PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hhuni

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

euda mhhuni [巫師做法(指專門害人的巫師)]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

mhmut nuda dha [作為怪異(例如衣服反穿)]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hhuni
   (巫師做法(指專門害人的巫師))
2.dmhhuni
   (施咒者)
3.dmphhuni
   (施咒者)
4.dmpthhuni
   (專門施法的人)
5.emphhuni
   (會施法詛咒)
6.empthhuni
   (專門施法詛咒)
7.ghhuni
   (用來施咒)
8.gmhhuni
   (找施咒)
9.gmnhhuni
   (曾施法詛咒)
10.gnhhuni
   (被施咒)
11.hmnuni
   (施咒過)
12.hmuni
   (對……施咒)
13.hnuni
   (被施咒)
14.khhuni
   (做施法詛咒)
15.kkhhuni
   (為了……施咒)
16.kmnhhuni
   (當作……施咒)
17.knhhuni
   (施法詛咒的樣子)
18.maahhuni
   (成為施法詛咒)
19.mghhuni
   (好像是施法詛咒)
20.mhhuni
   (施法詛咒)
21.mkmhhuni
   (想要施法詛咒)
22.mkmphhuni
   (想使……施咒)
23.mneghhuni
   (喜歡施咒)
24.mnhhuni
   (曾施法詛咒)
25.msnhhuni
   (為了施法詛咒……而發生爭執)
26.nhhuni
   (若……施咒)
27.phhuni
   (對……施咒)
28.pneghhuni
   (喜歡施咒)
29.pnhhuni
   (讓……作施咒者)
30.pphhuni
   (作施咒)
31.ptghhuni
   (因施咒而死)
32.sghhuni
   (跟著施法詛咒而去)
33.shhuni
   (作為施法詛咒)
34.skhhuni
   (老是施咒)
35.sknhhuni
   (看作……施法詛咒)
36.sphhuni
   (讓……作施法詛咒)
37.sshhuni
   (對……施咒)
38.tghhuni
   (比較會施法詛咒)
39.thhuni
   (都是施法詛咒)
40.tmhhuni
   (專門在施咒)
41.tmnhhuni
   (曾專門……施咒)
42.tnhhuni
   (施法詛咒的人)
43.tthhuni
   (作施法詛咒)
44.hhnia
   (別對……施咒)
45.hhnian
   (對……施咒)
46.hhniaw
   (對……施咒)
47.hhniay
   (別對……施咒)
48.hhnii
   (去對……施咒)
49.hhniun
   (要對……施咒)
50.hhneanay
   (別對……施咒)
51.hhneani
   (對……施咒)
 
目前無相關詞語
1.Gnegihat na plukus ka laqi o mdka mhhuni maux mlukus.
   (他急忙給孩子穿衣服就像黑巫師穿反了衣服。)
2.Pusu hhuni ka payi na.
   (他祖母是施法詛咒大師。)
3.Dmhhuni kana ka ga alang su, hay ga?
   (你村子裏都是專門施法詛咒的人,不是嗎?)
4.Kana dmphhuni ga o iya dai sapah dha.
   (別經過那些施法詛咒的人家。)
5.Dmpthhuni kana ka lutut dha.
   (他們的親戚都是專門施法詛咒的人。)
6.Emphhuni ka bubu mu uri.
   (我母親也將成為專門施法詛咒的人。)
7.Empthhuni alang nami hi ka dpayi gaga.
   (那些老婦女是在我們村落專門施法詛咒的人。)
8.Ghhuni na ka mmayas tnbgan na.
   (他飼養的靈鳥是他用來施咒的。)
9.Gmhhuni saw hhniun na ka mhhuni.
   (黑巫師專門找施咒的對象。)
10.Gmnhhuni alang nami hi o wada pkngatun da.
   (我們部落那邊曾專門施法詛咒過的人被人消滅了。)
11.Gnhhuni na ka seejiq o hbaraw wada mhuqil.
   (因被他施咒的人有很多死了。)
12.“Iya khhuni ka isu”sun mu ka lupung mu.
   (我對我朋友說:「你不要做施法詛咒的人。」)
13.Kkhhuni su o ini pqaras sunan kana ka seejiq.
   (為了你的施咒所有的人都不高興。)
14.Kmnhhuni su knan o qtaan sa ku manu?
   (你從那一點看我當作是施法詛咒的人?)
15.Knhhuni na o ini pntqita seejiq.
   (他一看到人就詛咒。)
16.Mggkla ta bi kiya o ga maahhuni sayang da.
   (我們很熟悉的那個人現在成為施法詛咒的人。)
17.Qnita mu o ki bi saw mghhuni ka seejiq gaga.
   (我看他好像是施法詛咒的人。)
18.Mhhuni o phuqil seejiq ni pkuudus seejiq.
   (施法詛咒的人會使人死及使人活。)
19.Nasi su mkmhhuni o iya eniq alang hini.
   (如果你想作施法詛咒的人就別留在這部落。)
20.Mkmphhuni ku hyaan o tduwa?
   (我想使他成為施咒的人,可以嗎?)
21.Mneghhuni bi ka seejiq alang hiya.
   (那部落的人很喜歡施咒的人。)
22.Mnhhuni ka payi mu o malax da.
   (我祖母曾是施法詛咒人她放棄了。)
23.Msnhhuni nami mhhuni alang hiya o huya mu psai buji.
   (我們為了那部落巫師施法詛咒而發生爭執,我差一點用箭射殺他。)
24.Nhhuni su laqi mu binaw isu ga ni, kasi ta pdeadas o.
   (若你對我孩子施咒看看,我會跟你同歸於盡。)
25.Iya phhuni alang hini, kaway su dha ha!
   (別對這部落施咒,他們會對你不利!)
26.Ini pneghhuni ka alang nami hiya.
   (我們的部落不喜歡施咒。)
27.Pnhhuni na ka laqi na o ini skuxul.
   (他曾讓他的孩子作施咒的人但他孩子不喜歡。)
28.Pphhuni su o ida su ki na?
   (你還在作施咒嗎?)
29.Mhhuni su o enjiya su ptghhuni hiya ha!
   (你施咒不要施咒到死喔!)
30.Wada sghhuni hi ka laqi na.
   (他孩子去施法詛咒的人那裡。)
31.Shhuni na o ki ka qpahun na.
   (作為施法詛咒的人是他的工作。)
32.Ma su saw skhhuni , saw ki nuda su o malu?
   (你怎麼老是施咒,你這麼做好嗎?)
33.Sknhhuni mu qmita ka msapuh.
   (我把祭師看作是施法詛咒的人。)
34.Sphhuni na dmudug ka laqi na.
   (他鼓勵讓他孩子作施法詛咒的人。)
35.Manu bi pusu na ka sshhuni su hiyaan?
   (你對他施咒到底是什麼原因?)
36.Tghhuni bi ga ka jiyamu nanak.
   (那比較會施法詛咒人的是你們自己人。)
37.Thhuni kana ka alang hi do ungat euda.
   (那部落都是施法詛咒的人無路可走。)
38.Ga tmhhuni alang hi ka payi na.
   (他祖母專門在那部落施咒。)
39.Tmnhhuni ku smipaq ka yaku.
   (我曾專門殺施法詛咒的人。)
40.Tnhhuni nii o ensaan na paangal paah Pais.
   (這施法詛咒的人是他從阿美族那裏學來的。(Pais是指阿美族))
41.Tthhuni na o tmabug mmayas.
   (他作施法詛咒人同時養了靈鳥(巫師鳥)。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang