PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
abuh

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

brah seejiq seemran [胸懷]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

lubuy ghak tluan mhuma [種子袋]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

dxgal gnquhan rudux ni qbhni [飛禽在地上洗濯挖成的窪地]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(4)

qabang seemran laqi [懷著孩子在胸前用的毯子(揹帶)]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmeabuh
   (抱著)
2.dmpteabuh
   (專做種子袋的人)
3.emkeabuh
   (選擇種子袋)
4.empeabuh
   (要抱著)
5.empkkeabuh
   (各自……種袋)
6.empteabuh
   (專門製作種袋)
7.geabuh
   (用來揹的)
8.gmeabuh
   (用種子袋)
9.gmneabuh
   (抱過)
10.gneabuh
   (用過種子袋)
11.keabuh
   (抱著)
12.kkeabuh
   (抱著)
13.kmeabuh
   (用種子袋)
14.kmnebuh
   (用過……種子袋)
15.kneabuh
   (被抱過)
16.meabuh
   (將用種子袋)
17.mgeabuh
   (像……種子袋)
18.mkmeabuh
   (想要抱)
19.mkmpeabuh
   (想要叫誰抱)
20.mmeabuh
   (正要做種子袋)
21.mnabuh
   (抱過)
22.mnegeabuh
   (喜歡抱)
23.msneabuh
   (為了抱……而爭執)
24.mtgeabuh
   (種子袋看得到)
25.neabuh
   (種子袋的主人)
26.nkeabuh
   (應該各自帶種子袋)
27.peabuh
   (請求抱)
28.pkeabuh
   (做種子袋)
29.pneabuh
   (被抱)
30.pnegabuh
   (適應抱)
31.ppeabuh
   (常常給抱)
32.ptgeabuh
   (因抱孩子而死)
33.seabuh
   (用種子袋裝)
34.sgeabuh
   (依靠種子袋)
35.skeabuh
   (老是用……種子袋)
36.skneabuh
   (當作……抱)
37.smeabuh
   (很煩……的抱)
38.speabuh
   (給別人用)
39.sseabuh
   (為……挖土)
40.teabuh
   (去給抱……)
41.teeabuh
   (抱著)
42.tgeabuh
   (比較會顧)
43.tmeeabuh
   (抱著)
44.tmneabuh
   (抱著)
45.tneabuh
   (種子袋的主人)
46.tteabuh
   (經常抱)
47.keebuha
   (不要抱)
48.keebuhan
   (用抱著)
49.keebuhaw
   (讓……帶種子袋)
50.kbuhay
   (讓……在種子袋)
51.kbuhi
   (帶種子袋)
52.kbuhun
   (要用背帶抱)
53.kbhanay
   (別用種子袋)
54.kbhani
   (用種子袋)
  
目前無相關詞語
1.Ga mniq abuh bubu ka pihiq.
   (嬰孩在母親懷裡。)
2.Dmeabuh laqi ka bubu.
   (母親們都把孩子抱在懷裡。)
3.Dmpteabuh ghak smmalu ka kyikuyuh gaga.
   (那些婦女都是專門做種子袋的。)
4.Emkeabuh su manu ka mhuma su trabus?
   (你要用哪一個種子袋裝花生種子?)
5.Empeabuh ku laqi ka yaku.
   (我要把孩子抱在懷裡。)
6.Empkkeabuh ta nanak ka mhuma layan.
   (我們各自帶種子袋種綠豆。)
7.Empteabuh ku smais ka saman.
   (明天我要專門縫種子袋。)
8.Geabuh mu laqi ka qabang nii.
   (這布毯是我揹孩子用的。)
9.Gmeabuh ku mhuma sqmu gneabuh tama ka yaku.
   (我用爸爸的種子袋來種玉米。)
10.Gmneabuh ku laqi mapa bunga ka shiga.
   (昨天我抱著孩子揹地瓜。)
11.Gneabuh mu mhuma payay o ga sgeabuh swayi mu snaw da.
   (我用過的種子袋,被我弟弟拿去用了。)
12.Iya keabuh laqi ka mkraaw su yayung.
   (別抱著孩子過河。)
13.Aji su kkeabuh laqi ka muda dowras o paani.
   (為了過懸崖不抱孩子,就用揹的。)
14.Kmeabuh ghak phmaun.
   (把種子放在種子袋裡。)
15.Kneabuh bubu kana ka laqi.
   (孩子們都曾被母親抱在懷裡過。)
16.Tmukuy basaw sayang o meabuh ku abuh tama.
   (今天我要用爸爸的種子袋來播種小黍。)
17.Ki bi saw mgeabuh mu ka abuh na gaga.
   (他的種子袋好像是我的一樣。)
18.Mkmeabuh ku dmuuy laqi su rbnaw.
   (我很想抱你的嬰兒。)
19.Mkmpeabuh ku pduuy laqi mu hyaan o lmingis ebuhan seejiq ka laqi mu.
   (我想讓他抱我的孩子,但我孩子給人抱就會哭。)
20.Mmeabuh ku bi do empiyaw mhgliq ka abuh mu.
   (我正要帶種子袋時,忽然裂開了。)
21.Mnabuh laqi kana ka bubu.
   (所有的母親都抱過孩子。)
22.Mnegeabuh bi smbal laqi ka bubu.
   (母親喜歡用帶子抱孩子。)
23.Msneabuh nami laqi ruan dha bkiluh.
   (我們為了孩子給人抱而被皮膚病傳染發生爭執。)
24.Ga mtgeabuh ga ka abuh na o miying ngngalan nnaku.
   (他的種子袋看得到在那裡,他還是要我的。)
25.Neabuh bubu ka ga su jiyun gaga.
   (你用的種子袋是母親的。)
26.Nkeabuh su nanak ka mhuma baun, qlingaw su ki da lux su sgeabu mu dga!
   (你應該自己帶種子袋種南瓜,你怎麼老是要用我的種子袋呢!)
27.Peabuh buan ka laqi.
   (孩子要母親抱在懷裡。)
28.Pkeabuh smais.
   (縫製種子袋。)
29.Pneabuh ta buan kana ka laqi siida.
   (我們小的時候,都曾被母親抱在懷裡。)
30.Ma su ini pnegabuh laqi, hmuya?
   (你為什麼抱孩子感到不適應,為什麼呢?)
31.Ppeabuh bi knan ka laqi na o yaku ka sklaan na.
   (他的孩子常常讓我抱,他比較親近我。)
32.Mabuh su laqi muda dowras o daa su ptgeabuh laqi ha.
   (你抱著孩子經過懸崖時,可得小心不要摔死。)
33.Seabuh na lubuy ka ghak hmaun.
   (他把種子放在種子袋裡。)
34.Ma su saw sgeabuh knan.
   (你為什麼來我這裡依靠我的種子袋?)
35.Saw skeabuh entaxa ka hiya.
   (他老是喜歡用別人的種子袋。)
36.Skneabuh na laqi na nanak ka laqi ata na.
   (他把他嫂嫂的孩子當作自己孩子抱在懷裡。)
37.Smeabuh bi ka laqi.
   ((俚)小孩很煩的抱。)
38.Speabuh na hyaan ka abuh na.
   (他的種子袋給別人用。)
39.Bubu rudux o sseabuh na trima dxgal ka wawa na.
   (母雞為小雞挖土洗滌。)
40.Teabuh buan ka laqi.
   (孩子去給母親抱在懷裡。)
41.Teeabuh laqi kana ka bubu o wana hiya ka ini keabuh.
   (所有的母親都在抱孩子,只有她沒有抱。)
42.Tgeabuh bi wawa ka bubu rudux ga o kmswawa balay.
   (母雞會呵護小雞,是比較會顧小雞。)
43.Ga jiyax tmeeabuh rmangay laqi ka ina su.
   (你媳婦一直在逗弄孩子在懷裡。)
44.“tmneabuh ku kmlawa laqi ina”msa ka payi na.
   (她婆婆說:「她顧媳婦的孩子在懷裡。」)
45.Ima ka tneabuh kha gaga?
   (所有種子袋的主人是誰?)
46.Tteabuh na laqi o bitaq na tcipan dqras.
   (他經常抱孩子甚至親了孩子的臉。)
47.Psbngut bi rbuhan na ka rabuh.
   (情人使他的對方常打噴嚏。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang