PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kari quri qsiya wada meelih [吸引、減退]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

bnbilan qsurux tjiyal ngahi [拉扯]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Mkmeakuy ku bi sunan ana smksik saan ngangut dga.
   (我想被你利用甚至連掃廁所都可以。)
2.Geama mu hmangut ka rudux nii.
   (這雞是我為女婿煮的。)
3.Speama na knan ka laqi na o mhangut ina ka hiya.
   (他把兒子給我作女婿,原來他很會虐待媳婦。)
4.Tgsua su kmari ngangut mu.
   (不要把我庭院挖溝。)
5.Gmbaga ku hmgut dara ga, hbaraw ka msriqu hlayan urat.
   (我在抽血時,很多人的血管很難找到。)
6.Psbaraq mirit hmangut.
   (只煮山羊肺臟。)
7.Mnasaw ku nhapuy ni mhangut ku damat.
   (我把飯端下來後我要煮菜。)
8.Sbhranay su bgihur paru prrawa ngangut ka laqi.
   (颱風時不要讓孩子在庭院外面玩耍。)
9.Knbgu layan hnangut su o mtuku nami bi 5 hiyi.
   (你煮的綠豆湯夠我們五個人喝。)
10.Spbgu su hmangut emaan ka rudux?
   (你叫誰煮雞湯?)
11.Pmbguan na hmangut ka uma.
   (他把蝦虎魚煮成多湯。)
12.Pmbguay ta hmangut ka gisang hug?
   (我們把鵲豆煮成多湯好嗎?)
13.Pmbgui hmangut ka rapit.
   (把飛鼠煮成多湯。)
14.Pmbguun mu hmangut ka pngusul gmaxun mu sama.
   (我要把蝸牛和山萵菜一起煮成多湯。)
15.Mtbbilaq 5 gutu ka bunga mu.
   (我的地瓜各堆成小的五堆。)
16.Sblqani hmangut rdanan ka layan nii.
   (這個綠豆一點一點的煮給老人。)
17.Tayal bngut su, ga su qun muda?
   (你在感冒嗎,你那麼會打噴嚏?)
18.Ma su saw bbngut muhing?
   (你為何老是打噴嚏?)
19.Kana bngbngut muhing ga o ga uqun muda.
   (那些在打噴嚏的都是在感冒。)
20.Dhiya ga o ddbngut muhing.
   (那些人各個都是打噴嚏的。)
21.Saw ka dmpsbngut o ini tduwa musa mgsbu.
   (那些容易打噴嚏的人不能去打獵。)
22.Empsbngut ku han.
   (我要打噴嚏一下。)
23.Gbngut mu mkan ka sapuh nii.
   (我吃這藥是用來治療打噴嚏的。)
24.Gmbngut psngusul muhing ka muda.
   (感冒打噴嚏鼻子會流鼻水。)
25.Gmnbngut ku smapuh muhing ka yaku.
   (我是專門治療打噴嚏的鼻子。)
26.Gnbngut su hmmuk muhing ka baga su o trmai ha.
   (你用手蒙著打噴嚏的手要洗。)
27.Kmsbngut su o iya pqrii knan ka muhing su.
   (你想要打噴嚏時鼻子不要向我。)
28.Knsbngut na o bitaq msnguruq.
   (他打噴嚏直到流鼻血。)
29.Aji su ksbngut o qani sapuh.
   (為了使你不打噴嚏就吃藥。)
30.Mgsbngut wauwa ka bngut risaw gaga.
   (那男人的噴嚏很像女人一樣。)
31.Mkmsbngut ku o wada embrinah, hawan bi msa ku.
   (我想打噴嚏卻沒有,實在很可惜。)
32.Misan o mnegsbngut ta balay.
   (冬天我們很容易打噴嚏。)
33.Mnsbngut ku ni wada malu da.
   (我打噴嚏過已經好了。)
34.Yasa mskuy ka karat ni msbngut da.
   (因天冷而引起打噴嚏。)
35.Msnbngut ku msaang klwiun ku malu tnaqi.
   (為了我被他打噴嚏吵醒而非常地生氣。)
36.Nsbngut su hngali hari, ma su sbngut babaw damat.
   (你應該過去一點打噴嚏,怎麼在菜餚上面了。)
37.Ini paabngut hnang na ka hiraw.
   (咳嗽的聲音不像打噴嚏一樣。)
38.Mnegbiyax seejiq o ini pnegsbngut daan muda.
   (健康的人感冒不會打噴嚏。)
39.Pnsbngut mu ka ngusul o musa qmapan dqras seejiq.
   (我打噴嚏的鼻涕噴到別人的臉上。)
40.Psbngut bi rbuhan na ka rabuh.
   (情人使他的對方常打噴嚏。)
41.Ptgbngut msnguruq ka laqi mu.
   (我的孩子因打噴嚏流鼻血。)
42.Sbbngut hnang kana ka kyikiyig mu.
   (我的周圍都是打噴嚏的聲音。)
43.Sbngut ka huling o ga niqan wili muhing.
   (會打噴嚏的狗是因為鼻子有水蛭。)
44.Sknbngut mu embahang ka hiraw.
   (我把咳嗽當作是打噴嚏的聲音。)
45.Saw sksbngut mgrbu ka rudan.
   (老人老是在早上打噴嚏。)
46.Smbbngut bi ka muhing mu ga pqslan sudu.
   (我的鼻子裡有東西一直很煩的打噴嚏。)
47.Snbngut ku na smngusul o teuqu ku balay.
   (我被他打噴嚏的鼻涕噴到非常的生氣。)
48.Ini iyah ssbngut ka wili.
   (水蛭不會因打噴嚏出來。)
49.Tbbngut kana o sbngut ku yaku uri da.
   (都同時打噴嚏我也跟著打噴嚏了。)
50.Tgsbngut bi gaga ka ga uqun muda.
   (那比較會打噴嚏的是在感冒。)
51.Nii ku tmbbngut muhing daan ku muda.
   (我感冒一直打噴嚏。)
52.Tmnbngut smapuh ka msapuh gaga.
   (那個醫生專門治療打噴嚏的。)
53.Ima tnsbngut ka ngusul nii?
   (這鼻涕是誰打噴嚏的?)
54.Sbngtanay su quri knan ka bngut su.
   (你不要對著我打噴嚏。)
55.Iya sbngtani quri brah seejiq ka bngut su.
   (你不要對著別人面前打噴嚏。)
56.Embbqar kari msnlaqi ka gtgut mu.
   (我的鄰居為了孩子而互相指責。)
57.Pbqrsun mu gtgut tama ka bqrus bubu.
   (我要將我父親的墓地與母親為鄰。)
58.Tnbrbar djima ga o wada ngangut.
   (那打碎桂竹的人上廁所去了。)
59.Ima ka sbrhug su ngangut gaga?
   (你鎖在門外的人是誰?)
60.Iya brhgani ngangut mkan nhapuy ka tama su.
   (吃飯時不要把父親鎖在門外。)
61.Gnbsiyaq mu gmsngut ka wauwa na o qlqulung smruwa.
   (我追求他的女孩很久終於答應了。)
62.Tbtrqani hmangut ka lupung mniyah.
   (為朋友煮大腿。)
63.Tbnhani bowyak hmangut ka uqun tama su.
   (煮山豬的小腹給你父親吃。)
64.Pkbuwa bi nusa ngangut ka sknriwa mkan nbuyas.
   (嚴重的下痢上廁所會解水便。)
65.Iya kbyaani ha ka ngangut baki su.
   (別使你祖父的庭院長滿雜草。)
66.Tndara bowyak nii o hiya ka mgutu mangal bowyak.
   (這個山豬血的主人很會獵山豬。)
67.Mkmpsdaruh ku hmangut rudux, ki ka malu mu uqun.
   (我想把雞煮半熟,這樣比較好吃。)
68.Gdawin mu hmangut ka rudux nii.
   (我要為了我的朋友煮這隻雞。)
69.Empddgit hmnang sbghuran ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (那互相摩擦的樹被風吹時會發出摩擦的聲音。)
70.Dgitun phnang bgihur ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (貼在一起的樹幹被風吹時會發出磨擦聲。)
71.Knlala payay slaq na o empsdgiyaq sgutu.
   (稻穀多得堆起來會成丘。)
72.Dgut isu ka mqrig mahan ta bgu.
   (你把山胡椒磨成我們要喝的湯。)
73.Sai gmdgut gdgdan ka puyun su hlama Teywan.
   (你把做閩南人的黏糕的拿去用石臼磨成粉。)
74.Kkdngu na ka bnhaan su o phdagi ngangut.
   (為了要使衣服弄乾就放在外面曬乾。)
75.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
76.Dpanay saku bi ngangut ha.
   (你別把我關在門外。)
77.Dpani mu ngangut ka laqi binaw tayal lingis na.
   (我把孩子關在門外的時候,哭得要命。)
78.Teewganay su mhidaw ka ngangut mu, uqun rudux da.
   (別在我庭院曬酒麴,會被雞吃。)
79.Msnbtraw ku laqi mu do asi mu dpani ngangut 1 knmanan.
   (我為了孩子負氣離家就關門讓他一個晚上進不來。)
80.Neeniq su bi gtgut mu hki, naa ta mkksaw manu.
   (要是你住在我隔壁,我們一定會相處的很好。)
81.Meepix ku btunux gndgut mu buwax dhquy puyun mu hlama.
   (我要把磨過的糯米用石頭壓住來煮年糕。)
82.Tmneepix ku qmpu gndgut buwax dhquy puyun hlama Klmukan.
   (我把磨過的糯米擠壓來煮年糕。)
83.Eranun mu msping ngangut ka btunux mreeran nii.
   (這奇石我要拿來裝飾庭院。)
84.Empeesur ka qnqqaya mu o, mkmusa ku ngangut.
   (我的陰莖要勃起了,想上廁所。)
85.Tgmeetung bi ga o ana musa ngangut, asi ka saapa ni smlaa haya.
   (那比較眼瞎的人上廁所時,必須要用背著以及為他處理。)
86.Iya gkdaani phiyug ngangut ka lupung, pstmay sapah.
   (不要讓客人佇立在門外,請他們進來。)
87.Gdgut pteemu ka sapuh gaga.
   (把那藥磨成粉。)
88.Dmpdgut btunux msalu yuqu ka lupung mu.
   (我的朋友們是磨石製甕的人。)
89.Dmptdgut qpahun dha ka dhiya gaga.
   (那些人的職業是做研磨的工作。)
90.Empdgut ku btunux smluun mu turul.
   (我要把石頭磨成花瓶。)
91.Emptdgut nami dhquy hlmaun hlama Klmukan ka yami.
   (我們要把糯米磨成粉煮年糕。)
92.Endgut su nanak ka btunux, isu ka mkla bi.
   (你應該自己磨石頭,你很會磨。)
93.Gdgdan ga o ggdgut su manu?
   (那磨器是你用來磨甚麼的?)
94.Gmdgut qaqay mu ka btunux paru.
   (大石輾過我的腳。)
95.Gmndgut ku mqrig ka ska hidaw shiga.
   (昨天中午我磨過山胡椒。)
96.Gndgut mu ka gaga da.
   (那個我磨過了。)
97.Asi kgdgut elug paru ka ribaw tdruy .
   (車的輪子成為大馬路的磨具。)
98.Kkgdgut su puyun ka hlama o iyah gmdgut gdgdan mu.
   (你要磨來煮米糕的用我家的研磨機磨。)
99.Kmgdgut ku buwax dhquy puyun mu hlama Klmukan.
   (我想磨糯米煮年糕。)
100.Ma maagdgut na ka gdgut su da?
   (你的磨石器怎麼會變成他的了?)
101.Mgdgut nami pkiyux tluung.
   (我們坐著推擠磨擦。)
102.Mkmgdgut tluung kiyig wauwa ka risaw gaga.
   (那男的想要坐在女人旁推擠磨擦。)
103.Mnegdgut bi mqrig rbagan powsa huaw ka Truku.
   (太魯閣族喜歡在夏天把山胡椒磨成水來喝解渴。)
104.Msnegdgut nami btunux ini qdhriq gndgdan na.
   (我們為了他沒有把石頭磨的光滑吵架。)
105.Muda pgdgut qdrux ka tdruy mu.
   (我的車子擦撞牆過。)
106.Ini pnegdgut hlama ka Truku.
   (太魯閣族不會磨糯米糕。)
107.Ppdgut mu sunan ka btunux mu embanah.
   (我請你磨我的玫瑰石。)
108.Wada ptgdgut ribaw tdruy ka huling.
   (狗被車輪輾死。)
109.Hlmaun mu o mha ku sgdgut gdgdan tama mu.
   (我要煮的米糕去我父親研磨機那裏磨。)
110.Saw skgdgut hlmaun ka Klmukan.
   (河洛人很喜歡磨要煮的年糕。)
111.Sknegdgut na buwax dhquy gmdgut ka layan.
   (他把磨綠豆當作是磨糯米一樣。)
112.Smgdgut bi mqrig ka payi na.
   (他的祖母費很多工夫磨山胡椒。)
113.Spgdgut mu btunux ka rkrak qaqay mu.
   (我把腳癢處在石頭上磨擦。)
114.Tdgdgut hlmaun kana do asi ku cikan hlama ka yaku da.
   (所有的人都磨糯米糕我就搗米糕了。)
115.Tgdgut bi tluung kiyig risaw mu ka wauwa na.
   (他的女孩很喜歡依偎在我男孩子身邊。)
116.Gisu nami tmgdgut btunux pspingun.
   (我們忙著在磨石當裝飾品。)
117.Tmndgut ku hlama Klmukan ka shiga.
   (昨天我在磨河洛人年糕。)
118.Ima tndgut ka beyluh mrata gaga?
   (磨那個紅豆的主人是誰?)
119.Ttdgut na btumux o qbulit kana lukus.
   (他在磨石頭時衣服沾滿了石灰。)
120.Dgda su baga ka gmdgut.
   (你磨東西的時候不要用手磨。)
121.Kkgdurug su o asi teeduk, iya latat ngangut thdagun suda.
   (你想關著門閒在家,就不要出去曬太陽好了!)
122.Bubu mkngangut ga o spgealu na pyian na ka laqi.
   (長年流落在外的那個人把孩子託祖母看顧。)
123.Saang na o sghak na qmada ngangut ka qngqaya sapah.
   (他氣的把家裏的東西往庭院外丟棄。)
124.Gmimax bi usik qapal hmangut damat ka Truku.
   (太魯閣族喜歡配生薑煮菜。)
125.Hmgut tpaqan ka gnuwin yayung.
   (在河水的漩渦游泳會被捲入。)
126.Ma tgqur ka ngangut su nii, hmnuya da?
   (你庭院為什麼被鑿洞,怎麼了?)
127.Iya gsngut laqi kuyuh ini tghdu na.
   (不要戀慕尚未成年少女。)
128.Rsrisaw ga o dmpgsngut wauwa nami.
   (那些年輕人暗戀我們的女孩。)
129.Empgsngut ku wauwa ka yaku da.
   (我要暗戀女孩了。)
130.Ggsngut mu wauwa ka giji nii.
   (這項鍊是要給我暗戀的女孩。)
131.Gmnsngut ku wauwa su o ini sddalih knan.
   (我暗戀過你的女孩但她不靠近我。)
132.Iya sai gmsngut ka wauwa niqan dangi na.
   (不要再去暗戀已經有男朋友的女孩。)
133.Gnsngut mu wauwa su ka pala nii o ini sruwa mangal.
   (這布裙是我用過愛慕你的女孩的禮物,但她不願意拿。)
134.Saw kgsngut risaw na ka wauwa su.
   (你的小姐老是暗戀她的男孩。)
135.Kkgsngut su wauwa na o asi su ka saadas huway.
   (你要戀慕她的女孩你去時你要慷慨。)
136.Knegsngut na risaw ka wauwa ga o asi saw seedalun wauwa.
   (他的女孩暗戀她的男孩媚力使男孩願意接受。)
137.Maagsngut ka wauwa skxlan.
   (愛女孩就變成暗戀。)
138.Ga mggsngut bi dha risaw mu ka wauwa su o ma ki bi wah! msa ku.
   (我的男孩和你的女孩正在互相戀慕我認為這樣好啊!)
139.Mkmsngut ku buan mu mgspung qabang na.
   (他暗暗的向母親要求她的布毯。)
140.Mnegsngut bi wauwa ka risaw na.
   (他男孩非常戀慕女孩。)
141.Msnegsngut nami risaw ga gmsngut aji lngu laqi kuyuh.
   (我們為了男孩愛慕一位不像樣的女孩爭吵。)
142.Negsngut bi wauwa mrigaw binaw risaw su ga, empeeki dma su.
   (若你的男孩愛慕一位到處遊蕩的女孩看看,你會很倒楣。)
143.Ma su pgsngut risaw su ida jiita nanak, suluh wah.
   (你怎麼讓你的男孩暗戀自己親戚,會近親結婚。)
144.Ini pnegsngut risaw siqa na ka wauwa gaga.
   (那女孩非常害羞不會去愛慕男孩。)
145.Pnsngut mu wauwa ka risaw mu o jiyax uqun siqa.
   (我讓我的男孩愛慕小姐但他一直很害羞。)
146.Ppgsngut mu meysa towkan baki na ka risaw mu.
   (我叫我的男孩向爺爺暗暗的撒嬌要背網。)
147.Manu ka sgsngut su knan o rngagi ku?
   (你暗暗的向我要什麼告訴我?)
148.Saw skgsngut meysa pila ka laqi.
   (孩子老是暗暗的向母親要錢。)
149.Sknegsngut na wauwa msiqa mgspung ka smbeytaq mu.
   (他像戀慕一位女孩的心一樣向我要刀。)
150.Smsngut bi risaw ka hbaraw wauwa.
   (很多女孩子的很多男孩子暗戀。)
151.Spgsngut su knan ka wauwa su o msiqa ku balay, yaasa ungat bi dnuuy mu.
   (你讓你女孩戀慕我使我不好意思因我沒有什麼財產。)
152.Ima ka tgsngut bi sunan ga o klaun su?
   (那比較戀慕你的人你知道是誰嗎?)
153.Gaga tmgsngut mgspung 1 lituk dxgal tama naka hiya.
   (他暗暗的向父親要求一甲地。)
154.Tmnegsngut bi knan ka wauwa na o ga sdngian da.
   (戀慕過我的她的小姐人已經和別人交往了。)
155.Ima tnsngut ka wauwa na?
   (是誰戀慕過他的女兒。)
156.Ttgsngut na wauwa o bitaq gmeuqu hlmadan.
   (他經常戀慕小姐到喜歡自己姊妹。)
157.Gtgut mu ka sapah na.
   (他家是我的鄰居。)
158.Dmpgtgut mu ka dhiya ga o mkmalu nami bi kana.
   (他們是我的鄰居我們相處的很好。)
159.Empgtgut nami ka yami.
   (我們要成為鄰居。)
160.Kana ggtgut mu ga o 1 bi pusu rudan nami.
   (我那些鄰居都是我們一家族。)
161.Gmgtgut mtmay sapah ka risaw gaga, ini tmay sapah mu.
   (那個年輕人只挑鄰居家進門,不進我家。)
162.Gmnegtgut ku mtmay sapah na o“tmayi ka sapah mu uri”sun ku na.
   (我進了他鄰居的家,他對我說:「也應該進到我家。」)
163.Gntgut mu tdruy su ka tdruy mu o wada ku haya geuyan da.
   (我停在你車子旁邊的車被人偷走了。)
164.Asi kgtgut ka yamu da.
   (你們乾脆就成為鄰居。)
165.Kkgtgut ta ka ita o pltudaw ta ka sapah ta.
   (我們為了要成為鄰居,讓我們把房子連在一起。)
166.Knegtgut nami o 1 bi uqan nami.
   (我們作為鄰居常常一起作息。)
167.Maagtgut nami ka yami o ini nami psqquwaq.
   (我成為鄰居彼此不侵犯。)
168.Piya namu lupung ka ga mgtgut ?
   (你們鄰居有幾戶?)
169.Mkmgtgut ku bi tluung sunan, niqan kari rrngaw mu.
   (我想坐你旁邊有話對你說。)
170.Mkmpgtgut bi ptluung lqian na knan ka lupung mu.
   (我的朋友很想讓他的孩子坐在我旁邊。)
171.Mnegtgut bi ka kana mnswayi gaga.
   (那些兄弟姊妹比鄰而居。)
172.Msnegtgut nami tluung tmaan ka yami qbsuran mu snaw.
   (我和我的哥哥為了和父親坐在旁邊而吵。)
173.Negtgut mu ka hiya o wada tbarah isil da.
   (他曾是我的鄰居搬走了。)
174.Nkgtgut ta bi ka hiya hki msa ku.
   (我很期待要跟他做鄰居。)
175.Asi nami paagtgut ana bitaq sayang ka yami tama su.
   (我和你父親一直到現在成為鄰居。)
176.Sai pgtgut tdruy mu ka tdruy su.
   (把你的車停在我車子旁邊。)
177.Ini pneggtgut tluung risaw ka wauwa mnegsiqa bi.
   (很害羞的小姐不喜歡坐在男孩的旁邊。)
178.Ppgtgut mu mnegdrumut bi matas ka laqi mu.
   (我要把我的孩子坐在認真讀書的人旁邊。)
179.Wada ptgtgut naqih seejiq ka hiya.
   (他因為跟著壞人一起而死了。)
180.Musa ku sgtgut hyaan klaaw na sbgay knan ka wauwa na msa ku.
   (我作他的鄰居,我想他可能會把他的女兒許配給我。)
181.Saw skgtgut tluung buan na ka laqi.
   (孩子總是喜歡坐在媽媽旁邊。)
182.Paah nami mgkla ka seejiq kiya o sknegtgut ku na kmsteita da.
   (那個人從我們認識時他親切地把我當作是鄰居。)
183.Smggtgut bi ka hbaraw mtlutut.
   (親戚很多鄰居就多。)
184.Spgtgut na smmalu sapah ka laqi.
   (他讓孩子在旁邊蓋房子。)
185.Tgtgut mu bi ga o ki ka rudan mu.
   (我最邊的鄰居是我父母的家。)
186.Nii ku tmgtgut mseupu mnbasi.
   (我和我鄰居一起守忌日。)
187.Tmngtgut ku dmayaw mkal wauwa na.
   (我幫鄰居娶媳婦。)
188.Ttgtgut na o ana ima kmsteita hyaan.
   (他對鄰居都很親切。)
189.Gkngani psramal hmangut layan ka lupung su.
   (你為你朋友用飯鍋來煮綠豆。)
190.Gut gut wada meelih ka qsiya yayung.
   (水流慢慢的減退了。)
191.Tggut blbil gasil ngahi tjiyal ka qsurux.
   (魚被釣到正拉扯魚線中。)
192.Empaagut blbil tjiyal ngahi ka qsurux.
   (魚釣到時會拉扯釣線。)
193.Gutu btunux hini ka isu .
   (你在這裡堆積石頭。)
194.Dmpgutu pila qmbliqan ka dhiya gaga.
   (他們是累積財富的人。)
195.Dmptgutu qngqaya smluun sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門堆積建材。)
196.Empgutu ku sudu mseusu ka sayang.
   (今天我要去清理焚墾後的剩物堆集在一起。)
197.Emptgutu nami btunux ga mkreurus ka yami.
   (我們要把散落的石頭堆積起來。)
198.Emptnegutu nami mniq 1 niqan ka yami mnswayi.
   (我們兄弟姊妹要聚集住在一起。)
199.Ggutu su inu ka erut sapah gaga?
   (那房子的柱子你要堆積在什麼地方?)
200.Kkgutu su qngqaya o iya hmci pkreurus.
   (你要收集東西不要散落滿地。)
201.Hmut su kmgutu lala ka kulu o tqrian su manu?
   (你想收集那麼多箱子你要放什麼東西?)
202.Kmntgutu ku qngqaya mu ga mkreurus.
   (我想過收集我散落滿地的東西。)
203.Knegutu na qngqaya o mtqdrux balay.
   (他把東西堆的很整齊。)
204.Mggutu nami nanak ka uqun.
   (我們各自收藏穀物。)
205.Mgutu ku mdngu qhuni thuun mu misan.
   (我要收集冬天要燒的乾木材。)
206.Mkmgutu ku payay ruwan rpun ka saman.
   (明天我想把稻米堆放在倉庫裏。)
207.Mkmpgutu ku sunan ka btunux qqdrux mu mtqiri sapah.
   (我想請你堆積石頭我要用來做房子周圍的石牆。)
208.Mneggutu bi qabang ka wauwa psramal uusa seejiqun.
   (小姐們喜歡收藏嫁妝的布毯要U+51D6備出嫁。)
209.Mnsnegutu namu manu ka shiga, ga namu mssuri ga?
   (你們昨天為了收藏什麼東西而互相咆哮?)
210.Mntgutu ka sudu o wada pkrsun bgihur.
   (堆放在一處的垃圾被風吹散了。)
211.Mntnegutu nami mtaqi sapah tama su ka shiga.
   (昨天我們都在你父親的家睡一堆。)
212.Msnegutu nami sqmu yaku nak smriqan na pgutu.
   (我們為了只有我一個人去把玉米堆積在一起而爭吵。)
213.Hmut mtggutu ini usa sapah knlala ka qngqaya na.
   (他傢俱多得無法堆放在家裏面。)
214.Negutu su lala ka qhuni empsdngur su manu ka misan?
   (你應該堆放很多的木柴,不然冬天要生什火呢?)
215.Ntgutu namu nak mssli alang hi ka yamu mnswayi.
   (你們兄弟姊妹應該聚在那個部落。)
216.Asi pggutu nanak uqun dha misan ka qqpuring qtahi.
   (螞蟻一群一群的各自收藏冬天要吃的食物。)
217.Ini dudug pgutu dnuuy ka rudan o psqrinut laqi.
   (不教育孩子儲蓄會使孩子貧窮。)
218.Ini pneggutu uqun ka empaadawi.
   (懶惰的人不會收藏食物。)
219.Ppgutu su emaan ka khaya lungaw gaga.
   (你要託誰來堆放那麼多的瓶子呢?)
220.Wada ptggutu radax 1 ka emptradax.
   (砍伐木材的一個人因堆積木材而死。)
221.Miyah sggutu qngaya na sapah mu ka ungat sapah.
   (沒有房子的人靠我的房子來堆放他的東西。)
222.Asi ka sgutu sapah ka qngqaya.
   (東西必須堆放在房子裏面。)
223.Saw skgutu marig lala sapah ka seejiq gaga.
   (那人老是收購很多房屋。)
224.Sknegutu na masu gmutu rpun ka basaw.
   (他把小黍像小米一樣堆放在倉庫裏。)
225.Smggutu bi qabang ka hbararw wauwa mha seejiqun.
   (很多要出嫁的女孩會收藏很多布毯。)
226.Spgutu na mnan ka buwax napa na tdruy.
   (他載運的白米請我堆放。)
227.Tggutu pila kana ka alang hiya o saw smeura.
   (非常羨慕那村落的人都會儲蓄。)
228.Ga tmgutu qcinuh msalu sapah ka seejiq gaga.
   (那人在堆放要蓋房子的木板。)
229.Tmnegutu nami qngqaya smluun sapah paru ka bitaq shiga.
   (我們一直到昨天堆放蓋大房子的材料。)
230.Tnegutu djima nii o lala bi djima sbrigun na.
   (堆放這竹子的主人有很多要賣的竹子。)
231.Ttgutu dha uqun ka Truku o mssbarux.
   (太魯閣人經常會相互換工來收藏榖物。)
232.Gtaanay su ngangut ka qngqaya.
   (別把東西堆放在外面。)
233.Tggxal bi qmpah knan ka risaw ga o kla su ha ga gmsngut wauwa mu.
   (喜歡跟我一起工作的那青年原來在愛慕我的女孩。)
234.Qmuyux o hlganay su ngangut ka pnhdagan.
   (雨天別把東西拿出去曬。)
235.Hangut isu ka rudux gaga.
   (你去煮那雞。)
236.Alang namu o “dmhangut ina”sun dha.
   (有人稱你們的部落是:「虐待媳婦的。」)
237.Qpahun dha o dmpthangut damat.
   (他們的工作是專門燙菜的。)
238.Saman o emphangut ta layan.
   (明天我們要煮綠豆湯。)
239.Qpahung mu o empthangut ku saw hyhiyi.
   (我是專門煮肉類的工作。)
240.Ghangut mu damat ka supih nii.
   (這鍋是我用來煮菜的。)
241.Gnhangut mu damat tksadu ka pila nii.
   (這錢是煮菜賺來的。)
242.Supih ga o hhangut mu pajiq.
   (鍋是我用來煮菜的。)
243.Ura su nanak isu, ini su peiyax hmangut rapit mmgrbu ga!
   (你讓人很羨慕每天早上你都會煮飛鼠!)
244.Shiga o hmnangut nami tkurih.
   (昨天我們煮過竹雞。)
245.Hnangut ima ka qowlit gaga, ma saw smrqsug?
   (誰煮的老鼠,讓人垂涎?)
246.Kmhangut ku qsurux balay ka sayang.
   (今天我很想煮苦瓜魚。)
247.Hhangut na damat o mghangut mu.
   (他所煮的菜像我煮的一樣。)
248.Mhangut ku pajiq qulung ka damat ta sayang.
   (今天我們的菜我要煮龍葵菜。)
249.Mhhangut nami nanak damat ni seepuun nami mkan.
   (我們先各自煮菜然後合在一起吃。)
250.Nasi su mkmhangut ruru o hngji nhari uqaw ta.
   (如果你想煮鴨那就趕快給我們吃。)
251.Mmhangut ku pngusul gmaxan sama siida daan pdaung qaqay tama mu do msuwiq da.
   (我正要用山萵苣煮蝸牛時被我爸爸的腳鉤住倒下來了。)
252.Mneghangut bi malu damat peekan na lupung ka tama su.
   (你爸爸喜歡煮好菜給朋友吃。)
253.Msnhangut nami rudux wana yaku ka psmriqan na phangut.
   (我們為了煮雞都推給我一個人做而爭吵。)
254.Nhangut su lala hari ka bgu kacing, tuku inu ka ga da!
   (你應該煮多一點牛肉湯,那怎麼夠呢!)
255.Musa su maaina hyaan o yaa su aji mha phangut hiya?
   (妳要成為他的媳婦,妳不會被虐待嗎?)
256.Ini pkmhangut ana piyak rudux bsu na ka lupung mu.
   (我朋友吝嗇到連雛雞都不想煮。)
257.Ini pneghangut damat ka knxalan sayang tgruway pncsyusan.
   (現代的人專吃炒的菜不喜歡吃煮的菜。)
258.Pnhangut mu sunan ka bgu uma o shgani ku smka ka yaku.
   (我請你煮的虎U+9C15魚舀給我一半。)
259.Pphangut su knan ka layan nii o tuku ki da! hbaraw ka meekan ga?
   (你託我煮的綠豆會夠嗎!有那麼多的人吃?)
260.Wada ptghangut musa seejiqun hi ka laqi na.
   (他女兒因嫁到那裏被虐待而死。)
261.Mowsa ku sghangut dara bubuy buan mu sayang.
   (現在我依賴媽媽煮的豬血吃。)
262.Ksnagan ka tama mu o shangut mu pajiq kulung(qulung) ptbrih na knsnagan.
   (我煮龍葵湯是為了給我爸爸解酒。)
263.Saw skhangut damat ka Truku suuxal ini pcsiyus.
   (以前太魯閣族老是煮菜不炒菜。)
264.Sknhangut mu dara hmangut ka iraq na uri.
   (我把牠的腸當作豬血來煮。)
265.Miyah ka lupung o smhhangut bi rudux.
   (朋友來時很費時煮雞來招待。)
266.Sphangut na knan ka damat na o skaan na mgay.
   (他請我煮的菜給我一半。)
267.Tghangut bi bgilaq ga o ki tbhringun na.
   (那位很會煮果子狸的是他專門捉果子狸的。)
268.Thhangut layan kana o mhapuy ku sqmu gmaxan mu tunux bowyak ka yaku.
   (各個都煮綠豆而我用山豬頭來煮玉米。)
269.Manu sun su haya tmhangut wawaq, yahun su ima?
   (你怎麼忙著煮獸肉,你的什麼人要來呢?)
270.Tmnhangut ku waray ni yahan ku smdjiyax da.
   (我曾忙著煮麵的時候有人來打攪了。)
271.Tnhangut glaqung nii o mhuway bi daan sapah.
   (煮這野雞的人到他家裏作客很慷慨。)
272.Tthangut na siyang o mnrusung siyang kana dqras na.
   (他經常煮豬肉臉上沾滿了油脂。)
273.Baka rmuxan seejiq ka knhbal ngangut mu.
   (我家庭院的裂痕可以容下一個人。)
274.Maahbal ka ngangut o asi ka tbnaan.
   (庭院外形成龜裂必須要填平。)
275.Iya hblani ka ngangut su.
   (不要使你的庭院龜裂。)
276.Asi khghug bbulan qsiya kana ka ngangut sapah dha.
   (他們家的庭院都是水井。)
277.Kkhghug bubul qsiya kana ka ngangut ta o asi ta kari pnkingal kana.
   (要使家家庭院都有水井的話,我們就各自鑿井。)
278.Ini hgut ngusul muhing su.
   (不要吸鼻涕。)
279.Dmhgut dara mqita mnarux ka dwauwa gaga.
   (那些護士小姐是專門抽血檢驗病患的人。)
280.Dmphgut dara pqita mnarux ka rdrudan gaga.
   (那些老人是被抽血檢驗病患的人。)
281.Emphgut ku dara pqita mnarux ka saman.
   (我明天要抽血檢查身體病況。)
282.Ghgut mu dara ka qumi nii.
   (這個針是我用來抽血。)
283.Gnhgut mu langu qsiya ka qngqaya mhgut qsiya nii.
   (這個抽水機我曾用來抽積水。)
284.Hhgut mu qmita thiyaq ka lihaw nii.
   (這望遠鏡是我用來看遠方。)
285.Hmnegut ku qsiya langu ka shiga.
   (我昨天抽過積水。)
286.Mnkan ku sapuh do wada asi khgut ka hnlitan mnarux mu da.
   (我吃了藥後我的病情就好多了。)
287.Kkhgut qnthran mu o asi ku ka hmuya hug?
   (我為了減肥不知道要如何?)
288.Kmhgut su payay o iyah hmgut nnaku.
   (你想去抽取稻子來要抽取我的。(古代農收方式))
289.Knhgut likaw mu tmalang o prjilan ku dha da.
   (我跑慢了就被人超越了。)
290.Saw mhgut dowriq qnsjiqan ka wauwa gaga.
   (那小姐很漂亮很吸引人的眼目。)
291.Mhhgut nami nanak ka payay mnbrih.
   (再生的稻子我們各自用手來抽。)
292.Mkmhgut ku nghak o seyng msa mnarux ku brah mu.
   (我想呼吸,但我的胸部卻痛的很厲害。)
293.Mkmphgut ku langu qsiya sunan, tduwa?
   (我想請你抽取積水池,可以嗎?)
294.Mneghgut bi lnglungan seejiq kari na ka emptgsa gaga.
   (那老師講話非常吸引人心。)
295.Msnhgut nami ngusul muhing ini na srsi.
   (我們為了他沒有擦乾鼻涕而發生爭執。)
296.Nhgut cicih ka qnthran su binaw, kasi ktradaw ka hnyigan su.
   (若你減肥一點看看你的會很帥的。)
297.Mnkala ta ququy dgiyaq hiya do ini phgut nghak.
   (我們爬到那山頂時,就使呼吸困難了。)
298.Ini pneghgut dara pqita mnarux ka alang namu hiya o ungat mnarux dha.
   (你們那部落的人他們沒有病所以不喜歡抽血。)
299.Pnehgut su knan ka langu o bitaq mu ska hidaw.
   (你請我抽取池水直到中午。)
300.Hmaun mu phpah ka llingay, pphgut dowriq knmalu qtaan.
   (為了吸引觀賞,我的庭院要來種花。)
301.Wada ptghgut gnuwin yayung ka laqi na snaw.
   (他的男孩被河水的漩渦吸走而死。)
302.Manu saan su sghgut dara hi ka isu ungat mnarux da?
   (你沒病為什麼你跟著去抽血呢?)
303.Saw shgut psrijil lnglungan laqi kuyuh ka risaw su.
   (你的兒子喜歡引誘女孩子的心。)
304.Saw skhgut madas risaw mu ka wauwa na.
   (你的女兒總是喜歡引誘我的兒子出去。)
305.Sknhgut na dara rudan hmgut ka dara laqi bilaq.
   (他抽小孩的像抽大人的血一樣。)
306.Smhhgut bi dara ka pqita mnarux.
   (看病需要抽很多血。)
307.Sphgut mu spriq dahung ka dara mtmumul.
   (我用吸血草來抽除瘀血。)
308.Tghgut hari qnthran na ga ka laqi mu.
   (比較小胖的是我孩子。)
309.Nii ku jiyax tmhgut langu sapah mu.
   (我正忙著抽取我家的積水。)
310.Tmnhgut nami nowma payay dhquy ka shiga.
   (昨天我們專用手抽取再生糯米稻。)
311.Tnhgut qsiya yudun gumu nii o hiya ka brigan kana qngqayay ttqsiya.
   (這水管的主人是專門賣水的用具。)
312.Tthgut na psrijil lnglungan seejiq o ungat psdkaun.
   (他常常引誘別人的心是無法比得上。)
313.Hgtanay su dara mu ka qumi dnuuy su hmgut dara mnarux meeru.
   (別用抽過傳染病血的針來抽我的血。)
314.Knhidaw na ka rbagan o ungat ltadan ngangut kntlxan.
   (夏天炎熱的無法外出。)
315.Mkmphidaw ku trabus ngangut su tduwa?
   (我想要在你庭院曬花生可以嗎?)
316.Tnhilaw nii o wada ngangut sayang bi.
   (這被子的主人剛剛出去了。)
317.Hdqani ku uuda mu, mha ku ngangut empshiraw .
   (請讓路,我要出去咳嗽。)
318.Mghiya ka saan ngangut kana.
   (公廁好像在那裡。)
319.Shhiyi rapit ka hnangut su.
   (你煮的肉有飛鼠的味道。)
320.Nkhlmadan su binaw ini taga kari ga, emplatat su ngangut?
   (若你姊妹(表、堂)越軌看看,你敢出門嗎?)
321.Kkhlpis su mlukus musa ngangut o qsiqa hari.
   (你穿著薄的衣服出去要感到羞恥一點。)
322.Saw skhili sudu sngksikan ngangut mu ka kiyig sapah mu.
   (我鄰居老是把垃圾挪移到我院子裡。)
323.Hmnengak ku mkan ni pqsul muhing ka pulas idaw do mnlala ku sbngut.
   (我吸氣吃飯時,碎飯卡在鼻孔而致使我多次打噴嚏。)
324.Dmpthngali sapah smmalu saan ngangut ka Truku sbiyaw.
   (太魯閣族人是把茅廁蓋在住屋外邊的人。)
325.Nhrapas namu ngangut sapah, manu ka hrpasan namu elug paru da?
   (你應該在住家的庭院玩耍,為什麼在馬路上玩呢?)
326.Kmnhtul mkray nusa na ngangut ka hiya.
   (他上廁所便秘。)
327.Lala ka butul wada mu uqun do maahtul nusa mu ngangut da.
   (我因吃太多的糯米飯變成便秘了。)
328.Mghtul nusa mu ngangut ka mnarux na.
   (他的病像我便秘一樣。)
329.Mneghtul bi nusa na ngangut ka baki mu.
   (我祖父上廁所很容易便秘。)
330.Mnkan cina bgiya ka phtul nusa na ngangut.
   (他因吃虎頭蜂使他上廁所便秘。)
331.“Uqi cina bgiya”msa su o pphtul su nusa mu ngangut?
   (你對我說「吃虎頭蜂」是不是使我上廁所便秘呢?)
332.Saw skhtul nusa na ngangut ka rudan da.
   (人老了上廁所老是便秘。)
333.Iya ekan cina bgiya, htulun su nusa ngangut da.
   (別吃虎頭蜂,上廁所你會便秘的。)
334.Hbgaw su hmangut ka layan.
   (你煮綠豆不要加水。)
335.Shuma mu layan ka rudan mu, ki kuxul dha hmangut.
   (我為我的老人種植綠豆因他們喜歡煮綠豆。)
336.Hruga su pquci mirit ngangut mu.
   (不要讓山羊在我庭院排小粒糞便。)
337.Ini peiyah nusa mu ngangut ka nkan mu lala hlama.
   (我多吃了米糕讓我便秘。)
338.Keeyuay ta hmangut ka uma.
   (讓我們來把蝦虎魚煮。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang