PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hungi

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

psqdang gnkla [健忘]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

mstuq lnglungan [死心]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

mqsuqi tnaqi [睡過頭]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Tgcsdudul bi gmabul ga o aji na sshungi saw ddsun.
   (那個提早整裝的是為了不會忘記要攜帶的東西。)
2.Tayal hungi su drunan.
   (你很會忘交代的事。)
3.Tutuy ka dmpkshungi mtaqi gaga.
   (叫那些睡過頭的人起床了。)
4.Dmpshungi endaan ka duma nami.
   (我們有部份人會忘記做過的事。)
5.Dmshungi qnqan ka dhiya ga o ini mu ngali gxal da.
   (他們是忘記吃過婚宴的人,所以我沒有把他們當成親戚了。)
6.Tutuy da, empkshungi su mtaqi hini do o!
   (起床了,你會睡過頭喔!)
7.Empshungi su knan da?ita nanak ka yaku o!
   (你忘了我嗎?我們是自己人!)
8.Kkshungi na mtaqi o asi ka ttuyun.
   (他沈睡下去就必須要叫他起床。)
9.Kmshungi ku bi ka sunan o ini tduwa.
   (我很想忘掉你但沒有辦法。)
10.Knshungi na mntakur o mk3 jiyax hana mtkla.
   (他跌倒昏迷了三天才醒來。)
11.Asi kshungi cih mtaqi hi han, ttuyun misu kiya da.
   (你在那裡沈睡一下吧,我等一會兒叫你。)
12.Mghungi mu ka sshungi na.
   (他像我一樣健忘。)
13.Mkmpshungi ku hyaan quri knan o ungat ssnguhi na knan.
   (我很想讓他忘記我但他忘不了我。)
14.Mkmshungi su knan o tai nanak lnglungan su!
   (你想忘了就隨你的意思吧!)
15.Hmut mkshungi rngagan knrudan na ka baki mu da.
   (我祖父因老了而容易健忘。)
16.Mnegshungi bi ka mnkan snhngian cyaqung.
   (吃過烏鴉忘的東西的人是個忘記鬼。)
17.Mnkshungi ku qnqan tunux o ini mu klai kana ka endaan mu.
   (我因頭痛昏迷都不知道我做過的事。)
18.Msnhungi nami ini adas cimu ka ska hidaw.
   (我們為了中午忘記帶鹽而發生爭執。)
19.Ma namu msshungi bi ka yamu mtlutut?
   (你們親戚間為什麼相互忘記呢?)
20.Nshungi su smbeytaq pucing binaw mtmay bbuyu ga, mduuy su manu?
   (你在獵場忘了帶配獵刀看看不知你要用什麼?)
21.Mqsuqi ka nimah mu do asi ku bi pkshungi .
   (我因喝了太多酒我真的忘了一切。)
22.Ini pnegshungi tunux na ka laqi gaga.
   (那個孩子頭腦不容易忘記。)
23.Pnkshungi mu smipaq ka bowyak o wada muudus duri.
   (被我打昏的山豬又活過來了。)
24.Mnarux ka ppshungi bi kana uuda mu.
   (生病讓我忘了所有的工作。)
25.Bsukan o pshungi saw qqpahun.
   (酒醉容易使你忘記工作。)
26.Wada ptgshungi mntakur ka tama su.
   (你爸爸因跌倒昏迷而死。)
27.Iya usa sghungi mnegshungi hiya.
   (不要去依靠容易忘記的人那裡。)
28.Musa su bbuyu o iya bi shungi putung ni cimu.
   (你去打獵時別忘了攜帶火和鹽。)
29.Sknshungi na pucing ka towkan.
   (他常忘了帶獵刀像忘了帶背網一樣。)
30.Saw skshungi parih ka kuyuh na.
   (他太太很容易忘記帶鋤頭。)
31.Smhhungi bi ka putung ni cimu.
   (火柴和鹽巴很容易被忘記。)
32.Smhungi endaan ka hiya.
   (他常忘了過去的事。)
33.Smnhungi ku ka towkan shiga.
   (昨天我忘了背網。)
34.Spshungi mu dmurun ka rnngaw su da, aw balay.
   (很抱歉,我忘了你交代的事。)
35.Ini biyaw sshungi tunux na ka laqi mu.
   (我孩子的頭腦容易忘記。)
36.Tgshungi bi qnqaya ga o pnaah alang namu.
   (比較容易忘記帶工具的是從你們部落來的人。)
37.Thhungi hndayu kana do uqun uray ka kdaaxan da.
   (都忘了帶便當中午挨餓了。)
38.Ga jiyax tmhhungi lumak na do bitaq na hi kida.
   (他忙著去找他忘記帶的香煙沒辦法了。)
39.Tmnshungi ku smku snhngian dha.
   (我忙著整理他們忘的東西。)
40.Tnhungi bluhing nii o ga inu sapah na?
   (忘記簸箕的這個人家裡在那裡呢?)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang