PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hibik

hiyi seejiq(人體)
中文翻譯
詞性
(1)

krut kntbnaw [胖紋]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hibik
   (胖紋)
2.dhibik
   (長胖紋者)
3.dmhibik
   (鞭打者)
4.dmphibik
   (鞭打成鞭紋者)
5.empeehibik
   (會有胖紋)
6.emphibik
   (使……有鞭紋)
7.empthibik
   (會有鞭紋)
8.enthibik
   (應該……有鞭紋)
9.gghibik
   (用……胖紋)
10.ghibik
   (使……有鞭紋)
11.gmhibik
   (只洗……紋)
12.gmnhibik
   (曾……成鞭紋)
13.gnhibik
   (用……有鞭紋)
14.hbhibik
   (那些胖紋)
15.hhibik
   (用來使……有鞭紋)
16.hmibik
   (使……凹紋)
17.hmnibik
   (使……有鞭紋)
18.hnabik
   (用過……有鞭紋)
19.khibik
   (有胖紋)
20.kkhibik
   (為了會有胖紋)
21.knthibik
   (使……有鞭痕的程度)
22.maahibik
   (變成胖紋)
23.mghibik
   (像……胖紋一樣)
24.mneghibik
   (容易有鞭紋)
25.mnhibik
   (曾長胖紋)
26.msnhibik
   (為了有胖紋……而發生爭執)
27.mtghibik
   (看到鞭痕)
28.mthibik
   (露出綁紋)
29.pneghibik
   (容易看出胖紋)
30.pnhibik
   (使……有鞭紋)
31.ptghibik
   (因有鞭紋而死)
32.pthibik
   (有繞紋)
33.sghibik
   (跟著胖紋的)
34.shibik
   (用來…有鞭紋)
35.skhibik
   (照樣有鞭跡)
36.sknhibik
   (看作是鞭紋)
37.smhhibik
   (很費時……胖紋)
38.sphibik
   (讓……長鞭紋)
39.tghibik
   (明顯有鞭紋)
40.tmhibik
   (玩胖紋)
41.tmnhibik
   (曾造成鞭紋)
42.tnhibik
   (成鞭紋的人)
43.tthibik
   (成鞭紋的程度)
44.hbika
   (別……成鞭紋)
45.hbikan
   (會有胖紋)
46.hbikaw
   (讓……有紋路)
47.hbikay
   (用……成鞭痕)
48.hbiki
   (打到有鞭痕)
49.hbikun
   (會用……有鞭痕)
50.hbkanay
   (別讓……有鞭痕)
51.hbkani
   (讓……有鞭痕)
 
目前無相關詞語
1.Maaturug ka laqi rbnaw do paru bi hibik baga na.
   (長胖的嬰兒手上的胖紋很大。)
2.Dhibik kntbnagan ka dhiya gaga.
   (他們都胖得長胖紋的人。)
3.Dmhibik smbut laqi ka rudan.
   (父母是專門鞭打孩子的人。)
4.Dmphibik ppsbut rdanan ka laqi.
   (孩子被父母鞭打使他們全身有鞭紋。)
5.Empeehibik kana hiyi na maaturug ka laqi su.
   (長胖的嬰兒會有胖紋。)
6.Emphibik ku smbut qaraw laqi mu ini qbahang rngagan.
   (我要用竹枝鞭打不聽話的孩子使他身上有鞭紋。)
7.Ini su qbahang rngagan o empthibik kana hiyi su snbtan.
   (你不聽話身上都會有被鞭打的鞭紋。)
8.Enthibik su smbut lqian su nanak, ma su hmut pthibik smbut laqi mu?
   (你應該鞭打自己的孩子有鞭紋就好了,為何隨便打我的孩子呢?)
9.Gghibik mu laqi rbnaw pupuh ka amung nii.
   (我要用這痱子粉拍打胖紋的嬰兒身上。)
10.Asi ghibik smbut qwarux knan saang na ka tama mu.
   (我爸爸氣得用藤條鞭打使我身上有鞭紋。)
11.Nii ku gmhibik trima laqi thngayan ruciq.
   (我只洗孩子身上的垢紋。)
12.Gmnhibik ku smbut qwarux laqi ka qtaan mu do, naqih kuxul mu duri.
   (我看到孩子身上用藤條鞭打過的鞭紋而使我又難過。)
13.Gnhibik mu smbut kacing ka djima nii.
   (我用這竹子鞭打牛使牛身上有鞭紋。)
14.Kana hbhibik ga o kntbnaw laqi maaturug.
   (所有那些胖紋是孩子長胖了。)
15.Hhibik mu smbut kacing ka qwarux gaga.
   (那個藤條是用來鞭打牛使牛身上有鞭紋。)
16.Kntbnagan risaw na o asi khibik ka waru na.
   (他的兒子胖得使脖子有胖紋。)
17.Kkhibik ka laqi rbnaw o qtaan pida maaturug.
   (想知道嬰孩有胖紋是要從嬰兒長胖時。)
18.Knthibik smbtan na qwarux laqi o bsiyaq mtdahung.
   (他用藤鞭打孩子使身上鞭打的瘀青長很久。)
19.Skur pntbiyax kntbnaw laqi ka maahibik .
   (孩子因過胖身上變成胖紋。)
20.Mghibik laqi na ka hibik laqi su.
   (你孩子的胖紋像他孩子的胖紋一樣。)
21.Mneghibik bi sbtan qaraw djima ka hiyi laqi.
   (用竹枝鞭打孩子身上容易有鞭紋。)
22.Mnhibik qnthran da laqi su ga?
   (你孩子曾胖過長胖紋嗎?)
23.Msnhibik nami laqi empgeeluk rmangay.
   (為了搶玩有胖紋的孩子而發生爭執。)
24.Mtghibik smbtan qaraw ka laqi ga,“ima smnbut sunan?”sun mu o ini tgsa.
   (看到孩子身上有竹枝鞭痕我問他:「誰打的?」不說。)
25.Mthibik papak na tnlayan qlubung ka bowyak gaga.
   (那山豬的腳因被套足陷阱套過而露出綁紋。)
26.Ini pneghibik ana maaturug ka laqi mu.
   (我的孩子肥胖不容易看出胖紋。)
27.Pnhibik smipaq ima ka hduq su gaga?
   (使你腳腋窩的鞭紋被誰鞭打的?)
28.Wada ptghibik pnsruan ka 1 laqi na.
   (他有一位孩子因被鞭打成有鞭紋而死。)
29.Asi pthibik qnrian wahir ka rbuqil mu.
   (我的梧桐樹被藤蔓繞著而有繞紋。)
30.Ga sghibik rmangay laqi ina na ka payi.
   (祖母去跟她媳婦的胖紋孩子一起玩。)
31.Shibik mu smbut kacing ka sbut nii.
   (這個鞭子是我用來鞭打牛使牛有鞭紋。)
32.Saw skhibik smbut laqi ana ini qnaqih ka laqi na.
   (他的孩子不壞照樣的鞭打成有痕跡。)
33.Mtlawa urat hduq na o sknhibik mu snbtan qmita.
   (我把腳腋窩筋瘀血看作是鞭紋。)
34.Kntbnaw laqi mu o smhhibik bi trmaan ruciq.
   (我的胖孩子很費時洗胖紋垢。)
35.Sphibik su psru kana ka laqi su o aji bi mowsa baga mu wa!
   (你讓我鞭打你的孩子長鞭紋我下不了手的!)
36.Tghibik bi pnsruan ga o laqi mgmirit ini qbahang.
   (那個鞭紋很明顯的是麻木不仁不聽話的孩子。)
37.Iya jiyax tmhibik laqi ka mha qmpahan, yahi rmangay gbiyan.
   (要去工作前不要忙於玩孩子的胖紋,晚上再回來玩。)
38.Tmnhibik ku msru laqi o tayal laqi msa ku psbrinah duri.
   (我後悔毒打孩子所造成的鞭紋。)
39.Tnhibik smbut hduq su ga o ima?
   (把你的腳腋窩打成鞭紋的人是誰呢?)
40.Tthibik na msru laqi o ini qita baka.
   (他毒打孩子成鞭紋不會節制。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32047人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang