PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
habung

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

pnspngpung knrian [土堆]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

pnspngpung bnubung bqrus [早期墓地 ]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.habung
   (土堆)
2.dmhabung
   (做墓地者)
3.empthabung
   (找……土堆)
4.gghabung
   (用來做墓地)
5.gmhabung
   (找土堆)
6.gmnhabung
   (找過土堆)
7.gnhabung
   (用來……土堆)
8.hbhabung
   (那些土堆)
9.hhabung
   (用來……土堆)
10.hmabung
   (會堆土堆)
11.hmnabung
   (覆蓋土堆)
12.hnabung
   (做的土堆)
13.khabung
   (蓋滿了土堆)
14.kkhabung
   (為了……挖成土堆)
15.kmhabung
   (做土堆)
16.kmnhabung
   (當作土堆)
17.knhabung
   (所做的土堆)
18.maahabung
   (挖成土堆)
19.mghabung
   (像……土堆一樣)
20.mkmphabung
   (想要挖成土堆)
21.mneghabung
   (做成……像土堆)
22.msnhabug
   (為了土堆而爭吵)
23.mtghabung
   (露出土堆)
24.nhabung
   (原是……土堆)
25.nkhabung
   (希望……土堆)
26.phabung
   (挖土堆)
27.pneghabung
   (會挖土堆)
28.pnhabung
   (做了土堆)
29.sghabung
   (會佔據土堆)
30.shabung
   (必須要做土堆)
31.skhabung
   (喜歡做土堆)
32.sknhabung
   (看成土堆)
33.smhabung
   (常在……做土堆)
34.sphabung
   (請……做土堆)
35.tghabung
   (比較……土堆)
36.thhabung
   (都找……土堆)
37.tmhabung
   (忙著找土堆)
38.tmnhabung
   (忙著找土堆)
39.tthabung
   (常常挖土堆)
40.hbunga
   (別做土堆)
41.hbungan
   (被……挖成土堆)
42.hbungaw
   (覆蓋成土堆)
43.hbungay
   (要做土堆)
44.hbungi
   (覆蓋土堆)
45.hbungun
   (要挖成土堆)
46.hbnganay
   (別要挖成土堆)
47.hbngani
   (挖成土堆)
 
目前無相關詞語
1.Habung arung ka nii.
   (這是穿山甲挖的土堆。)
2.Dmhabung smmalu bqrus ka lupung mu.
   (我朋友專門做墓地人。)
3.Dhiya ga o empthabung arung.
   (他們是專找穿山甲的土堆。)
4.Gghabung mu smmalu bqrus ka qngqaya mu gaga.
   (那些工具是我做墓地用。)
5.Gmhabung psiyus ka laqi su.
   (你孩子在找蟋蟀土堆。)
6.Gmnhabung ku arung ka shiga o 3 ka hnlayan mu.
   (我昨天找穿山甲的土堆我挖到了三隻。)
7.Gnhabung mu kmari qibu ka parih nii.
   (這鋤頭是我用來挖小田鼠的土堆。)
8.Kana hbhabung ga o knringan bnghur ka duma.
   (那些土堆有的是土蜂挖的。)
9.Hhabung mu mubung psbangah ka qngqaya nii.
   (這工具是我用來封木炭窯的口。)
10.Asi khabung bqrus kana ka driq dgiyaq hi da.
   (那山邊都蓋滿了墳墓。)
11.Aji kkhabung knringan bowyak ka dxgal su o saay ta maduk ka bowyak.
   (為了不讓山豬把你的田地挖成土堆我們去獵牠。)
12.Saa su kmhabung bqrus qmpahan mu hiya.
   (你不要在我田地那裏做墓地。)
13.Kmnhabung ku qibu qnquran psiyus.
   (我把蟋蟀掘洞的當作是小田鼠巢穴土堆。)
14.Knhabung qowlit gmiya hiya o asi pgleepung.
   (茅草鼠所做的巢穴土堆很密集。)
15.Maahabung knrian bowyak ka dxgal mu breenux hiya.
   (在我平原的地上被山豬挖成一堆一堆的土堆。)
16.Mghabung bqrus baki mu ka bqrus tama su.
   (你爸爸的墓地像我爺爺的墓地一樣。)
17.Mkmphabung hi ka qowlit o qrapi huling mu da.
   (老鼠本來想要在那裏挖土堆被我狗抓到了。)
18.Mneghabung bi ka ssalu bqrus suuxal, mgkulu ka sayang da.
   (過去的墓地都做成土堆,現在是方塊墓地。)
19.Yaa manu ka ga mtghabung paru bi daya hi o ini ku kla?
   (我不知道在上方露出來的那大土堆是什麼?)
20.Nhabung qowlit gmiya nii o wada krian huling mu.
   (這原是茅草鼠的土堆被狗挖掉了。)
21.“nkhabung bi arung ka gaga hki”msa ku o kla knringan barit.
   (我很希望那個是穿山甲的土堆巢穴原來是臭鼬挖的。)
22.Smkuxul bi phabung ska qmpahan trabus ka qibu.
   (小田鼠很喜歡在花生園挖土堆。)
23.Rahuq na qibu o ini pneghabung kmari tqian na ka qowlit.
   (除了小田鼠外其餘的老鼠就不會挖土堆。)
24.Pnhabung ska qmpahan sibus hi ka qowlit o wada mu qrapun da.
   (在我甘蔗園上挖土堆的老鼠被我抓到了。)
25.Musa sghabung qibu duma ka psigak.
   (有些蜈蚣會佔據小田鼠的土堆。)
26.Asi ka shabung mubung ka psbangah.
   (木炭窯必須要封土堆。)
27.Saw skhabung dgiyaq tqian na ka arung.
   (穿山甲老是喜歡在山上做他居住的土堆。)
28.Sknhabung mu bqrus qmita ka habung knringan bowyak.
   (我誤將山豬挖掘的土堆看成為墓地。)
29.Smhabung bi qmpahan sibus ka qowlit tmssibus.
   (專吃甘蔗的老鼠常會在甘蔗園做土堆巢穴。)
30.Sphabung na pbubung knan ka bqrus tama na.
   (他請我做他爸爸的墓地。)
31.Tghabung paru ga o qowlit gmiya kiya.
   (那比較大土堆巢穴是茅草鼠。)
32.Thhabung qibu kana o tmbhabung nami arung ka yami.
   (每個人都挖小田鼠而我們抓穿山甲。)
33.Tmhabung bi qowlit ka huling mu.
   (我的狗忙著找老鼠的土堆巢穴。)
34.Tmnhabung nami ptbalay knringan bowyak ka bitaq shiga.
   (一直到昨天我們在整平山豬挖過土堆的田地。)
35.Tthabung na qowlit ka laqi ki o qyutan quyu da.
   (常常挖老鼠土堆巢穴的孩子被蛇咬了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang