PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hika

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

tmiyu quri ga niqan [指地方]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

snlbu hiya [在那邊的省略字]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
 
 
 
Flag Counter
總流量:7751人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang