PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hduq

hiyi seejiq(人體)
中文翻譯
詞性
(1)

skur pungu [膝窩]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mgbqru mu ka hduq su gaga.
   (你腳腋窩的肉瘤像我的一樣。)
2.Hmut embbru urat hduq na ka kuyuh gaga.
   (那婦女腳窩上有很多血管凸出。)
3.Mgbungu hiqur su ka bungu hduq na.
   (他手腋窩腫塊像你腳腋窩的腫塊一樣。)
4.Pnbungu manu ka hduq su gaga?
   (你腳腋窩是怎麼腫起來?)
5.Mtlawa urat hduq kuyuh mu o skndahung mu qmita.
   (我把我妻子腳腋窩上的筋看做是瘀血。)
6.Tayal eran hduq su.
   (你腳窩有很多暴筋。)
7.Deeran hduq babaw mndurug ka lutut dha.
   (他們的親戚生產過後腳窩都有暴筋。)
8.Mksaw tama na empeeran hduq ka laqi gaga.
   (那孩子腳窩會像他爸爸會有暴筋。)
9.Gmeeran ku hduq smapuh o ini kmalu ana kingal.
   (我只治療腳窩暴筋連一個都沒有治好。)
10.Kmneeran qmita hduq mu o bilaq ka naku nhiya ka lala.
   (你看我的腳窩長滿暴筋但我的很少他的更多。)
11.Msneeran ku hduq mu phlisan dha.
   (我為了腳窩上的暴筋被他們譏笑發生爭吵。)
12.Duma kuyuh o ini pnegeeran hduq dha ana dmnuuy laqi.
   (有些生產過的婦女腳窩上也不會長暴筋。)
13.Dnuuy na laqi ka skeeran hduq na.
   (生孩子是她有腳窩暴筋的原因。)
14.Smeeeran bi hduq kuyuh ka mtucing laqi.
   (婦女生產後腳窩上會長滿暴筋。)
15.Erana ta bi hduq ita uri ha msa ku kmtali.
   (我也擔心可能得到腳窩暴筋。)
16.Eranay su bi ka hduq su empaanaqih taan da.
   (你腳窩不要長暴筋不然會不好看。)
17.Ga mtghangas hnngasan sowki hduq ka tama su.
   (你爸爸的小腿看到鐮刀割痕。)
18.Smkur hduq tluung mtaqi.
   (卑躬屈膝地睡著。)
19.Pnhibik smipaq ima ka hduq su gaga?
   (使你腳腋窩的鞭紋被誰鞭打的?)
20.Mtlawa urat hduq na o sknhibik mu snbtan qmita.
   (我把腳腋窩筋瘀血看作是鞭紋。)
21.Tnhibik smbut hduq su ga o ima?
   (把你的腳腋窩打成鞭紋的人是誰呢?)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang