PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
haur

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw quri phdu [覆蓋、淹沒]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

rnngaw quri knparu yayung [河水佈滿河床]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Asi haur dgiyaq ka rulung.
   (雲覆蓋了山頂。)
2.Dmhaur rulung rmangay qmita ka dmpaapa asu skaya.
   (飛機乘客從飛機上欣賞雲層的人們。)
3.Dmpthaur yayung tmapaq ka dmbbiyax nami hiya.
   (我們的年輕人專門在暴漲的河上游泳。)
4.Emphaur mssipaw ka yayung da.
   (水位將會漲滿整個河床。)
5.Empthaur nami musa qmita yayung paru ka sayang.
   (現在我們要去看河水暴漲。)
6.Lihaw mqita thiyaq nii o ghaur mu qmita rulung dgiyaq.
   (我用這望眼鏡來看佈滿的雲層。)
7.Gmhaur yayung paru tmapaq ka risaw kiya o nhiya kiya.
   (專挑在大河暴漲時游泳是他拿手的。)
8.Gmnhaur ku yayung pqluli djima o ini mu ngali ka duma.
   (我利用河水暴漲時浮運竹子有些來不及收回。)
9.Gnhaur nami yayung paru pqluli ka radax qhuni.
   (我們利用河水暴漲時運巨木。)
10.Hhaur na dgiyaq ka rulung o bitaq mk5 jiyax.
   (雲層覆蓋山約有五天的時間。)
11.Shiga o asi khaur kana dgiyaq ka rulung.
   (昨天的雲覆蓋了整個山。)
12.Kkhaur mssipaw ka yayung paru o asi ka sbgihur paru.
   (要使河水會暴漲整個河床必須是颳颱風。)
13.Knhaur na ka yayung ga o ini keelih sgsayang.
   (河水暴漲不會馬上減退。)
14.Sbgihur paru do maahaur mssipaw ka yayung.
   (颱風就會河水變暴漲。)
15.Mghaur yayung paru ka gsilung gaga.
   (大海就像大河一樣暴漲。)
16.Saw bi nii ka knparu quyux o mhaur msiipaw ka yayung.
   (如此大的雨水,河水就會淹蓋整個河床。)
17.Mmhaur bi mssipaw ka yayung do asi lu “ wax ”msuwal ka quyux da.
   (正當河水淹蓋河床時,雨水就突然停止了。)
18.Mneghaur bi rulung ka dgiyaq hiya.
   (那裏的山很容易被雲覆蓋。)
19.Mnhaur mubung dgiyaq ka rulung shiga.
   (昨天的雲覆蓋整個山。)
20.Msnhaur nami rulung ini tduwa ttaril ka asu skaya.
   (我們為了烏雲密佈飛機不能降落而爭執。)
21.Nhaur mssipaw binaw yayung ga, sita su mkpiya jiyax hini.
   (若河水暴漲看看,看你會滯留在這裏多少天。)
22.Phaur bi mssipaw yayung ka quyux rbagan.
   (夏天的雨水容易使河水暴漲。)
23.Ini quyux o ini pneghaur mssipaw ka yayung uri.
   (沒有下雨河水就不容易會暴漲。)
24.Pnhaur yayung mssipaw mn3 ka rbagan shkawas.
   (去年的夏天有三次使河水暴漲。)
25.Rait bi pphaur na dgiyaq ka rulung.
   (山很快地被雲覆蓋。)
26.Wada ptghaur mssipaw yayung ka 1 risaw nami hiya.
   (我們那裡有位男青年被暴漲的河水溺斃。)
27.Wada sghaur mssipaw yayung rmangay qmita kana ka seejiq.
   (人們都跟著去觀看河水暴漲。)
28.Shaur rulung dgiyaq o manu pusu na?
   (是什麼原因使山被雲覆蓋?)
29.Saw skhaur dgiyaq ka rulung misan.
   (冬天的雲常會覆蓋山嶺。)
30.Sknhaur na yayung qmita ka hnaur rulung dgiyaq.
   (她把雲層覆蓋山嶺看成像是大河暴漲。)
31.Smhhaur bi dgiyaq ka knteetu mrulung.
   (常常起雲會不斷地覆蓋整座山。)
32.Sphaur karat dgiyaq ka rulung o gmhuriq kana ddgiyaq.
   (山嶺被雲覆蓋使山潮濕。)
33.Tghaur mssipaw yayung ga ka saw smiisug qtaan.
   (河水暴漲看起來比較很恐怖。)
34.Gaga tmhaur rulung hmaur dgiyaq paapa asu skaya ka dhiya.
   (他們搭飛機觀賞覆蓋山嶺的雲層。)
35.Tmnhaur ku qmita yayung mssipaw o yaa ga hiya ka saw mneudus qsiya na hug msa ku.
   (我看了河水暴漲想到河中的活物還在嗎?)
36.Tthaur dha rmangay mssipaw yayung o ini kmiyah sapah.
   (他們觀賞河水暴漲不想回家了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang