PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hngak

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

lnlgan brah mneudus [氣息]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

nghak pnsbgihur [打出的氣]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hngak
   (氣息)
2.dmpshngak
   (呼吸……的人)
3.dmpthngak
   (打氣的人)
4.empeehngak
   (製造……氣)
5.empshngak
   (呼吸)
6.empthngak
   (製造……氣)
7.ghngak
   (只製造……氣)
8.gmhngak
   (氣息)
9.gmnhngak
   (放……氣)
10.gnhngak
   (靠……氣)
11.hmnengak
   (吸氣)
12.hnghngak
   (所有的呼吸)
13.khngak
   (用……氣)
14.kkhngak
   (用……氣)
15.kmnhngak
   (當作……呼吸聲)
16.knhngak
   (呼吸的樣子)
17.maahngak
   (視其呼吸)
18.mghngak
   (像呼吸……一樣)
19.mkmpshngak
   (想呼吸)
20.mneghngak
   (呼吸急促)
21.msnhngak
   (為了……呼吸爭執)
22.nhngak
   (原來……漏氣)
23.nkhngak
   (若……呼吸看看)
24.pneghngak
   (會呼吸)
25.pnhngak
   (呼氣)
26.ppshngak
   (在……呼吸)
27.sghngak
   (依靠……氣)
28.shngak
   (風很大)
29.skhngak
   (老是會喘氣)
30.sknhngak
   (當作……呼吸)
31.smhhngak
   (大量的氣)
32.smhngak
   (要呼吸)
33.snhngak
   (排的氣)
34.sphngak
   (給……氣息)
35.tghngak
   (……氣比較)
36.tmhhngak
   (忙著……氣)
37.tmnhngak
   (專門……呼吸)
38.tnhngak
   (氣息的主宰)
39.tthngak
   (經常製造……氣)
40.shngapa
   (別呼氣)
41.shngapan
   (人工呼吸)
42.shngapaw
   (讓……空氣流通)
43.shngapay
   (讓……呼吸打鼾)
44.shngapi
   (去……氣)
45.shngapun
   (要用……氣)
46.shngpanay
   (別讓……氣)
47.shngpani
   (讓……氣)
 
目前無相關詞語
1.Spcsngiya na prawah laqi ka tutu tahut hngak do sknux ka ruwan sapah.
   (他叫孩子打開瓦斯桶漏氣時,家裡都是瓦斯味。)
2.Dmnumul ku miyuk tahut o mnsuwil mstuq ka hngak mu.
   (我起火吹火種有時氣不足。)
3.Embiyax bi hngak na tmalang ka risaw su.
   (你兒子跑步中氣十足。)
4.Dmpshngak mtaqi keeman ga o knlgan dha hiya.
   (他們睡覺呼吸很喘是自然的。)
5.Dmpthngak ribaw tdruy ka qpahun dha.
   (他們的工作是輪胎打氣的人。)
6.Empeehngak eiyuk ribaw tdruy ka ga smluun tama mu.
   (你爸爸製造車子的打氣筒。)
7.“empshngak ku ka trbung qsiya”msa su o tduwa?
   (你說「我潛在水裏呼吸」行嗎?)
8.Empthngak nami tahut ka yami.
   (我們製造煤氣。)
9.Ghngak tahut smmalu ka yamu.
   (你們只製造煤氣。)
10.Gmhngak mangal tnan ka Utux Baraw do bitaq ta hi uri da.
   (上帝把我們的氣息拿走時我們也到此為止。)
11.Gmnhngak ku pcsiyus pririh ribaw tdruy ka shiga.
   (昨天我放輪胎的氣換車胎。)
12.Gnhngak mu miyuk ribaw tdruy ka qan mu nhapuy yaku.
   (我靠輪胎打氣的工作過生活。)
13.Kana hnghngak o hngak kacing ka hmnang balay.
   (所有的呼吸聲以牛的呼吸聲最大。)
14.Ini ptahu qhuni asi khngak tahut kana ka jiyun mhapuy sayang da.
   (現在的人已不再用木柴燒而都改用煤氣煮飯了。)
15.Kkhngak tahut ka sphapuy ta o smppila balay.
   (我們都使用煤氣煮飯要花很多錢。)
16.Kmnhngak ku huling embahang hngak mirit.
   (我聽到山羊呼吸聲當作狗的呼吸聲。 )
17.Knhngak na mtaqi o hmnang balay mdka hngak babuy.
   (他睡覺的打鼾聲像豬一樣。)
18.Bsiyaq muudus ka seejiq o maahngak na nanak.
   (人活的很久視其呼吸的能耐。)
19.Mghngak na ka hngak su.
   (他的呼吸像你的一樣。)
20.Mkmpshngak ku bi o spiyan ka glu mu.
   (我很想呼吸但喉嚨被塞住。)
21.Kgguun bi mnarux ka seejiq o mneghngak bi da.
   (人在病的很嚴重時,呼吸會很急促。)
22.Msnhngak nami sknux ka hngak na.
   (我們為了他的呼吸很臭而發生爭執。)
23.Nhngak ribaw tdruy mu o wada tsiyus da.
   (原來我車子輪胎漏氣了。)
24.Nkhngak su binaw hmki ga, yaa su aji empqstuq?
   (若你蒙住呼吸看看,你會不會斷氣?)
25.Qulung mneudus o ungat ka ini pneghngak .
   (只要活著沒有不會呼吸。)
26.Pnhngak seejiq smhuda siida o tqrngul.
   (下雪時人的呼氣時會有冒煙。)
27.Ppshngak na tmalang o pgleepung balay.
   (他在跑步時呼吸會很急促。)
28.Rbagan o sghngak ku bgihur mtleetu.
   (夏天我依靠吹冷氣。)
29.Shngak ka bgihur.
   (颱風是風很大。)
30.Saw skhngak mtalux rbagan ka huling.
   (狗在夏天老是會喘氣。)
31.Sknhngak na kacing ka hngak babuy.
   (他把豬的呼吸當作牛的呼吸。)
32.Smhhngak bi ka miyuk tahut.
   (生火需要大量的吹氣。)
33.Mneudus o asi ka smhngak .
   (活著必須要呼吸。)
34.Snhngak qrngul tdruy o mttalux.
   (車子所排的氣是熱的。)
35.Utux Baraw o sphngak na seejiqun ka hngak na.
   (上帝給我們祂的氣息。)
36.Tghngak quci siyus ka sknux balay.
   (放屁的氣比較臭。)
37.Nii nami tmhhngak miyuk ribaw asu skaya.
   (我們正忙著打飛機輪胎的氣。)
38.Tmnhngak ku qmita mnarux brah ka yaku.
   (我專門診斷肺病。)
39.Tnhngak karat ni babaw dxgal o Utux Baraw.
   (上帝是天地穹蒼氣息的主宰。)
40.Tthngak dha tahut o ki brihan dha.
   (他們為了賺錢經常做煤氣的工作。)
41.Empshus ta hngak ka steetu sipaw gaga.
   (爬對面的上坡我們會發出“hus”的聲。)
42.Sknshus mu babuy embahang ka hngak huling.
   (我把狗的喘氣聲像是豬發出的“hus” 的喘氣聲一樣。)
43.Smshhus bi hngak ka mnarux brah.
   (肺病很容易發出“hus” 的喘氣聲。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang