PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hdayu

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun hmdayu [帶便當]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

sqpahan uqun dqras [黏在臉上]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

kuyuh tna mshjil wada seejiqun [未婚懷孕]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kbtlanay ta phdayu ka lupung paru.
   (我們蒸糯米讓親家帶回去做飯包。)
2.Iya hdayu ka saman, emphapuy ku ka uqun ta.
   (明天不要帶便當,我會煮我們要吃的飯。)
3.Laqi empatas o dmphdayu kdeaxun dha.
   (學生帶便當做他們的午餐。)
4.Emphdayu su manu ka saman?
   (明天你要帶什麼便當?)
5.Empthnhdayu ka qpahun nami.
   (我們是做便當的工作。)
6.Ghdayu mu mapa ka rawa nii.
   (這簍子是我要用來揹便當。)
7.Hhdayu misu siyang ka saman.
   (明天我會給你帶豬肉便當。)
8.Asi khdayu nanak kana ka kdeaxun nami sayang.
   (我們今天中餐都吃便當。)
9.Kkhdayu su sari o hjyaani ku uri.
   (若你要帶芋頭便當順便也帶給我。)
10.Kmnhnhdayu bunga qmita hndayu mu lmbay ka dhiya.
   (他誤把我山藥飯看作是地瓜便當。)
11.Knhdayu na butul o smeura bi kana.
   (每個人都羨慕他帶糯米飯便當。)
12.Saman o mkmhdayu ku bunga.
   (明天我想要帶地瓜便當。)
13.Mneghdayu bi idaw gnmaxan bunga ka kuyuh mu.
   (我太太很喜歡帶地瓜飯便當。)
14.Msnhdayu nami ini tuku uqun.
   (我們為了帶的便當不夠吃而起爭執。)
15.Bubu mu o phdayu bi pncsiyusan balung.
   (我母親很會讓我帶煮炒蛋便當。)
16.Mnegnkan mtalux ka tama mu ini pneghdayu .
   (我父親喜歡熱食,不喜歡便當。)
17.Pnhdayu na knan o lala bi damat.
   (他為我做的便當菜很多。)
18.Ini ku hdayu o niqan saun mu sghndayu .
   (我不帶便當是我有提供便當的人。)
19.Ima ka shdayu su?
   (你為誰帶便當?)
20.Saw skhdayu samat ka lupung mu.
   (我的朋友必須帶獸肉便當。)
21.Sknhdayu na nanak mkan ka hndayu taxa.
   (他把別人的便當當作自己的便當來吃。)
22.Smhdayu bi ka laqi empatas.
   (學生很需要便當。)
23.Sphdayu na knan ka tutu qsurux.
   (他讓我帶魚罐頭的便當。)
24.Tghdayu na ka brigun dha balay.
   (他做的便當賣氣比較很好。)
25.Tmnhdayu ku paah krsagun mu ka yaku.
   (我從年輕時就做過便當。)
26.Tnhdayu ni o mkla bi smmalu hndayu.
   (做這便當的主人很會做便當。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang