PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hlpa

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

dxgal msbalay [很平整的土地]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hlpa
   (很平整的土地)
2.dmhlpa
   (整平的人)
3.dmpshlpa
   (刨平的人)
4.emphlpa
   (會平了)
5.empshlpa
   (要整平)
6.ghlpa
   (用來整平)
7.gmhlpa
   (挑……整平)
8.gmnhlpa
   (整平)
9.gnhlpa
   (用來整平)
10.hhlpa
   (所有平坦的)
11.hmlpa
   (要整平)
12.hmnlpa
   (整平過的)
13.hnlpa
   (用過……整平)
14.khlpa
   (變成平靜)
15.kkhlpa
   (要平靜)
16.kmnhlpa
   (當作整平)
17.knhlpa
   (平靜的樣子)
18.maahlpa
   (變成平坦)
19.mghlpa
   (好像平坦的)
20.mhlpa
   (很平坦)
21.mkmpshlpa
   (想……整平)
22.mneghlpa
   (平坦)
23.mnhlpa
   (原來平坦)
24.mshhlpa
   (很多平坦的)
25.msnhlpa
   (為了……平坦爭執)
26.mtghlpa
   (露出平坦)
27.npshlpa
   (應該整平)
28.pneghlpa
   (平滑)
29.pnshlpa
   (整平)
30.ppshlpa
   (很平滑)
31.pshlpa
   (在整平)
32.ptghlpa
   (因整平……而死)
33.sghlpa
   (跟著刨平)
34.shlpa
   (幫……整平)
35.skhlpa
   (老是……整平)
36.sknhlpa
   (像整平……一樣)
37.smhhlpa
   (需要整平)
38.sphlpa
   (請……整平)
39.tghlpa
   (比較平坦的)
40.tmhlpa
   (整平)
41.tmnhlpa
   (忙著整平)
42.tnhlpa
   (平坦地的主人)
43.tthlpa
   (經常整平)
44.slhpaa
   (別整平)
45.slhpaan
   (要整平)
46.slhpaaw
   (讓……整平)
47.slhpaay
   (平坦)
48.slhpai
   (去……整平)
49.slhpaun
   (要整平)
50.slhpaanay
   (別整平)
51.slhpaani
   (幫……整平)
 
目前無相關詞語
1.Hlpa bi dxgal ga o nnima?
   (那很平整的土地是誰的?)
2.Dmhlpa elug ka qpahun dha.
   (他們的工作是整平道路的人。)
3.Dmpshlpa pdahik qcinuh ka yami.
   (我們是刨木板的人。)
4.Tbnaan ka embrbuq ga do emphlpa da.
   (坑洞被填平就會平了。)
5.Empshlpa ku dxgal phigan mu sapah ka paah sayang.
   (從現在開始我要整平蓋房子的地。)
6.Ghlpa mu slaq ka qra nii.
   (這三角叉是用來整平水田的。)
7.Gmhlpa bngbungu elug ka qpahun mu.
   (我的工作是挑凸出的道路來整平。)
8.Gmnhlpa ku psbreenux tlaman alang ka bitaq shiga.
   (一直到昨天我整平村子的運動場。)
9.Gnhlpa mu slaq dha ka ciyux mu.
   (這耙子是用來整平他們的水田。)
10.Kana hhlpa dxgal sipaw ga o nnima?
   (對面那所有平坦的地是誰的?)
11.Tai malu karat o asi khlpa kana ka gsilung.
   (好天氣時海浪變成很平靜。)
12.Kkhlpa ka gsilung ga o asi ka malu karat.
   (海浪要平靜一定是好天氣。)
13.Kmnhlpa qmita mbrbuq knrian na nanak ka bubu dahu gaga.
   (那愛吹虛的看自己挖過凹凸不平當作是整平的地。)
14.Knhlpa gsilung ga o ungat bi bowraw na.
   (海浪平靜的沒有一點波浪。)
15.Nhrus o maahlpa da.
   (原本斜坡而變成平坦了。)
16.Mghlpa dxgal su ka pspahan gaga.
   (那要蓋房子的地好像平坦。)
17.Nasi mhlpa ka dgiyaq ga o naa malu bi saan mniq.
   (如果那山很平坦一定很好居住。)
18.Mkmpshlpa ku pngpung sipaw ga saan mu mniq.
   (我很想把對面的山整平我要去居住。)
19.Mneghlpa bi ka dxgal namu hiya.
   (你們那裡的土地很平坦。)
20.Mnhlpa ka dxgal ga, daan rngsux do embrbuq da.
   (原來平坦過的土地被土石流沖刷後會成為坑洞。)
21.Mshhlpa bi ka ga namu niqan hiya.
   (你們住的地方很多平坦的地。)
22.Msnhlpa nami breenux hi empgeeluk o yaku mangal na.
   (我們為了搶那平坦的地而發生爭執,我得到了。)
23.Knrian mu hrus hiya o mtghlpa da.
   (我挖的坡地露出了平坦。)
24.Npshlpa su nhari ka pspahan su, knuwan ki isu nini!
   (蓋房子的地你應該趕快整平,要到什麼時候了。)
25.Ini pneghlpa pnslhpan na pdahik ka hana pbaya.
   (學徒剛開始刨時不平滑。)
26.Pnshlpa ku ka slaq do baka bi hmaan ka sipa uri da.
   (我整平好了水田秧苗剛好可以種了。)
27.Msdhriq bi ppshlpa na mdahik qcinuh ka tama su.
   (你爸爸刨的木板很平滑。)
28.Gaga pshlpa bi slaq ka tama su sayang.
   (今天你爸爸在整平水田。)
29.Wada ptghlpa btunux gmeelug dowras ka tama na.
   (他爸爸因開路整平懸崖的石頭而死。)
30.Usa sghlpa ptgsa tmaan ka pslhpa mdahik qcinuh.
   (去跟著你爸爸學刨平木板。)
31.Shlpa mu haya ka slaq na o biqan ku na sipa.
   (我幫他整平水田,他給我秧苗。)
32.Saw skhlpa rbuq elug ka seejiq gaga.
   (那人老是整平坑洞的路。)
33.Sknhlpa na smlaq ka pslhpa pspahan na uri.
   (他整平水田地像整平蓋房子的地一樣。)
34.Smhhlpa bi ka smlaq ta.
   (耕作水田需要整平。)
35.Sphlpa na knan ka elug na.
   (他請我整平他的路。)
36.Tghlpa bi ga o trilan asu skaya.
   (那比較平坦的地是飛機場。)
37.Gisu nami tmhlpa hmaan pajiq.
   (我們正在整平地種菜。)
38.Tmnhlpa nami trilan asu skaya bitaq sayang o 3 hngkawas da.
   (一直到現在有3年的時間我們忙著整平飛機場。)
39.Tnhlpa bi breenux ga o seejiq ga munan hiya.
   (那平坦地的主人是你們那裏的人。)
40.Tthlpa na hmaan bukuh o msgbiyan kdjiyax.
   (他經常整平種木瓜的地每天做到傍晚。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang