PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
baang

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

quri tgbrah sahah [房屋的正面]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

tgbrah srakaw [床的正面]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(3)

seejiq raaw [外人 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(4)

quri narat ni iril [指人的左右邊(側面)]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(5)

msbaang [躺一下 ]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.beebaang
   (外人)
2.dmpeebaang
   (專門量房屋正面的人)
3.empeebaang
   (正面要向……)
4.emptbaang
   (做正面的……)
5.gbaang
   (做為正面的……)
6.gmbaang
   (要在正面……)
7.gmnbaang
   (做過房屋正面的……)
8.gnbaang
   (用來量房屋的正面)
9.kbaang
   (做房屋正面……)
10.kkbaang
   (正面就……)
11.kmbaang
   (從正面……)
12.kmnbaang
   (看作是正面一樣)
13.knbaang
   (正面的樣子)
14.maabaang
   (變成正面)
15.mgbaang
   (像……正面一樣)
16.mkbbaang
   (沿著正面……)
17.mkmpbaang
   (想……正面)
18.mnegbaang
   (喜歡正面……)
19.msnebaang
   (為了……正面而爭執)
20.nbaang
   (原來……正面)
21.nkbaang
   (如果正面……)
22.npkbaang
   (正面應該……)
23.pkbaang
   (讓……正面)
24.pnegsbaang
   (喜歡躺……)
25.pnkbaang
   (原來讓……側睡)
26.ppkbaang
   (喜歡讓……側睡)
27.sbaang
   (躺一下)
28.skbaang
   (老是從側面阻擋……)
29.sknbaang
   (從……側面)
30.snegbaang
   (用側身推)
31.tgbaang
   (在……正面)
32.tkbaang
   (誤……)
33.tmbbaang
   (專門……正面)
34.tbeanga
   (別做……正面)
35.tbeangan
   (從……正面)
36.tbeangaw
   (正面的……)
37.tbeangay
   (不要……正面)
38.tbeangi
   (讓……正面)
39.tbeangun
   (要放……正面)
40.tbnganay
   (不要……正面)
41.tbngani
   (正面……)
   
1.Knlbangan baang sapah mu o tmtrulun baga.
   (我家的正面寬度約36台尺。)
2.Seejiq beebaang ka dhiya.
   (他們是外人。)
3.Dmpeebaang smpung knlbangan sapah ka dhiya.
   (他們是專門量房屋正面的寬度的人。)
4.Empeebaang sapah mu o empqquri nklaan hidaw.
   (我家的正面要向東。)
5.Emptbaang ku qmabil ka yaku, gpucing qmabil ka isu.
   (你做側面的牆我做正面的牆。)
6.Gbaang mu tmapay ka nii.
   (這個是我要做房屋正面的橫樑。)
7.Gmbaang su sapah phiyug erut o peeniq ska ka rhngun.
   (你豎起房屋正面的柱子時要把門安置在中間。)
8.Gmnbaang ku qmabil ka yaku.
   (我做過房屋正面的牆壁。)
9.Gnbaang mu sapah smpung ka spngan nii.
   (這量器是我用來量我房屋的正面。)
10.Asi kbaang nanak qbili ka isu ni sangay da.
   (你只做房屋正面的牆就休息。)
11.Kkbaang na ka sapah su o iya pniqi dha rhngun.
   (你家的正面就不要有兩個門。)
12.Kmbaang hmtur knan.
   (從正面阻擋我。)
13.Kmnbaang dha qmita tgpucing sapah mu ka dhiya.
   (他們把我家的側面看作是正面一樣。)
14.Knbaang sapah su o ini tuku knlbangan na.
   (你家的正面不夠寬。)
15.Bnarah na smmalu ka sapah na o maabaang ka entgpucing.
   (他重建的房屋側面變成正面。)
16.Mgbaang sapah su ka sapah mu.
   (我家的正面像你家一樣。)
17.Mkbbaang dgiyaq dmahaw ka baki mu.
   (我祖父沿著山的正面放樹上套頸陷阱。)
18.Mkmpbaang ku quri ryaxan hidaw smmalu sapah ka pxal da.
   (下一次蓋房屋時我想把正面朝向西方。)
19.Mnegbaang bi quri hunat smnlaan dha sapah ka alang hiya.
   (那個部落蓋房屋喜歡正面朝南。)
20.Msnebaang nami sapah pniqan na dha rhngun.
   (我們為了房屋正面做兩個門發生爭執。)
21.Nbaang sapah na o mnqquri hunat.
   (他的房屋原來正面朝南。)
22.Nkbaang mqquri hunat ka sapah su, naa ki ka malu taan.
   (你房屋的正面如果是朝南該有多好看。)
23.“npkbaang quri ryaxan hidaw ka sapah su”sun mu ka hiya o ini sruwa.
   (我對他說:「你的房屋正面應該向西」,他不肯。)
24.Pkbaang peetaqi.
   (讓他正面睡。)
25.Ma su ini pnegsbaang mtaqi?
   (你怎麼不喜歡躺一下呢?)
26.Pnkbaang na paataqi ka laqi o ga mksapa da.
   (原來他讓孩子側睡的,現在仰著睡了。)
27.Ppkbaang bi paataqi lqian ka bubu na.
   (他母親喜歡讓他孩子側睡。)
28.Sbaang ku cicih han.
   (我躺一會兒。)
29.Saw skbaang euda mu.
   (他老是從側面阻擋我的去路。)
30.Sknbaang ku na elug msru.
   (他從路的側面襲擊我。)
31.Snegbaang ku na smikul.
   (他用側身推我。)
32.Emptaqi ku tgbaang srakaw ka yaku.
   (我要睡在床的正面。)
33.Tkbaang embahang.
   (誤聽。)
34.Ga tmbbaang srakaw smmalu ka baki mu.
   (我祖父專門在做床的正面。)
35.Iya sbrxi paataqi baang srakaw ka laqi rbnaw.
   (不要讓男嬰翻覆睡在床邊。)
36.Sdmaay ta psbaang pusu qhuni tnbsqran seejiq ka hiya.
   (我們讓他在別人吊死的樹下休息作惡夢。)
37.Mtaqi ku baang ka yaku o taqi driq ka isu.
   (我睡床緣你睡靠牆的床角。)
38.Ttdriq kana o tmbbaang ku ka yaku.
   (大家都在床角,我喜歡在床緣。)
39.Mtgeenduk quri baang ka sapah Truku.
   (太魯閣族房子的門很明顯都在正面。)
40.Baka ka tmhghaw da, tkbaang teuqu ka duma do o!
   (悄悄的說話夠了,有的會誤解而嘔氣了。)
 
 
 

線上流量:8人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang