PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
guq

-(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang sgqguq [水旋渦中的聲、馬桶沖水聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
1.Tayal dnguq muhing su mtaqi.
   (你睡覺很會打鼾。)
2.Hiya ka dmnenguq mtaqi o shili na kyuhan na.
   (是他打鼾而責怪他的妻子。)
3.Pnaah su sknuwan dmnguq mtaqi da?
   (你從什麼時候開始睡覺打鼾呢?)
4.Yamu dmpsdnguq mtaqi o snruway nanak kingal tqian.
   (你們會打鼾的,聚在另外一處睡覺。)
5.Kana dngdnguq muhing ga o ini ptaaqi keeman.
   (那些鼻子會打鼾的晚上不讓人入睡。)
6.Dnnguq su mtaqi o pskluwi bi seejiq mntaqi.
   (你打鼾會使已睡著的人驚醒。)
7.Empdnguq ku muhing tmutuy ka keeman sayang.
   (今天晚上我要打斷打鼾的人。)
8.Empsdnguq ku siida, asi ku qsli tmutuy.
   (我正要打鼾時,就捏我醒來。)
9.Emptdnguq muhing smapuh ka hiya.
   (他是專門治療打鼾的醫生。)
10.Keeman sayang o gdnguq muhing smpug ka isu, kita piya hiyi.
   (今天晚上你來數,到底有幾個人在打鼾。)
11.Gmdnguq ku tmutuy do kseengan ku dha da.
   (我叫醒打鼾的人被罵了。)
12.Gmndnguq ku muhing smapuh o wada malu kana.
   (我治療鼻鼾都一一醫好了。)
13.Gndnguq mu muhing smapuh o ini ku angal lala.
   (我治療鼻鼾不收很多費用。)
14.Maadnguq kana ka hnang ruwan sapah.
   (家裡面都變成打鼾的聲音。)
15.Mgdnguq baki mu ka dnguq tama na.
   (他父親打鼾像我祖父一樣。)
16.Mkmsdnguq ku bi do qslan ku kuyuh mu da.
   (當我要打鼾時就被我妻子捏住。)
17.Mndnguq su mtaqi skeeman o klaun su?
   (你昨夜睡覺打鼾你知道嗎?)
18.Mnegdnguq bi muhing mtaqi o “mnkan muhing babuy ”msa ka rudan.
   (老人說:「吃過豬鼻子的人很容易打鼾。」(太魯閣族俗語))
19.Ima ka mnsdnguq mtaqi skeeman?
   (昨夜睡覺打鼾的人是誰?)
20.Ga msdnguq bi mtaqi ka tama su da.
   (你父親已經打鼾睡著了。)
21.Msndnguq nami kmluwi tnaqi mu.
   (為了我被打鼾驚醒我們起爭執。)
22.Gaga mssdnguq mtaqi hi ka tama ni baki mu.
   (我父親和祖父二人在一起睡覺打鼾。)
23.Grbu na mtutuy saman o nqdnguq nhari mtaqi hki msa ku.
   (我說要在明晨早起,快點打鼾睡較。)
24.Nsdnguq su bi mtaqi kiyig mu hki, kasi misu spiyi muhing.
   (你在我旁邊睡覺打鼾看看,我把你鼻子塞住。)
25.Iya hari pdnguq muhing, akay tqral.
   (別一直打鼾,累的想睡了。)
26.Pndnguq su muhing o plingis laqi rbnaw.
   (你打鼾讓嬰兒哭醒。)
27.Ini pnegdnguq muhing ka kuyuh.
   (女孩不會打鼾。)
28.Psdnguq muhing ka snaw su uri huyuh ?
   (你的先生睡覺也會打鼾嗎?)
29.Qnqan rbuk ka tama mu o asi qdnguq mtaqi.
   (我父親因工作勞累而睡覺打鼾。)
30.Qnsdnguq na mtaqi o bitaq mgrbu.
   (他睡覺打鼾一直到天明。)
31.Aji mu qqsdnguq mtaqi o tutuy ku nhari.
   (不使我打鼾就趕快叫醒我。)
32.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
33.Kkmalu tnaqi mu o aji ku mha sgdnguq mtaqi hyaan.
   (我想要好好的睡,不會去和打鼾的他一起睡。)
34.Aw balay ha smddnguq bi munan ka muhing mu.
   (對不起我打鼾打攪你們了。)
35.Sqndnguq mu tama embahang ka dnguq baki su.
   (我把你祖父打鼾當作是我父親的一樣。)
36.Ssdnguq na mtaqi ka kuyuh na o msdngux bi mtaqi ngalan na smraki paataqi.
   (他把他妻子睡覺打鼾聲當作是他的睡眠曲。)
37.Tgdnguq bi muhing ga o ki meegul na.
   (那位睡覺打鼾的人是他的毛病。)
38.Kuyuh na o tmdnguq muhing snaw na msaang.
   (他的妻子會罵她的先生睡覺打鼾。)
39.Tmndnguq ku muhing qmita ga, hbaraw bi ka meegul lutut.
   (我看睡覺打鼾的人,多數是遺傳。)
40.Ttdnguq na rmkrak dngaq muhing snaw na o smngusul hyaan ka snaw na da.
   (她因經常搔癢先生鼻子會打鼾,就被先生噴鼻涕。)
41.Asi dngqi ptaqi nanak 1 biyi ka bubu hnang dnguq muhing.
   (睡覺打鼾很大聲的人,就讓他單獨住一間。)
42.Kkgasig su mtaqi knan o iya bi psnguq muhing.
   (你要睡在我旁邊你絕不要打鼾。)
43.Gnegeaway su tminun qabang snurug o aji niqan npguq na hug?
   (妳織過粗線布毯的緯線有剩餘嗎?)
44.Bbaraw bi gqguq na ka ayug hiya.
   (那裏的山谷很深。)
45.Dmpgqguq kmari pusu sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門挖房子的地基。)
46.Empaagqguq knrian pdaan qsiya ka sysiyaw elug paru.
   (馬路的兩側將會挖成引水的深溝。)
47.Empgqguq nami kmari phyigan mu sapah.
   (我們要挖深用來蓋房子。)
48.Ggqguq nami kmari phyigan daka gddakan alang ka qngqaya nii.
   (這些工具是我們用來挖蓋部落瞭望台的地方。)
49.Gmnegqguq nami kmari phyigan samaw daka asu gsilung ka shiga.
   (昨天我們挖了蓋燈塔的地方。)
50.Gaga gmqguq kmari tmayan asu gsilung ka diya.
   (他們在開挖深海成港口。)
51.Gnqguq mu kmari o baka bi qnegqan na.
   (我挖掘的溝深度剛剛好。)
52.Maagqguq tmayan asu ka knrian su gsilung ga o mha khnu jiyax?
   (你挖成海港要多少時間作好?)
53.Mggqguq ka dgiyaq hiya o mnda su uri?
   (那很多山溝的山你也有走過嗎?)
54.Mnegqguq bi daan paru qsiya ka yayung gaga.
   (那條河大水經過時容易造成深溝。)
55.Mqmqguq ku bbaraw hari ka phyigan mu sapah paru.
   (我想蓋大房子的地基挖深一點。)
56.Msnegqguq nami knrian na erut biyi kacing llbu bi.
   (我們為了他挖的牛棚柱子深度很淺而吵架。)
57.Qmita ku mtgqguq ka elug do embrinah ku mgriq tdruy da.
   (開車時我看到馬路上露出坑洞就折返了。)
58.Negqguq hiya o wada tbnaan sunu snii.
   (那裏原來有溝渠最近被坍方填平了。)
59.Nqgqguq binaw rhngun sapah su ga, yaa su aji emptrbuq hiya?
   (你房子前若有坑洞看看,看你會不會掉下去?)
60.Pgqguq bi ddgiyaq ka sunu.
   (坍方會使山成深溝。)
61.Ini pnegqguq ka dxgal breenux namu hiya.
   (你們的平原地比較沒有坑洞。)
62.Wada ptgqguq tdruy ka qbsuran na snaw.
   (我哥哥因開車掉進坑洞而死。)
63.Asi qgqguq kana ka elug knrian dha.
   (他們挖的馬路都變成坑洞了。)
64.Qnegqguq qnegqan su o pdka bi kana.
   (你挖的坑洞都要平均。)
65.Saw aji qqgqguq daan rngsux ka qmpahan mu hiya ga, naa huya ksun o tgsai ku hug?
   (為了使我的田地不被土石流沖成坑洞,怎麼做請你U+654E我好嗎?)
66.Smgqguq bi ka smmalu saw smluun.
   (要建設很需要很多溝渠。)
67.Spgqguq na kmari knan ka daan qsiya mtqiri sapah na.
   (他讓我挖他房子周圍的水溝。)
68.Ma namu saw sqgqguq kmari elug daan tdruy?
   (你們怎麼老是把馬路挖溝呢?)
69.Sqnegqguq na kmari phyigan sapah ka phyigan rpun.
   (他把倉庫的地基挖成像房子的地基一樣。)
70.Tggqguq bi kana ka gsilung yayung hiya.
   (那裏的河潭非常深。)
71.Dhiya ga o ga tmgqguq kmari hyaan dha o ini ku kla?
   (我不知道他們專挖溝作什麼?)
72.Tmnegqguq ku kmari ka qpahun mu bitaq sayang.
   (我一直到今天開挖溝渠的工作。)
73.Tnegqguq kmari nii o hiya ka ga dmuuy qngqaya ggqguq.
   (挖這水溝的人他才有挖溝的機器。)
74.Ttgqguq na trbung yayung o ki musa na.
   (潛到河裏是他拿手的事。)
75.‘guq’msa hmnang ka wada sgqguq.
   (水掉進旋渦裡發出「guq」的聲音。)
76.Lala bi guquh na ka elug o naqih bi daan mksa.
   (有很多坑洞的路很不好走。)
77.Empguquh ku kmari dxgal gquhan mu bluhing.
   (我要挖凹土地要編簸箕的地方。)
78.Gguquh mu kmari skuan bqrus baki ka bkaruh nii.
   (這個鋤頭公我要用來挖埋祖父的屍體。)
79.Mgguquh nami nanak kmari ka elug qsiya slaq.
   (我們各自挖水田的水渠。)
80.Mguquh masir btunux phigan sapah ka qpahun nami.
   (我們的工作是鑿石蓋房子的地方。)
81.Mmguquh ku bi kmari pusu erut qnawal o mgrung ka rijig bkaruh mu da.
   (我正要挖立電線桿的坑洞時鋤頭柄折斷了。)
82.Mnegguquh bi kmari bling qowlit ka huling mu.
   (我的狗很喜歡挖老鼠洞。)
83.Mqmguquh ku 3 ka skran bluhing.
   (我想要挖三個凹形的簸箕。)
84.Msneguquh nami bluhing mqsuqi gnquhan na.
   (我們為了要編簸箕挖凹形坑過於深而發生爭執。)
85.Hmut mtgguquh kana ka driq dgiyaq qnbrangan pais mrata.
   (山邊都露出埋伏敵人的散兵坑。)
86.Neguquh su 5 ka gquhan giya, hbaraw ka mguquh giya sayang.
   (你應該挖五個要編小簸箕用的凹形坑,因為有很多人要編小簸箕。)
87.Hidaw ka pguquh qcinuh gaga.
   (太陽使木板凹形的。)
88.Ini pnegguquh ka qmpahan na ungat smnrngsux.
   (她的田地沒有被洪水衝過留下的坑洞。)
89.Pneguquh mhidaw ka qcinuh o huya ksun psnbrih duri hug?
   (被太陽曬得凹形的木板如何使它復原呢?)
90.Ppguquh su kmawih ima ka kayu su?
   (你要請誰幫你鑿凹木製大碗公呢?)
91.Wada ptgguquh ayug mtakur ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人因掉到山谷裡而死。)
92.Endaan rngsux ka elug do asi qguquh kana ni ungat uda tdruy da.
   (馬路被洪水沖過後到處變成坑洞,車子無法通行。)
93.Qmguquh ku kmari phigan mu sapah ka sayang.
   (今天我想要挖掘坑洞立房屋的基地。)
94.Qneguquh asu babuy snalu na o baka bi.
   (他鑿的豬槽剛好。)
95.Saw aji qqguquh daan qsiya ka qmpahan o naa huya sun ka malu?
   (不曉得如何是好,使田地被水沖過後不留下坑洞?)
96.Maah ku sgguquh gnquhan su giya.
   (我要用你編小簸箕的凹形坑。)
97.Sguquh mu 5 ka gquhan dha bluhing.
   (我替他們挖五個編簸箕的凹形坑。)
98.Smgguquh bi qmpahan ka enteetu qmuyux.
   (常常下雨會使田地坑坑洞洞。)
99.Spguquh mu kmawih bkian mu ka 7 kayu.
   (我請我祖父鑿七個木製大碗。)
100.Saw sqguquh bbuyu ka bowyak.
   (山豬老是把叢林挖的坑坑洞洞。)
101.Sqneguquh na gupuq gmuquh ka bluhing do ini tduwa stbus da.
   (他編簸箕的凹形像飯盒形一樣就不能篩穀了。)
102.Tgguquh kana ka qcinuh do ini tduwa sqabil da.
   (木板都都成凹形就不能釘成牆。)
103.Ga tguquh mtaqi gnquhan bluhing ka baki su.
   (你的祖父在編簸箕之處成凹形睡覺。)
104.Manu sun su haya tmgguquh smquri asu babuy mtabug su piya?
   (你怎麼鑿豬槽,你要養多少隻豬呢?)
105.Tmneguquh ku duhung tama ka yaku.
   (我鑿過父親的木臼。)
106.Tneguquh smquri duhung nii o wana hiya ka mkla bi tmduhung.
   (鑿這木臼的人只有他才會製作臼。)
107.Ttguquh na kmawih wihi o mslikaw balay.
   (他鑿大湯匙很快。)
108.Knhghug bbulan qsiya nami o gqguq hunat gaing.
   (我們用的水井深度非常深。)
109.Wada ptghir mnarux dguq ka risaw kiya.
   (那個年輕人因患氣喘老毛病而死。)
110.Mha ku tmhhir psapuh dguq mu.
   (我要去專門治療我的氣喘病。)
111.Tnhir mnarux dguq ka mnru knan.
   (原來有氣喘病的人傳染給我。)
112.Tthir na mnarux dguq smapuh o hiya ka mkla bi.
   (他經常治療氣喘病,所以他是最內行。)
113.Phra su mnarux dguq brah seejiq ha.
   (你別在別人面前發出「hir」氣喘聲。)
114.Ga phran mnarux dguq ka baki mu.
   (我的祖父患有氣喘病。)
115.“phraw ta pknarux dguq ka hiya”msa su o hmuya ki da?
   (你說:「我們讓他得氣喘病」,為什麼呢?)
116.Phranay su mru knan ka dguq su.
   (別把你患的氣喘病傳染給我。)
117.Tmnshiraw ku tmgeeru o yaku ka ulan dguq da.
   (我曾專門譏笑咳嗽的人我得了咳嗽的老毛病。)
118.Wada ptghrhir dguq waru ka 1 yami hiya.
   (我們有一個因氣喘病而死了。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang