會發出“hus” 的聲)
26.psshus
   (會使…...發出“hus” 的聲)
27.sgshus
   (靠近發出 “hus” 聲)
28.skshus
   (總是發出“hus” 的聲)
29.sknshus
   (發出的“hus” 的聲像……一樣)
30.smshhus
   (容易發出的“hus” 的聲)
31.sphus
   (以“hus” 的聲)
32.sshus
   (發出“hus” 聲)
33.tgshus
   (很會發出“hus” 聲)
34.thhus
   (都發出“hus” 聲)
35.tmshus
   (發出“hus” 聲)
36.tmnhus
   (發出“hus” 聲)
37.hshsa
   (別……發出“hus” 聲)
38.hshsan
   (用“hus” 氣)
39.hshsaw
   (來發出“hus” 的聲)
40.hshsay
   (讓……發出“hus” 的聲)
41.hshisi
   (以“hus” 的聲)
42.hshsun
   (要讓…...發出“hus” 的聲)
43.hshanay
   (別讓……發出“hus” 的聲)
44.hshsani
   (用力……發出“hus” 的聲)
目前無相關詞語
1.Muda ku pbqar quyu hshus ni cyuqan ku na dowriq da.
   (我被眼鏡蛇威嚇攻擊時口液噴到我的眼睛。)
2.Yaku o gmnhalus ku quyu hshus ngalan sapuh.
   (我專門取眼鏡蛇毒液製作血清。)
3.Qrapun ta ka quyu hshus o hmshas bi msaang.
   (我們抓眼鏡蛇時會發出生氣聲音。)
4.Lala bi qhuni huhus ka dgiyaq gaga.
   (那山嶺有很多「huhus」樹。)
5.“hus ”msa msaang ka quyu hshus.
   (眼鏡蛇生氣發出 “hus”聲。)
6.Dmshus mtaqi ka dhiya ga o ini ku sdalih dhyaan.
   (我不和睡覺時發出“hus”聲的人一起睡覺。)
7.Empshus ta hngak ka steetu sipaw gaga.
   (爬對面的上坡我們會發出“hus”的聲。)
8.Gshus mu tmhri quyu hshus ka sbut nii.
   (這棍子我用來招惹眼鏡蛇發出“hus”聲。)
9.Gmshus ku embahang pnsnghak dha ka yaku.
   (我只聽到他們喘氣的“hus”聲。)
10.Gmnhus ku hmuk nghak tama mu mtaqi o tayal saang na.
   (我摀住爸爸睡覺時的“hus”呼吸聲他非常地生氣。)
11.Hhshus na ka bowyak o sbbowyak knux na.
   (山豬發出“hus”聲時有山豬味。)
12.Hmhus bi mtaqi ka babuy.
   (豬睡覺很會發出“hus”聲。)
13.Hmnshus ku mapa bunga steetu paah hunat ka shiga.
   (昨天我從山下往上揹地瓜發出“hus”的喘氣聲。)
14.Pgleepung bi hnshus na ka huling.
   (狗發出急促的“hus”聲。)
15.“Aji su kkhus tmalang o iya ekan tqrngul mtalux nhapuy”msa ka rudan.
   (耆老說:「你跑步不會發出“hus”聲不要吃還正冒著煙的飯」。)
16.Kmnshus nghak embahang miyuk ku tahut ka baki mu.
   (我祖父把我吹火的聲音當作“hus”的聲。)
17.Knshus na mnarux o mdka saw empqstuq da.
   (他生病發出的“hus” 喘氣聲好像要斷氣了。)
18.Asi kshus tnalang na mhraw rudux ka laqi mu.
   (我孩子追雞使他發出“hus”的聲。)
19.Mgshus nghak mu ka nghak tama su.
   (你父親發出 “hus” 的聲像我一樣。)
20.Mkmpshus ku ptalang laqi mu.
   (我想讓孩子跑步發出“hus” 的喘氣聲。)
21.Mkmshus su o usa tmalang binaw.
   (你想發出“hus” 的喘氣聲就去跑看看。)
22.Mnegshus bi bhangan nghak na ka ruru puqan.
   (番鴨很容易聽到發出“hus” 的聲。)
23.Mnshus ku tmalang ka suni.
   (剛才我跑U+6B69發出“hus” 的聲。)
24.Mshus msakur ka kacing.
   (牛在犁田的時候發出“hus” 的聲。)
25.Msnshus nami ini ptaqi nghak na ka snaw mu.
   (我們為了我先生睡覺時發出“hus” 聲無法入睡而爭吵。)
26.Nshshus mtaqi kiyig su binaw snghak seejiq ga, sita musa qnmi su.
   (你若在會發出“hus” 聲的人一起睡,看你能不能闔眼入睡。)
27.Ini pnegshus nghak na ka ngiyaw.
   (貓不會有發出“hus” 的聲。)
28.Pnshus seejiq misan o tqrngul.
   (冬天人“hus” 吐氣會冒煙。)
29.Paru bi ppshus na ana mksa ka kacing.
   (牛無論走路也會發出“hus” 的聲。)
30.Psshus bi qpahan ka kntlxan rbagan.
   (炎熱的夏天工作會使人發出“hus” 的聲。)
31.Saa su sgshus smdalih quyu hshus hiya.
   (不要去靠近發出 “hus” 聲的眼鏡蛇。)
32.Saw skshus uqun kntlxan ka huling.
   (熱天狗總是發出“hus” 的喘氣聲。)
33.Sknshus mu babuy embahang ka hngak huling.
   (我把狗的喘氣聲像是豬發出的“hus” 的喘氣聲一樣。)
34.Smshhus bi hngak ka mnarux brah.
   (肺病很容易發出“hus” 的喘氣聲。)
35.Tama ruru puqan o sphus na rmimu ka bubu.
   (公番鴨以“hus” 的聲依偎在母鴨旁。)
36.Manu sshus su msaang knan, hmnuya ku?
   (我做了什麼,你大發出“hus” 聲責罵?)
37.Tgshus bi nghak na mtaqi ga o ga uqun brah.
   (那睡覺很會發出“hus” 聲的人是患肺病。)
38.Thhus mtaqi kana do meiyaw ku yaku na.
   (每個人都發出“hus” 聲睡覺而我還很清醒。)
39.Manu sun su haya tmshus tmhri quyu hshus, qyutun su na do o!
   (你怎麼發出“hus” 聲去招惹眼鏡蛇,牠會咬你喔!)
40.Tmnhus ku tmhri ruru o qmiyut knan da.
   (我發出“hus” 聲招惹鴨子我被牠咬了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20657人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang