PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
guquh

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

ini ksapa [凹形]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

rbuq gquhan bluhing [編簸箕的凹形模型]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Lala bi guquh na ka elug o naqih bi daan mksa.
   (有很多坑洞的路很不好走。)
2.Empguquh ku kmari dxgal gquhan mu bluhing.
   (我要挖凹土地要編簸箕的地方。)
3.Gguquh mu kmari skuan bqrus baki ka bkaruh nii.
   (這個鋤頭公我要用來挖埋祖父的屍體。)
4.Mgguquh nami nanak kmari ka elug qsiya slaq.
   (我們各自挖水田的水渠。)
5.Mguquh masir btunux phigan sapah ka qpahun nami.
   (我們的工作是鑿石蓋房子的地方。)
6.Mmguquh ku bi kmari pusu erut qnawal o mgrung ka rijig bkaruh mu da.
   (我正要挖立電線桿的坑洞時鋤頭柄折斷了。)
7.Mnegguquh bi kmari bling qowlit ka huling mu.
   (我的狗很喜歡挖老鼠洞。)
8.Mqmguquh ku 3 ka skran bluhing.
   (我想要挖三個凹形的簸箕。)
9.Msneguquh nami bluhing mqsuqi gnquhan na.
   (我們為了要編簸箕挖凹形坑過於深而發生爭執。)
10.Hmut mtgguquh kana ka driq dgiyaq qnbrangan pais mrata.
   (山邊都露出埋伏敵人的散兵坑。)
11.Neguquh su 5 ka gquhan giya, hbaraw ka mguquh giya sayang.
   (你應該挖五個要編小簸箕用的凹形坑,因為有很多人要編小簸箕。)
12.Hidaw ka pguquh qcinuh gaga.
   (太陽使木板凹形的。)
13.Ini pnegguquh ka qmpahan na ungat smnrngsux.
   (她的田地沒有被洪水衝過留下的坑洞。)
14.Pneguquh mhidaw ka qcinuh o huya ksun psnbrih duri hug?
   (被太陽曬得凹形的木板如何使它復原呢?)
15.Ppguquh su kmawih ima ka kayu su?
   (你要請誰幫你鑿凹木製大碗公呢?)
16.Wada ptgguquh ayug mtakur ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因掉到山谷裡而死。)
17.Endaan rngsux ka elug do asi qguquh kana ni ungat uda tdruy da.
   (馬路被洪水沖過後到處變成坑洞,車子無法通行。)
18.Qmguquh ku kmari phigan mu sapah ka sayang.
   (今天我想要挖掘坑洞立房屋的基地。)
19.Qneguquh asu babuy snalu na o baka bi.
   (他鑿的豬槽剛好。)
20.Saw aji qqguquh daan qsiya ka qmpahan o naa huya sun ka malu?
   (不曉得如何是好,使田地被水沖過後不留下坑洞?)
21.Maah ku sgguquh gnquhan su giya.
   (我要用你編小簸箕的凹形坑。)
22.Sguquh mu 5 ka gquhan dha bluhing.
   (我替他們挖五個編簸箕的凹形坑。)
23.Smgguquh bi qmpahan ka enteetu qmuyux.
   (常常下雨會使田地坑坑洞洞。)
24.Spguquh mu kmawih bkian mu ka 7 kayu.
   (我請我祖父鑿七個木製大碗。)
25.Saw sqguquh bbuyu ka bowyak.
   (山豬老是把叢林挖的坑坑洞洞。)
26.Sqneguquh na gupuq gmuquh ka bluhing do ini tduwa stbus da.
   (他編簸箕的凹形像飯盒形一樣就不能篩穀了。)
27.Tgguquh kana ka qcinuh do ini tduwa sqabil da.
   (木板都都成凹形就不能釘成牆。)
28.Ga tguquh mtaqi gnquhan bluhing ka baki su.
   (你的祖父在編簸箕之處成凹形睡覺。)
29.Manu sun su haya tmgguquh smquri asu babuy mtabug su piya?
   (你怎麼鑿豬槽,你要養多少隻豬呢?)
30.Tmneguquh ku duhung tama ka yaku.
   (我鑿過父親的木臼。)
31.Tneguquh smquri duhung nii o wana hiya ka mkla bi tmduhung.
   (鑿這木臼的人只有他才會製作臼。)
32.Ttguquh na kmawih wihi o mslikaw balay.
   (他鑿大湯匙很快。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang