PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hrgu

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun hmrgu [溜東西]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

hluluy dxgal [土地滑動]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

hmluluy sun uri [溜運東西]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hrgu
   (溜東西)
2.dmhrgu
   (溜運……的人)
3.dmpthrgu
   (專門溜運……的人)
4.emphrgu
   (要溜運)
5.empthrgu
   (專門溜動)
6.gmhrgu
   (溜運)
7.gmnhrgu
   (溜運)
8.gnhrgu
   (用來溜運)
9.hhrgu
   (要託……溜運)
10.hmnrgu
   (溜運)
11.hmrgu
   (向下溜運)
12.hnrgu
   (溜過的)
13.khrgu
   (滑動)
14.kkhrgu
   (為了……滑動)
15.kmnhrgu
   (當作滑動)
16.knhrgu
   (滑動的程度)
17.maahrgu
   (成為滑動)
18.mghrgu
   (好像……滑動一樣)
19.mhhrgu
   (各自溜運)
20.mhrgu
   (要溜運)
21.mkmhrgu
   (溜運)
22.mkmphrgu
   (想託……溜運)
23.mneghrgu
   (喜歡溜運)
24.mshrgu
   (容易滑動)
25.msnhrgu
   (為了溜運……爭執)
26.nhrgu
   (應該……溜運)
27.phhrgu
   (各自溜運)
28.phrgu
   (使……滑動)
29.pneghrgu
   (會溜運)
30.pnhrgu
   (用來滑動……)
31.pphrgu
   (使……滑動)
32.ptghrgu
   (因溜運……而死)
33.sghrgu
   (跟著……溜運)
34.shrgu
   (容易滑動)
35.skhrgu
   (老是……滑動)
36.sknhrgu
   (當作溜運)
37.smhhrgu
   (需要費時的溜運)
38.sphrgu
   (讓……溜運)
39.tghrgu
   (比較……滑落)
40.thhrgu
   (都溜運)
41.tmhrgu
   (忙著溜運)
42.tmnhrgu
   (忙著溜運)
43.tnhrgu
   (溜運……的主人)
44.tthrgu
   (經常溜運)
45.hrgua
   (別……溜運)
46.hrguan
   (把……滾落)
47.hrguaw
   (滑運)
48.hrguay
   (讓……溜運)
49.hrgui
   (去溜運)
50.hrguun
   (要溜運)
51.hrgaanay
   (別幫……溜運)
52.hrgaani
   (替……溜運)
目前無相關詞語
1.Hrgu ka djima su da brigun mu.
   (你把你的竹子溜運下來我要買。)
2.Dmhrgu djima ka lupung mu.
   (我朋友是溜運竹子的人。)
3.Dmpthrgu qhuni ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門溜運木材的人。)
4.Emphrgu namu manu ka yamu?
   (你們要溜運什麼?)
5.Empthrgu sudu qmpahan ka dhiya.
   (他們是專門溜動田地雜草的人。)
6.Gmhrgu su djima o qlhangi ka seejiq.
   (你溜運竹子的時候小心人的安全。)
7.Gmnhrgu su qhuni o wada su hiyaun?
   (你所溜運來的木材做什麼用?)
8.Gnhrgu mu qhuni ka qngqaya nii o malu bi jiyun.
   (我用來溜運木材的器具很好用。)
9.Hhrgu saku khnu ka djima?
   (你要託我溜運的竹子有多少?)
10.Qmpahan mu o asi khrgu endaan kacing su.
   (我的田地被你的牛走過後會滑動了。)
11.Aji kkhrgu qmpahan su o iya pdai kacing.
   (為了不使你的田地滑動不要讓牛通過。)
12.Kmnhrgu qmita qmpahan mu o yaasa msblaiq bi ka nhiya.
   (他看我的田地當作是滑動的,因他的田地很平穩。)
13.Knhrgu sunu hiya o ungat daan mapa mshjil.
   (那邊坍方滑動的地不能背重的東西通過。)
14.Maahrgu btunux endaan rngsux snii ka qmpahan na.
   (他的田地被上次的洪水通過成為滑動石頭地。)
15.Mghrgu sunu ka knhrus qmpahan mu.
   (我斜坡的田地好像坍方滑動地一樣。)
16.Mhhrgu nami nanak ka qhuni dngrun mtahu misan.
   (冬天要燒的原木我們各自溜運。)
17.Mhrgu ku qrul ngalun mu erut sapah ka sayang.
   (現在我要溜運蛇木拿來蓋屋的柱子。)
18.Mkmhrgu ku bowyak ini mu tklai mapa muda qmpahan su o tduwa?
   (我把揹不動的山豬溜運通過你的田地可以嗎?)
19.Mkmphrgu ku dngur qhuni sunan o tduwa?
   (我想託你溜運木材可以嗎?)
20.Mneghrgu bi djima ka alang nami hiya.
   (我們那裡的部落很喜歡溜運竹子。)
21.Mshrgu bi qpahan ka qmpahan hrus.
   (坡地的田地很容易滑動。)
22.Msnhrgu nami qhuni pdaan na qmpahan mu.
   (我們為了他溜運木材過我的田地而爭執。)
23.Nhrgu su nanak ka djima, ungat baga su?
   (你應該自己溜運竹子,你沒有手嗎?)
24.Phhrgu ta nanak ka ini biyaw.
   (我們各自溜運比較快。)
25.Phrgu bi kacing qmpahan mu ka seejiq ga o sgikus mu do ini da.
   (那個人使牛通過使我的田地滑動,我放了長刺陷阱時就不過了。)
26.Ini pneghrgu djima qmpahan dha ka mnegaya seejiq.
   (守法的人不會溜運竹子通過別人的田地。)
27.Pnhrgu na qmpahan ka kacing na o wada mtakur dowras shiga.
   (他用來滑動田地的牛昨天跌落山崖了。)
28.Pphrgu na tnbgan qmpahan o bi na ini hmkani.
   (他使牲畜通過田地造成地滑動,因他放縱牠不關。)
29.Wada ptghrgu djima ka lupung mu.
   (我的朋友因溜運竹子而死。)
30.Miyah sghrgu qhuni thuun na ka laqi mu.
   (我的孩子為了他要燒的木材跟著去溜運。)
31.Shrgu bi daan ka elug qhqahur hiya.
   (那邊石子路通過的時很容易滑動。)
32.Saw skhrgu mirit muda qmpahan mu ka seejiq ga o sgkhaya ka bunga mu mkgabal.
   (那個人趕羊老是通過我的田地造成滑動連帶很多地瓜被拔出。)
33.Sknhrgu na djima hmrgu ka qwarux.
   (他把黃藤當作溜運竹子一樣。)
34.Smhhrgu bi ka djima smluun sapah.
   (要蓋房子的竹子需要費時的溜運。)
35.Sphrgu na lqian ka djima o pdaun na kska payay mu.
   (他讓孩子溜運竹子通過我的稻田中。)
36.Tghrgu bi btunux knhrus na ka sipaw gaga.
   (對面的坡地因斜的地比較容易落石。)
37.Thhrgu qhuni ka dhiya o hmrgu ku skuy srkagun mu ka yaku.
   (他們都在溜運木材而我溜運箭竹做床舖。)
38.Ga tmhrgu samat lala nangal dha ka alang hiya.
   (那個部落的人忙著溜運很多他們獵到的獵物。)
39.Tmnhrgu ku btunux qqdrux mu ka sngktruan.
   (大前天我忙著溜運石頭拿來砌石牆。)
40.Tnhrgu radax ga o krtan qhuni ka sapah na.
   (溜運木材的主人他家是鋸木行。)
41.Tthrgu na btunux o ensuwil kngktaan btunux ka baga na.
   (他經常溜運石頭有時會扎傷他的手。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:34445人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang