PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hrghaw

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kngkingal [稀少、稀疏]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hrghaw
   (稀少、稀疏)
2.dmphrghaw
   (會參少……的人)
3.dmpthrghaw
   (……稀疏的人)
4.emphrghaw
   (稀疏)
5.empthrghaw
   (參少許……)
6.ghrghaw
   (用少許……)
7.gmhrghaw
   (找……少的)
8.gmnhrghaw
   (本來……)
9.gnhrghaw
   (稀疏)
10.hhrghaw
   (稀疏)
11.hmnrghaw
   (參……)
12.hmrghaw
   (少許)
13.hnrghaw
   (原來稀疏)
14.khrghaw
   (遍地稀疏)
15.kkhrghaw
   (為了使……稀疏)
16.kmnhrghaw
   (當作……稀少)
17.knhrghaw
   (少的程度)
18.maahrghaw
   (變成稀少……)
19.mghrghaw
   (……長少許)
20.mkmphrghaw
   (想要參……)
21.mneghrghaw
   (容易稀疏)
22.msnhrghaw
   (為了……爭執)
23.mtghrghaw
   (凋零)
24.pghrghaw
   (長得稀疏)
25.phrghaw
   (稀少)
26.pkhrghaw
   (要……稀少)
27.pneghrghaw
   (稀疏)
28.pnhrghaw
   (稀疏)
29.pphrghaw
   (稀疏)
30.sghrghaw
   (跟著……稀少)
31.shrghaw
   (為了……稀疏)
32.skhrghaw
   (老是……少許)
33.sknhrghaw
   (當做……稀疏)
34.smhhrghaw
   (很煩地……)
35.sphrghaw
   (託……稀疏)
36.tghrghaw
   (比較稀疏)
37.tmhhrghaw
   (正在……稀疏)
38.tmnhrghaw
   (專門……稀疏)
39.tnhrghaw
   (稀疏)
40.tthrghaw
   (稀疏地)
41.hrhaga
   (別把少許……)
42.hrhagan
   (把少許……)
43.hrhagaw
   (讓……少許)
44.hrhagay
   (稀疏)
45.hrhagi
   (把……稀疏地)
46.hrhagun
   (要稀疏)
47.hrhganay
   (幫……稀疏地)
48.hrhgani
   (替……少許)
目前無相關詞語
1.Hrghaw tnkuyan ka masu o ki ka malu bi gbbagan.
   (播種的小米密度稀疏就很好疏間。)
2.Dmphrghaw gmimax layan mhapuy sqmu ka dhiya.
   (他們是煮玉米會參少許綠豆的人。)
3.Dmpthrghaw tmukuy ttkuyun ka alang hiya.
   (那個部落的人是把要播種的東西播得很稀疏。)
4.Emphrghaw hru na ka basaw tnukuy mu.
   (我播種的小黍會很稀疏。)
5.Empthrghaw nami gmimax trabus hlama masu ka yami.
   (我們要在小米糕裏參少許的花生。)
6.Ghrghaw mu gmimax tutu hlama ka beyluh mrata.
   (我用少許的紅豆參在竹筒飯裡。)
7.Gmhrghaw spriq qmpah kslkagan na ka hiya.
   (為了快點他只找草少的地方工作。)
8.Gmnhrghaw ku gmimax sangas midaw masu o “pkndxi hari”sun ku tama.
   (我放了少許的茱食萸煮小米飯,我父親對我說「多放一點」。)
9.Gnhrghaw mu murul ka btakan o lala lxi na hmru.
   (我稀疏地培植麻竹長出了很多小荀。)
10.Kana saw hhrghaw hnru na ga o nengari qnqan quyux.
   (長的稀疏都是被雨水摧毀剩下來的。)
11.Asi khrghaw taan ka djima mu endaan bgihur paru.
   (颱風吹過的竹園看起來遍地稀稀疏疏的。)
12.Kkhrghaw hru na ka snipa su pajiq o iya qpangi murus.
   (為了使你菜苗稀疏就別撒得太密。)
13.Kmnhrghaw qmita hru lxi mu djima kndxan hnru lxi na ka hiya.
   (他把他長出盛密的竹荀當作我長出稀少的桂竹筍看。)
14.Knhrghaw na ka pngrah skeeman o 1 gaing gaing.
   (昨晚的星星少的遠遠才出現一個。)
15.Mnkndux bi o maahrghaw sayang da.
   (本來很密的現在變成稀少了。)
16.Mghrghaw bi dmux na lala lpi ka payay slaq mu.
   (我的水稻 長少許的穀粒都是稻穗殼。)
17.Mkmphrghaw ku gmimax buwax dhquy midaw ka yaku.
   (我想要參一點糯米煮飯。)
18.Mneghrghaw bi dmux na ka sqmu na.
   (他種的玉米粒子很容易稀疏。)
19.Msnhrghaw nami gnmaxan na buwax mhapuy dara ini kshiya uqun.
   (我們為了他煮的豬血飯不好吃而發生爭執。)
20.Prajing mtghrghaw hari ka seejiq alang nami da, wada uqun mnarux gusug.
   (我們村落的人因癌症生病開始凋零了。)
21.Bngrux dxgal na hiya o ini pghrghaw , mnkkiyux.
   (那土地上的芒草長得不稀疏,很密。)
22.Phrghaw hari ka tdruy han, ki ka lita da.
   (車子少了一些再走。)
23.Pkhrghaw ku hiyi supar o kkbngci na.
   (我要梨子結的稀少一些使它長得肥大。)
24.Ini pneghrghaw ka hiyi busuq o blbilaq kana.
   (李子結的果子很密都是小顆粒。)
25.Pnhrghaw su mhuma sqmu o baka bi.
   (你種稀疏的玉米很適度。)
26.Pphrghaw su tmukuy masu ga huya sun o tgsai ku.
   (請你教我怎麼樣稀疏地播種小米。)
27.Mha ku sghrghaw hari seejiq tbarah ka yaku.
   (我要跟著遷到人煙稀少的地方居住。)
28.Shrghaw na mhuma o aji na knkiyux.
   (為了不會密集,他種的很稀疏。)
29.Saw skhrghaw gmimax trabus tutu hlama ka lupung mu.
   (我的朋友老是在竹筒飯裡參少許的花生。)
30.Sknhrghaw na tmukuy masu ka tmukuy brisan.
   (他將高梁當做小米一樣稀疏地播種。)
31.Smhhrghaw bi pgimax hiyi damat ka payi mu.
   (我的祖母不厭其煩在菜餚裡參少許的瘦肉。)
32.Sphrghaw na ptukuy knan ka basaw na.
   (他託我稀疏地播種他的小黍。)
33.Tghrghaw bi hru masu ga o yaku tmnukuy.
   (那比較稀疏地小米是我播種的。)
34.Nii ku tmhhrghaw kmtuy payay mnbrih.
   (我正在摘割稀疏成長的再生稻。)
35.Tmnhrghaw ku tmukuy basaw ki ka malu bi gbbagan.
   (我專門稀疏地播種小黍以方便疏間。)
36.Tnhrghaw djima ga o wada haya grmun bgihur.
   (那主人稀疏的竹子是被颱風摧毀的。)
37.Tthrghaw na smipa pajiq o mkla balay.
   (他稀疏地播種菜苗的技術很好。)
 
 
 

線上流量:7人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang