PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hlawax

hiyi seejiq(人體)
中文翻譯
詞性
(1)

msrqling [苗條、英俊]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hlawax
   (苗條、英俊)
2.dhlawax
   (苗條的人)
3.dmphlawax
   (瘦身的人)
4.dmpshlawax
   (要去瘦身的人)
5.dmpthlawax
   (瘦身的)
6.emphlawax
   (想要瘦身)
7.empshlawax
   (要去瘦身)
8.empthlawax
   (專……瘦身)
9.ghlawax
   (只……細的)
10.gmhlawax
   (只挑細的)
11.gmnhlawax
   (挑了細的)
12.gnhlawax
   (用來……細的)
13.gthlawax
   (拿細的)
14.hnlawax
   (原來苗條的)
15.khlawax
   (瘦的樣子)
16.kkhlawax
   (成為苗條)
17.kmnhlawax
   (看作苗條)
18.knhlawax
   (瘦弱的樣子)
19.maahlawax
   (變成苗條)
20.mghlawax
   (一樣苗條)
21.mhhlawax
   (都是細的)
22.mhlawax
   (會變瘦)
23.mkmhlawax
   (想變苗條)
24.mkmphlawax
   (想使……變苗條)
25.mneghlawax
   (英俊的)
26.mnhlawax
   (原來是苗條)
27.mshlawax
   (變成苗條)
28.msnhlawax
   (為了……細的而爭執)
29.mtghlawax
   (看起來瘦的)
30.nkhlawax
   (如果是苗條)
31.phlawax
   (使變瘦)
32.pneghlawax
   (苗條的)
33.pnshlawax
   (使苗條)
34.pphlawax
   (為了變苗條)
35.ppshlawax
   (使……變細)
36.pshlawax
   (使……變細)
37.ptghlawax
   (因瘦身而死)
38.sghlawax
   (和苗條一起)
39.shlawax
   (大部份苗條英俊的)
40.skhlawax
   (一定是細的)
41.sknhlawax
   (看作苗條)
42.smhhlawax
   (費時瘦身)
43.sshlawax
   (為了要變苗條)
44.tghlawax
   (比較英俊)
45.tmhlawax
   (忙著……細)
46.tmnhlawax
   (挑細的)
47.tnhlawax
   (苗條的父母)
48.tthlawax
   (拿細的)
49.hlwaxa
   (別用細的)
50.hlwaxan
   (使塑身)
51.hlwaxaw
   (別用細的)
52.hlwaxay
   (讓……苗條)
53.hlwaxi
   (使苗條)
54.hlwaxun
   (要把……細)
55.hlwxanay
   (不要用細的)
56.hlwaxani
   (讓……苗條)
目前無相關詞語
1.Tgbaka knhlawax ga ka risaw na.
   (那瘦的剛剛好是他的兒子。)
2.Embnat kntbnagan ka kuyuh na ga, “hlawax na”msa.
   (他的妻子已經過胖了, 他還說:「還瘦呢。」)
3.Mnbnat qnthran o hlawax sayang da.
   (原來是過胖現在瘦了。)
4.Nbownuk ptbnaw ka laqi mu o hlawax sayang da.
   (我的孩子曾是肥胖的但是現在苗條了。)
5.Wauwa mkdaya o mshlawax bi hnyigan dha.
   (北方的女孩他們的身材很苗條。)
6.Hlawax bi ka risaw na.
   (他的兒子很英俊。)
7.Dhlawax bi mnswayi dha ka lupung mu.
   (我朋友的兄弟姊妹都很苗條。)
8.Dmphlawax kana lutut namu ka yamu.
   (你們的親戚都在瘦身。)
9.Dmpshlawax hnyigan ka qpahun dha.
   (他們的職業是美體。)
10.Dmpthlawax gmaaw risaw ka dhiya ga o psmrtaun dha.
   (他們挑瘦身的年輕人去從軍。)
11.Emphlawax ta msa ku o rinah ku qthur.
   (我想要苗條卻越來越胖。)
12.“empshlawax ku”msa ka wauwa gaga.
   (那個女孩說:她要去瘦身。)
13.Empthlawax wauwa gmaaw ka risaw gaga.
   (那男青年專挑身體苗條的女孩。)
14.Ghlawax djima smqit ka yamu.
   (你們只砍細的竹子。)
15.Gmhlawax ku qhuni qmtul ka yaku.
   (我挑細的木頭砍。)
16.Gmnhlawax ku skuy psgaaw ngalun mu putus buji ka yaku.
   (我挑了細的箭竹作為箭桿。)
17.Gnhlawax mu djima smqit ka sowki bilaq nii.
   (這小鐮刀是我用來砍細的竹子。)
18.Gthlawax nami skuy o ini nami pdhjiq.
   (我們挑細的箭竹互不相讓。)
19.Qnqan mnarux bsiyaq do asi khlawax ka laqi mu mntbnaw bi.
   (我原來胖的孩子因為病了很久變得很瘦了。)
20.Kkhlawax mu o naa ku huya msa ka malu?
   (我要怎麼做才會苗條。)
21.Kmnhlawax qmita knan kana ka seejiq.
   (所有的人都把我看作很苗條。)
22.Mqsuqi knhlawax do saw reyray naqih taan da.
   (因為太瘦了看起來弱不禁風很難看。)
23.Ura su nanak isu wada su maahlawax dga!
   (你變苗條了真讓人羨慕。)
24.Mghlawax mu ka knhlawax su.
   (你苗條跟我一樣。)
25.Mhhlawax bi kana ka djima mu ungat qthur na.
   (我的竹子都很細沒有粗的。)
26.Mhlawax su knuwan da, ma su ida ki na!
   (什麼時候會變瘦,怎麼還是這樣。)
27.Mkmhlawax bi ka wauwa ga o rinah saw bnat qnthran.
   (那女孩的很想變苗條反而變得很肥胖。)
28.Mkmphlawax bi wauwa na ka bubu na.
   (他媽媽很想使她的女兒變苗條。)
29.Mneghlawax bi lutut dha ka risaw gaga.
   (那年輕男子的家族都很英俊。)
30.Mnhlawax ni mtbnaw ka laqi mu nii.
   (我這孩子過去是苗條的變胖了。)
31.Wada mshlawax hnigan na ka risaw na da.
   (他的兒子身材變成苗條了。)
32.Msnhlawax nami qhuni empgeeluk mhaal.
   (我們為了扛細木頭而發生爭執。)
33.Prajing mtghlawax ka laqi mu mntrurul.
   (我雙胞胎的孩子開始變瘦。)
34.Nkhlawax bi ka wauwa smkuxul knan hki msa ku!
   (喜歡我的女孩如果是苗條的那該多好!)
35.Mnarux ka wada phlawax knan.
   (生病使我身體變瘦。)
36.Ini pneghlawax ka mnswayi nami.
   (我們的兄弟姐妹不苗條。)
37.Pnshlawax su manu ka mnbabah su qnthran?
   (你用什麼方法使肥胖的身體變成苗條?)
38.Sptghuy mu sunan ka laqi mu o pphlawax mu hyaan.
   (我讓我的孩子跟你在一起是為了使他變苗條。)
39.Ppshlawax na hwinuk o pskrtan na hmabuk.
   (他用腰帶束緊使腰變細。)
40.Pshlawax bi hwinuk na ka risaw gaga.
   (那年輕男子很會使腰變細。)
41.Wada ptghlawax ka seejiq o niqan hug?
   (有人因瘦身而死嗎?)
42.Iya usa sghlawax hi ka isu saw rbunan qnthran.
   (像你那樣肥胖不要去跟苗條的人在一起。)
43.Shlawax ka seejiq alang hiya.
   (那部落的人大部份是苗條英俊。)
44.Saw skhlawax qwarux kuxul na ka tama mu tunun na brunguy rqling.
   (我爸爸要編小背簍的黃藤一定要細的。)
45.Qrasun mu balay ka sknhlawax ku dha qmita.
   (我很高興他們把我看作是苗條。)
46.Smhhlawax bi ka pshlawax hnigan.
   (要瘦身的很費時間去塑身。)
47.Sshlawax na o smtcicih mkan ka wauwa gaga.
   (那小姐為了要變苗條而節食。)
48.Tghlawax bi ga ka risaw o ga alang inu?
   (那比較英俊的年輕男子是那裏人?)
49.Gisu ku jiyax tmhlawax skuy psrakaw mu.
   (我在忙著砍細箭竹做床舖。)
50.Tmnhlawax ku djima psrwayun mu qmabil.
   (我挑細的桂竹做圍牆。)
51.Tnhlawax wauwa nii o ga kiyig sapah mu hiya.
   (這苗條女孩的父母住在我隔壁。)
52.Tayal tthlawax su djima hyaan su?
   (你拿那麼多細的桂竹要做什麼?)
53.Gmnhwinuk ku smpung o mneghlawax bi hwinuk ka kuyuh Truku.
   (我量腰部的時候太魯閣族婦女的腰都很細。)
54.Nkhwinuk su binaw mshlawax ga, ida su dha seeraun o!
   (如果你的腰細看看,一定很多人羨慕。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang