PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hngras

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

smeuwit bi mnlala [厭煩]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mtbsrux siida o thngras mkan ka brihut.
   (構樹結果時松鼠吃膩。)
2.Nkgumu binaw yudun su ga, ini pdka djima saw smhngras pririh ki da.
   (如果你用塑膠管來接水,就不會像用竹子接水要常常更換。)
3.Akay hngras !
   (真厭煩呢!)
4.Dmhngras matas ddawi dha ka laqi nami.
   (我們的孩子是厭煩讀書懶惰的人。)
5.Dmpthngras mkan knlala uqun ga o bubu bsu dha.
   (那些吃膩太多食物的人他們是非常吝嗇的。)
6.Knlala hlama mu o emphngras su mkan.
   (我的米糕多得會使你吃膩。)
7.Empthngras su mkan knlala hiyi na ka mami su.
   (你的橘子結很多果子會吃膩。)
8.Ghngras na mkan knlala samat o spseura na mnan.
   (他向我們炫耀他吃太多野肉而吃膩。)
9.Gmhngras ku mkan gitu ka yaku o gmhrngas yabas ka hiya.
   (我只吃膩了枇杷而他吃膩了番石榴。)
10.Gmnhngras ku enlaxan laqi ka yaku.
   (我厭煩地收孩子不要的東西。)
11.Gnhngras na mkan ka sbgay na knan.
   (他給我他吃膩過的東西。)
12.Iya khngras mseusa ka yamu laqi kuyuh ha!
   (妳們女孩不要對織布厭煩! )
13.Kkhngras na ddanga rudan o tgruan ana ima.
   (為了他照顧父母親感到厭倦,任何人都譏笑他。)
14.Kmhngras ddanga laqi ka bubu na.
   (他媽媽想厭煩地養育孩子。)
15.Kmnhngras ku matas o smeura ku dhyaan mnatas sayang da.
   (我厭煩過讀書,現在我羨慕他們了。)
16.Knhngras na mkan blbul o hngasan na cih ni sqada na.
   (他吃香蕉吃膩到咬一口就丟棄了。)
17.Mndrumut bi tminun o maahngras ttlung ubung sayang da.
   (原來很認真織布的現在變成了很厭倦摸經軸。)
18.Mghngras mu ka hgnras na.
   (他厭倦的像我一樣。)
19.Mkkhngras nami msblaiq ka yami kuyuh mu.
   (我和我妻子生活幸福感到膩了。)
20.Mkmhngras ku ka ttmay bbuyu o mkan ku bi ka samat negay dha.
   (我覺得狩獵很厭煩,但我吃別人送的。)
21.Mneghngras su ssalu sapah o meeniq su inu?
   (你感覺很厭煩的蓋房子,那你要住那裡呢?)
22.Msnhngras nami pphapuy mgrbu do asi nami ekan kdaaxan da.
   (我們為了厭倦煮早餐而發生爭執;我們乾脆吃中餐了。)
23.Nkhngras su ka mimah sinaw da, tayal su balay!
   (你應該對酒喝膩了,你真是的呢!)
24.Ini bi phngras knan ka quri mgalang.
   (對於種植果園不會使我厭倦的。)
25.Ini pneghngras eekan ka mnegnkan bi seejiq.
   (好吃的人不容易吃膩。)
26.Pnhngras su peekan lqian ka emu o seurus na qmada.
   (你讓孩子吃膩的糖丟得散地。)
27.Pphngras na matas knan o ana manu ssraqil na.
   (他為了讓我讀書很厭煩他說了很多慫恿的話。)
28.Hngras na eekan waray o sghngras ka laqi mu uri da.
   (他吃麵吃膩了我的孩子也跟著吃膩了。)
29.Shngras mu qmita sasaw samaw ka lqian o kmhrngas uri da.
   (我使自己看電視厭煩孩子也跟著厭煩了。)
30.Saw skhngras ana manu uqun ka laqi ini pnegnkan.
   (不喜歡吃東西的孩子老是對任何東西都厭煩。)
31.Sknhngras na mkan ka mimah uri.
   (他喝膩當作吃膩一樣。)
32.Smhhngras bi klwaan ka rungay miyah mkan sqmu.
   (猴子來吃玉蜀黍非常的厭煩。)
33.Sphngras su peekan lqian ka balung rudux o hawan bi!
   (讓孩子吃膩雞蛋是多可惜呀!)
34.Hmut tghngras dmuuy pila qmbliqan ka knmalu utux na.
   (會亂用錢的有錢人命運很好。)
35.Ga thhngras mkan apu su ka rungay.
   (猴子都吃膩了你的柿子。)
36.Tmnhngras ku mkan o tleelu ku bi ka sayang duwa。
   (我曾吃膩過現在節制多了。)
37.Tnhngras mqaras o ga naqih kuxul na tsrusuq dowriq.
   (那原來高興不厭倦的人現在傷心的流淚。)
38.Tthngras na dmanga rudan o hmut tssaang.
   (他經常厭煩帶著生氣的心照顧父母。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang