PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
hbalut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

saw hibaw [像似鋒銳、鋒利、鋒刃的]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Btunux saw hbalut o ini ku qita yaku na.
   (我從來沒有看過尖銳的石頭。)
2.Dmpthbalut btunux ka qpahun dha o yaa dha hyaun pini?
   (他們專採鋒銳的石頭不知道要做什麼?)
3.Daan rngsux ka ayug hiya o empeehbalut btunux kana.
   (土石流沖刷過的溪石都會成鋒利的石頭。)
4.Empthbalut ku btunux yaku uri da, ma nak isu!
   (我也要採鋒銳的石頭,就像你一樣呀!)
5.Asi ghbalut dgiyaq qmlubung mirit ka yamu da.
   (你們就沿著山尖放置山羊的陷阱。)
6.Gmhbalut namu dgiyaq pha gasil mirit o ida namu maangal lala.
   (你們選在山尖放置的山羊陷阱一定會捉到很多。)
7.Ima ka gmnhbalut btunux ayug hiya?
   (誰在山谷裏採過鋒銳的石頭?)
8.Gnhbalut mu drdowras psluhay mksa ka laqi mu snaw.
   (我讓我的兒子在尖銳的懸崖上學習走路。)
9.Asi khbalut btunux nanak ka steetuan ayug hiya.
   (山谷上坡的地方到處是鋒銳的石頭。)
10.Aji kkhbalut btunux ka rklu hiya o asi ka staga tbnaan sunu.
   (為了不使那山谷裏有鋒銳的石頭就等坍方填平。)
11.Kmnhbalut ku gmeuqu qmita ngrngur btunux.
   (我誤把一堆巨石看成是尖石。)
12.Knhbalut dowras dgiyaq hiya o ungat daan.
   (那裏尖銳的山崖無法通行。)
13.Endaan rngsux paru ka hrus hi do maahbalut btunux da.
   (土石流沖刷過的山坡地變為尖銳的石頭。)
14.Mghbalut btunux dgiyaq hi ka hbalut btunux elug mu.
   (我舖設的尖石路面像那山林的尖銳石頭一樣。)
15.Qrunang namu hiya o hmut mhhbalut dgiyaq na.
   (你們的獵場整片都是尖山。)
16.Mneghbalut bi kndowras na ka dgiyaq o qlbunga su hiya.
   (你不要在那山嶺尖銳的山崖上放陷阱。)
17.Msnhbalut nami elug ungat uda.
   (我們為了尖銳的路面不能通行而爭執。)
18.Mtghbalut btunux ungat uda do rmaraw nami da.
   (看到尖銳的石頭無路可走時我們就繞道而行。)
19.Nhbalut btunux hiya o wada tbnaan sunu da.
   (那裏原本尖銳的石頭被坍方淹沒了。)
20.Nkhbalut btunux binaw elug su ga, mowda su inu?
   (若你的路有尖銳的石頭看看,你要往哪裡走?)
21.Sunu ka phbalut bi drdowras.
   (坍方使懸崖形成峭壁。)
22.Ini pneghbalut ka dxgal msblayiq.
   (平坦的土地不會成為尖銳突出。)
23.Pnhbalut ungat uuda ka elug mu hiya o asi ka hkagan.
   (我的路形成峭壁無法走就必須要搭橋。)
24.Pnssunu runug o ini rnaw pphbalut na dowras.
   (地震震坍使懸崖更形峻峭。)
25.Wada ptghbalut btunux dgiyaq hi ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因行過山裏尖銳的石頭而死。)
26.Sghbalut mrrawa ka rungay.
   (猴子沿著尖銳的戲耍。)
27.Shbalut ka dowras o ki ka hrpasan bi mirit ni rungay.
   (形成尖銳的地方是山羊和猴子戲耍的地方。)
28.Sknhbalut mu qmita ka ngsngas dowras.
   (我把山崖上的缺口看成為尖銳的行狀。)
29.Smhbalut bi rrawan ka dgiyaq sipaw gaga.
   (對面很多尖銳的山需要繞道。)
30.Tghbalut bi dowras hi ka qrunang nami.
   (我們獵場在比較尖銳的懸崖上。)
31.Usa tmhbalut dowras hmakaw ka yamu.
   (你們到懸崖的峭壁上搭橋。)
32.Tmnhbalut ku btunux tmucing ayug hi ka shiga.
   (昨天我在溪谷上敲打尖銳的石頭。)
33.Tthbalut dowras gmeelug o ki spaakuy na Trukuan ka Nihung suuxal.
   (日本人常奴役太魯閣族在尖銳的懸崖上開闢道路。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang