PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hdhik

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun hmdhik [凱旋歡呼,引以自豪的歡呼]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.hdhik
   (凱旋歡呼,引以自豪的歡呼)
2.dmphdhik
   (凱旋歡呼者)
3.emphdhik
   (會凱旋歡呼)
4.ghdhik
   (向……凱旋歡呼)
5.gmhdhik
   (等待……凱旋歡呼)
6.gmnhdhik
   (凱旋歡呼過)
7.hhdhik
   (凱旋歡呼的樣子)
8.hmdhik
   (凱旋歡呼)
9.hmndhik
   (凱旋歡呼過)
10.hnhdhik
   (曾……凱旋歡呼聲)
11.khdhik
   (都是凱旋歡呼聲)
12.kkhdhik
   (要凱旋歡呼)
13.kmnhdhik
   (當作……凱旋歡呼)
14.knhdhik
   (凱旋歡呼聲)
15.mghdhik
   (像……凱旋歡呼一樣)
16.mkmhdhik
   (想凱旋歡呼)
17.mkmphdhik
   (想請……凱旋歡呼)
18.mneghdhik
   (喜歡凱旋歡呼)
19.msnhdhik
   (為了凱旋歡呼……而起爭執)
20.nhdhik
   (應該……凱旋歡呼)
21.phdhik
   (讓……凱旋歡呼)
22.pneghdhik
   (會凱旋歡呼)
23.pnhdhik
   (凱旋歡呼的聲音)
24.sghdhik
   (跟著……凱旋歡呼)
25.shdhik
   (告知……凱旋歡呼)
26.skhdhik
   (一定要凱旋歡呼)
27.sknhdhik
   (像……凱旋歡呼)
28.smhhdhik
   (需要凱旋歡呼)
29.sphdhik
   (請……凱旋歡呼)
30.tghdhik
   (比較會凱旋歡呼)
31.tmhdhik
   (專門……凱旋歡呼聲)
32.tmnhdhik
   (專門期待……凱旋歡呼聲)
33.tnhdhik
   (凱旋歡呼的人)
34.tthdhik
   (當……凱旋歡呼)
35.hdhka
   (別凱旋歡呼)
36.hdhkan
   (凱旋歡呼)
37.hdhkaw
   (要凱旋歡呼)
38.hdhkay
   (別凱旋歡呼)
39.hdhki
   (去凱旋歡呼)
40.hdhkun
   (要凱旋歡呼)
41.hdhkanay
   (別凱旋歡呼)
42.hdhkani
   (讓……凱旋歡呼)
  
目前無相關詞語
1.Ini namu angal ka tunux pais o iya hdhik.
   (沒有馘首的別凱旋歡呼。)
2.Dmphdhik mnangal pais ka Truku sbiyaw.
   (以前馘首過的太魯閣族人會凱旋歡呼。)
3.Mangal nami 2 ka pais o emphdhik nami mn2.
   (當我們馘首兩個我們會凱旋歡呼兩次。)
4.Ghdhik su mnan o gnhiyug babaw pngpung mtreura balay, ki ka bhangan.
   (當你向我們凱旋歡呼時你們要站在明顯的山峰上才會聽到。)
5.Gmhdhik ku embahang o ungat bi wah!
   (我等待凱旋歡呼的聲音,沒有呢!)
6.Gmnhdhik ku smpi o malu utux mu.
   (我在夢中夢到凱旋歡呼的聲音覺得好幸運。)
7.Hhdhik dha o tsrbagan bi bhangan.
   (他們凱旋歡呼的聲音聽起來不清楚。)
8.Hnhdhik dha ga, qbahangan o mn2.
   (他們聽到兩次的凱旋歡呼聲。)
9.Asi khdhik kana ka tkblnga dgiyaq ga o kla su ha mnangal 5 ka pais.
   (滿山迴盪凱旋歡呼的聲音,原來取了五個首級。)
10.Kkhdhik namu o asi endka kana.
   (你們要凱旋歡呼時都要一起歡呼。)
11.Kmnhdhik nami embahang ga mlawa kmjiyax qmpah.
   (我們誤把呼叫工作的人吃中飯當作是凱旋歡呼的聲音。)
12.Knhdhik na o mdka kndalih sipaw nii bhangan.
   (他凱旋歡呼的聲音就像在對面一樣聽的見。)
13.Mghdhik nami ka hdhik dha gaga.
   (他們的凱旋歡呼像我們一樣。)
14.Mkmhdhik ku o ini iyah hdhik mu sqhaan ku.
   (我想凱旋歡呼因沙啞叫不出來。)
15.Mkmphdhik ku sunan bbaraw gjiras su ka isu.
   (我想請你凱旋歡呼因你聲音大。)
16.Mneghdhik bi mqaras mnangal pais ka snaw Truku.
   (太魯閣族男人馘首後很喜歡凱旋歡呼。)
17.Msnhdhik nami aji hiya ka mnangal pais.
   (我們為了他不是馘首的人而凱旋歡呼起爭執。)
18.Nhdhik su ka nngalan su pais da, kkla kana alang ga.
   (你應該凱旋歡呼讓部落知道你有馘首。)
19.Ma su phdhik aji hiya ka mnangal pais da!
   (你怎麼讓不是馘首的人凱旋歡呼呢!)
20.Ini pneghdhik ana mnangal pais ka alang hiya.
   (那村落雖然馘首也不會凱旋歡呼。)
21.Pnhdhik su o bhangan nami kana alang.
   (你凱旋歡呼的聲音我們村落都聽到了。)
22.Hmdhik siida o sghdhik nami ka yami uri.
   (凱旋歡呼時我們也會跟著歡呼。)
23.Mnangal pais ka Truku o shdhik dha pwaela pgkla alang.
   (太魯閣族人馘首時先告知部落凱旋歡呼。)
24.Saw skhdhik ana aji tunux pais ka nangal na.
   (雖然不是馘首他卻一定要凱旋歡呼。)
25.Sknhdhik na mnangal pais ka dmnuuy ita nanak
   (他殺自己人像是向敵人馘首凱旋歡呼。)
26.Smhhdhik bi ka mnlala mangal pais.
   (多次去馘首的需要凱旋歡呼。)
27.Ini tduwa sphdhik txaun ka nngalan pais.
   (自己馘首的不能請別人來凱旋歡呼。)
28.Tghdhik bi risaw ga o qaras na hana mangal tunux pais.
   (那比較會凱旋歡呼的男青年因初次馘首而樂。)
29.Tmhdhik nami embahang nngalan dha 3 tunux pais ka kana alang.
   (我們專門聽他們將三個敵人馘首凱旋歡呼的聲音。)
30.Tmnhdhik nami psmiyah wada mdkrang.
   (我們專門期待他們馘首凱旋歡呼過的呼聲。)
31.Tnhdhik jiras ga o ida hiya duri.
   (那馘首凱旋歡呼的人又是他。)
32.Tthdhik nami embahang do tdjiras nami qaras.
   (當我們聽到馘首的凱旋呼聲我們非常興奮。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang