PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hiyu

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

lnglgan mnsur [ 堅挺]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Hmuya ma msa hiyu ! Hiyu! ka qngqaya snaw?
   (為什麼男人的陰莖勃起來?)
2.Dmhiyu qngqaya kana ka dsnaw.
   (所有的男人陰莖都會勃起的人。)
3.Emphiyu bitaq knuwan ka sulay qtahi gaga?
   (那螞蟻的屁股翹起到什麼時候?)
4.Empshiyu sulay na saw mqiyut ka qtahi.
   (螞蟻屁股翹起像要攻擊。)
5.Qtahi o ghiyu na qmiyut ka sulay na.
   (螞蟻屁股翹起攻擊。)
6.Gmhiyu su qngqaya o mhuya su?
   (你陰莖勃起要做什麼?)
7.Gnhiyu qngqaya na ka snaw empshmu.
   (男人陰莖勃起小便。)
8.Hhiyu na hmuya ka sulay qtahi.
   (螞蟻屁股翹起做什麼?)
9.Asi khiyu quri baraw miying seedalan na ka wili.
   (水蛭升起身體尋找宿主寄身。)
10.Kmnhiyu ku qmita knparu qngqaya na.
   (他陰莖大到我把它看成勃起。)
11.Knhiyu qnqaya na o mdka waru rudux ga tbsqiran.
   (他陰莖勃起就像雞的脖子噎到樣子。)
12.Mghiyu utas laqi su ka utas laqi na.
   (我孩子陰莖勃起像你孩子一樣。)
13.Hmuya ma hmut mhiyu gmnlxan ka qngqaya su?
   (你的陰莖怎麼無緣無故勃起要做什麼?)
14.Mkmhiyu bi ka qngqaya mu o niqan lnglungun mu.
   (我的陰莖勃起來我有所意圖。)
15.Gaga mkmphiyu qngqaya ka rangi gaga.
   (沒規矩的人他想要他陰莖勃起。)
16.Mknhiyu kmeeki emphuqil ka bisur.
   (蚯蚓掙扎時就要死了。)
17.Ungat tngqtaan bubu mneghiyu bi utas na ka mirit.
   (公山羊見不得母羊生殖器就會勃起來。)
18.Mnhiyu ka qngqaya mu o qmita ku seejiq dga wada empayung da.
   (我陰莖勃起看到人時就縮起來了。)
19.Mshiyu ka utas laqi saw empshmu.
   (孩子的陰莖勃起好像要小便。)
20.Msnhiyu nami qngqaya na spdqras na seejiq.
   (我們為了他在人面前使陰莖勃起而吵架。)
21.Nangi na mtghiyu ka qngqaya na do sar shmu na da.
   (他剛剛使他的陰莖勃起就馬上解小便。)
22.Nhiyu binaw kiya su ga, ki qnduriq mu.
   (若你勃起看看,我會馬上逃開。)
23.Phhiyu bi ngungu gmatuk ka tama rudux.
   (交配時公雞的尾巴豎起來。)
24.Ini pneghiyu ka qngqaya snaw o niqan mnarux na.
   (男人的陰莖不會勃起是有病的。)
25.Pnhiyu utas ka huling o empungu utas na da.
   (狗生殖器勃起就會而打結了。)
26.Pshiyu sulay kmnbiyax qmiyut ka qtahi.
   (螞蟻豎起屁股用力刺。)
27.Musa ptghiyu manu ka qngqaya snaw?
   (男人陰莖的勃起因為什麼而死?)
28.Manu bi shiyu na ka qngqaya snaw?
   (男人的陰莖勃起是為了什麼?)
29.Saw skhiyu utas na qmita seejiq ka rungay.
   (猴子看到人陰莖總是勃起。)
30.Sknhiyu mu gmatuk ka ngungu psisuk ga mksa.
   (我把白鶺鴒翹著尾巴走路看作是像勃起。)
31.Smhhiyu bi ka qngqaya risaw.
   (年輕男孩的陰莖很容易勃起。)
32.Lngu na sphiyu knan ka qngqaya na o acix mu tmaqi qmqah.
   (他的陰莖本來要在我面前勃起我差一點把它踩下。)
33.Sshiyu na weewaan ka qngqaya na o kmtali hyaan ka wauwa da.
   (他讓他的陰莖勃起使女人嘔心。)
34.Tghiyu bi utas ka mirit o ini qita baka smayuk.
   (公羊生殖器不時勃起交配不會中斷。)
35.Iya jiyax tmhhiyu , ki skeini su angal samat.
   (別老讓陰莖勃起會讓你獵不到獵物。)
36.Tmnhiyu ku qmita tunux quyu mksa ka yaku.
   (我看到豎著頭滑行的蛇過去。)
37.Tthiyu na utas ka rungay o ki pxaan na rmangay.
   (猴子花很長的時間玩弄勃起的生殖器。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang