PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gxiyux

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

qsahur qnuni ini ksburaw [堅硬的樹心]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

seejiq msdrudan muudus [老而硬朗的人]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

ini pnegdakil [成長緩慢的]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpgxiyux
   (保育成老樹者)
2.dmptgxiyux
   (收集不爛的樹心者)
3.empeegxiyux
   (用堅硬的樹心)
4.empgxiyux
   (會有堅硬的樹心)
5.emptgxiyux
   (專賣堅硬的樹心)
6.ggxiyux
   (只找堅硬的樹心)
7.gmgxiyux
   (挑堅硬的樹心)
8.gmnegxiyux
   (拿堅硬的樹心)
9.gnegxiyux
   (用來……樹心)
10.gxgxiyux
   (各個堅硬的樹心)
11.kgxiyux
   (要用堅硬的樹心)
12.kkgxiyux
   (若……要長壽)
13.kmnegxiyux
   (把……當作樹心)
14.knegxiyux
   (會成為堅硬的樹心)
15.maagxiyux
   (很長壽)
16.mgxiyux
   (像堅硬的樹心一樣)
17.mkmpgxiyux
   (想用堅硬的樹心)
18.mnegxiyux
   (堅硬的樹心)
19.msnegxiyux
   (為了搶堅硬的樹心)
20.mtgxiyux
   (看到樹心)
21.negxiyux
   (用堅硬的樹心)
22.nkgxiyux
   (若……堅硬的樹心)
23.pgxiyux
   (活到老)
24.pkgxiyux
   (讓……有堅硬的樹心)
25.pnegxiyux
   (有樹心)
26.ptgxiyux
   (因樹心而死)
27.sggxiyux
   (有樹心)
28.sgxiyux
   (有樹心)
29.skgxiyux
   (喜歡找樹心)
30.sknegxiyux
   (當作……樹心)
31.smggxiyux
   (需要很多堅硬的樹心)
32.spgxiyux
   (讓……活到老)
33.tggxiyux
   (活得長壽的)
34.tmgxiyux
   (砍堅硬的樹心)
35.tmnegxiyux
   (曾砍樹心)
36.tnegxiyux
   (樹心的主人)
37.ttgxiyux
   (常常找樹心的)
38.gxyuxa
   (別砍樹心)
39.gxyuxan
   (把堅硬的樹心)
40.gxyuxaw
   (只用堅硬的樹心)
41.gxyuxay
   (來採樹心)
42.gxyuxi
   (留樹心)
43.gxyuxun
   (要採伐樹心)
44.gxyxanay
   (別採伐樹心)
45.gxyxani
   (幫……採伐樹心)
   
1.Gxiyux kana ka erut sapah mu.
   (我家的柱子都是堅硬的樹心。)
2.Dmpgxiyux pkrudan murul qhuni ka yami hiya.
   (我們那裡都是把樹保育成老樹。)
3.Dmptgxiyux ka seejiq nami hiya o aji hbaraw sayang da.
   (我們那裏收集不爛的樹心現在已經不多了。)
4.Empeegxiyux kana ka peurung mu sapah.
   (我要用樹心來支撐房子。)
5.Empgxiyux kana ka qhuni nhuma mu.
   (我種的樹都會有樹心。)
6.Emptgxiyux skasu sbrigun na teetaan damat ka hiya.
   (他是專門賣烏心樹的樹心作的切菜盤。)
7.Ggxiyux na miying o hiya kana phdu dgiyaq.
   (他走遍所有山區尋找樹心。)
8.Usa gmgxiyux kliyut ka isu.
   (你去挑選桑樹的樹心。)
9.Gmnegxiyux ku drsiq gmutu yahun dha mangal.
   (我堆積別人要來拿的漆樹樹心。)
10.Gnegxiyux mu ptlipax ka pupu yasan nii.
   (這小斧頭用來削樹心的外皮。)
11.Kana gxgxiyux ga o bnsiyaq mu pssli miying mqddgiyaq.
   (那些樹心是我長久遍及整個山來收集。)
12.Asi kgxiyux dara kana ka ngalan mu pusu sapah.
   (我要用茄苳樹的樹心來做房子的柱子。)
13.Kkgxiyux su msdrudan o pgaya bi muudus.
   (若你要活的長壽就要守法。)
14.Kmnegxiyux ku kliyut qmita gxiyux snra.
   (我把銀合歡的樹心看成為桑樹的樹心。)
15.Kana qhuni ungat ksburaw knegxiyux na o wana qulit.
   (所有樹木當中不會腐壞的只有檜木。)
16.Maagxiyux msdrudan muudus kana lutut namu.
   (你們所有的親戚都活到很長壽。)
17.Sapah snalu na o mgxiyux ini ksburaw sgsayang.
   (他蓋的房子的像樹心一樣不會很快腐壞。)
18.Mkmpgxiyux ku drsiq peurung sapah.
   (我想要用漆樹的樹心來支撐房子。)
19.Mnegxiyux bi ini ksburaw ka qulit.
   (檜木的樹心很硬不會腐朽。)
20.Msnegxiyux nami skasu empgeeluk.
   (我們互相搶烏心樹的樹心。)
21.Mtgxiyux msburaw lipax na ka smuk ga da.
   (那杏葉石櫟樹的樹皮腐爛看到樹心了。)
22.Negxiyux drsiq kana ka gneurung sapah baki mu.
   (我爺爺用漆樹的樹心來支撐房子。)
23.Nkgxiyux kana ka erut sapah ta hki msa ku.
   (我希望我房子的柱子都是樹心該多好。)
24.Ini pgxiyux muudus lutut nami.
   (我們親戚都活不到老。)
25.Ini pkgxiyux pkrudan qhuni ka yamu hiya.
   (你們那裏的人不會讓樹木長到有樹心。)
26.Lala bi qhuni o ini pnegxiyux .
   (很多樹沒有樹心。)
27.Wada ptgxiyux eiying na gxiyux ka baki su.
   (你爺爺因找樹心而死。)
28.Sggxiyux knux na.
   (它有樹心的味道。)
29.Sgxiyux ka skasu.
   (烏心樹都有樹心。)
30.Saw skgxiyux snra gimun na ka tama mu.
   (我爸爸很喜歡找銀合歡的樹心。)
31.Sknegxiyux mu smuk qmita ka gxiyux qtapih.
   (我把后大石櫟樹心誤看為杏葉石櫟。)
32.Smggxiyux bi ka peurung ta sapah.
   (支撐房子很需要很多樹心。)
33.Spgxiyux pkeudus Utux ka lutut dha.
   (上帝讓他們親戚活到很老。)
34.Tggxiyux bi msdrudan ga o seejiq mnegaya sun dha.
   (那活得很長壽的人,別人稱他是很守法。)
35.Nii nami tmgxiyux smuk eerut nami sapah.
   (我們正在砍杏葉石櫟樹心用來做房子的柱子。)
36.Tmnegxiyux ku kliyut ngalun mu erut libu rudux.
   (我曾砍桑樹的樹心來蓋雞舍。)
37.Tnegxiyux rbuqil nii o pkrudan bi murul rbuqil.
   (這梧桐樹樹心的主人很會培育梧桐。)
38.Ttgxiyux nami o klaun nami bi ka qhuni mnmanu ka tgxiyuxan.
   (我們常常找樹心的知道什麼樹才有樹心。)
39.Gxiyux skasu nii o hhakaw mu dowras.
   (這鳥心樹我要拿來搭建懸崖的橋。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang