PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hkus

qnqaya tminun(編織工具)
中文翻譯
詞性
(1)

maxal pnungu nuqih o 1 bkiyan [一把麻纖維]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

dha hnigan krig o kingal pungu ksun, maxal kingal pungu o kingal hkus. [二根苧麻纖維稱一小綑(isil pungu),十小綑為一把苧麻纖維(hkus) ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang